20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 03 Haziran 2015 12:53

HP ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-3-

Yazan  Doğan Ersoy

HP  ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-3-


CHP’nin Seçim Programı’nda; ‘DIŞ POLİTİKA’ya, “SAĞLIK”a ve “EĞİTİM”e çok geniş yer verildiğini belirtmiş ve ilk ikisi ile “EĞİTİM”in bir bölümünü özetlemiştim.

Bu gün; Eğitimin geri kalanı, Yükseköğretim Reformu’nu ve diğer bazı BAŞLIK’ların özetlerini paylaşacağım…  

***

Yükseköğretim Reformu:

YÖK'ü kaldıracağız.

• Üniversitelerin bilimsel, idari ve mali özerkliklerini koruyacak şekilde, eşgüdümü sağlamakla yükümlü yeni bir üst kurul oluşturacağız.

• Kurumsal özerklik ilkesini güçlendirerek üniversiteler üzerindeki merkeziyetçi baskıyı kaldıracağız.

• Öğrenci konseylerinin hem fakülte düzeyinde hem de üniversite senatolarında temsil edilmesi yoluyla öğrencilerin üniversite yönetimine katılmalarının önünü açacağız.

Yükseköğretime Daha Fazla Kaynak:

• Kaynak tahsisinde üniversitelerin belirlediği ihtiyaçları esas alacağız. Üniversitelere ilave kaynak yaratma ve kaynakları kullanma konusunda geniş yetkiler tanıyacağız.

Bilimsel Araştırmalar:

• Tüm bilimsel araştırmalara ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracağız.

• Yurt içi ve yurt dışı olanaklardan en üst düzeyde yararlanarak, ülkemize tıp eğitimi dışında her yıl en az 15 bin yeni doktoralı eleman kazandırılmasını sağlayacağız.

Akademik Personel:

• Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının ve idari personelin maaşlarını iyileştirecek ve özlük haklarını AB standartlarına yükselteceğiz.

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi:

• MEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversiteler Arası Kurul ve TÜBİTAK'tan oluşan bir üst kurul yoluyla üstün zekâlılar ve yeteneklilerin eğitimi ile ilgili mevzuatı oluşturacağız.

Yaşam Boyu Eğitim:

• Tüm yaş kuşaklarından yurttaşlarımızın yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tam donanımlı Kent Enstitüleri kuracağız. Farklı branşlardaki atanamayan öğretmenleri, bu enstitülerde istihdam edeceğiz…

***

HUKUK DEVLETİ VE YARGI REFORMU:

Kurumsal Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerini yüksek yargının önerdiği adaylar arasından ve TBMM'de nitelikli çoğunluk ve geniş bir uzlaşı ile seçeceğiz.

• Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Kolluk kuracağız.

• Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne (DGM) dönüşmüş olan Sulh Ceza Hakimliklerini kaldıracağız.

Adli Tıp Kurumu'nun siyasi baskıdan uzak bir biçimde özerk, hızlı ve nitelikli çalışmasını sağlayacağız.

• BM standartlarına uygun, insan hakları STK'lerinin de temsil edildiği bir İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu kuracağız.

Yasal Düzenlemeler ve Adil Yargılanma

• Keyfi suçlamaları önlemek için terör suçunun yasalarda demokratik ilkeler çerçevesinde ve yoruma yer bırakmayacak şekilde tanımlanmasını sağlayacağız.

• Cezaevlerinde soyut ve yoruma açık düzenlemelere dayanarak mahkûmların haklarının ihlal edilmesini önleyeceğiz.

Gizli tanık uygulamasına son vereceğiz.

• Davaların keyfi gerekçelerle başka kentlere taşınmasını önleyeceğiz.

Mahkeme Kararlarının Uygulanması

• Adil yargılanma hakkı çerçevesinde, kanunları ve mahkeme kararlarını istisnasız ve herkes için eşit bir şekilde uygulayacağız.

• Gerekçesiz yargı kararlarıyla yurttaşların temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasını engelleyeceğiz.

• Yargı kararlarının saydam ve elektronik ortamda erişilebilir olmasını sağlayacağız.

• Tüm yargı kararlarının adil yargı ilkesine uygun denetimini yeniden tesis edeceğiz.

• Sulh Ceza Hakimliklerinin geçmiş kararlarının, adil yargı ilkesine uygun denetimini sağlayacağız.

HSYK'nın Yeniden Yapılandırılması

• HSYK'yi, ‘Hâkimler Yüksek Kurulu’ ve ‘Savcılar Yüksek Kurulu’ olarak ikiye ayıracağız.

Adalet Bakanı'nı ve Bakanlık Müsteşarı'nı bu kurulların dışına çıkaracak, siyasal iktidarın HSYK üzerindeki vesayet ve patronajını sona erdireceğiz.

• HSYK'nin özellikle hâkimlerin ve savcıların özlük hakları ile ilgili kararlarını yargı denetimine açacağız.

• Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde kadınların temsilini artırmak için cinsiyet kotası getireceğiz.

• Temsilci seçimlerinde, Adalet Bakanlığı bürokratlarının ayrıcalıklı konumlarını kötüye kullanmalarının önüne geçeceğiz.

Hâkimlerin ve Savcıların Bağımsızlığı

• Yargıç ve savcıların mesleğe girişinde nesnel ölçütler getirerek, liyakati esas alacağız.

• Yargıç ve savcıları idari olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı olmaktan çıkaracağız.

• Yargıçların bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak bir atama ve nakil sistemi oluşturacağız.

• Sürgün uygulamalarına son vereceğiz.

***

TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI

• Partiler üstü, sembolik yetkilerle donatılmış, yürütme ve yasama üzerindeki etkisi sınırlandırılmış bir Cumhurbaşkanlığı modelini yeniden tesis edeceğiz.

• Cumhurbaşkanı'nın yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerini kısıtlayacağız.

• Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesini anayasal tanımlara uygun olarak mütevazı ve hesap verebilir hale getireceğiz.

• Örtülü ödeneğin keyfi biçimde ve siyasi amaçlarla kullanılmasını engelleyecek yasal düzenlemeleri yapacağız.

• Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun, yurttaşları sindirme amacıyla kullanılmasını mümkün kılan yasaları kaldıracağız.

***

KÜRT SORUNU:

• Her türlü şiddet ve baskıyı sona erdirerek, sorunu müzakere ve siyaset yoluyla çözeceğiz.

• Kürt sorununun çözüm yerinin TBMM olmasını sağlayacağız.

TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partileri çözüm için bir araya getirerek süreci geniş bir toplumsal uzlaşma ile yürüteceğiz.

• Sorunu çözmeye yönelik tüm girişimlerin şeffaf ve hukuka uygun olmasını temin edeceğiz.

*****

Yarın;

ÇOĞULCU MEDYA, ÖZGÜR İNTERNET

Medyayı Siyasetin Vesayetinden Kurtaracağız

 

İle devam edeceğiz…