21 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 04 Haziran 2015 12:25

CHP ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-4-

Yazan  Doğan Ersoy

CHP  ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-4-

Dünden devam ediyorum:

ÇOĞULCU MEDYA, ÖZGÜR İNTERNET:

Medyayı Siyasetin Vesayetinden Kurtaracağız

TMSF'ye devredilmiş medya kuruluşlarının iktidarın güdümüne girmesine ve propaganda aracına dönüşmesine engel olacağız.

• Kamu kaynaklarının, TMSF yoluyla iktidara yakın gazete ve televizyonlara aktarılmasına son vereceğiz.

TRT'yi iktidarın siyasi aracı olmaktan çıkaracak, idari ve mali açıdan özerkleştireceğiz.

RTÜK'ü, kurumsal çerçeve, üye bileşimi ve yasal mevzuat açısından demokratik ilkelere göre yeniden yapılandıracağız.

RTÜK'ün, program durdurma ve ceza uygulamalarını, medya üzerinde baskı ve sansür aracı olarak kullanmasını önleyeceğiz. Medya Kuruluşları ve Emekçileri Üzerindeki Baskıları Kaldıracağız

• Medya kuruluşları ve mensuplarına karşı partizanca saldırılara ve keyfi cezalandırmalara son vereceğiz. Medya çalışanlarına iş güvencesi sağlayacağız. Yerel medya kuruluşlarını destekleyeceğiz. Yerel medya üzerindeki siyasi baskılara son vereceğiz.

• Yazar ve gazetecilerin maruz bırakıldığı işten attırma, polis baskınları, hukuksuz yargılama, sansür ve hakaret davaları gibi uygulamalara son vereceğiz. Medya emekçilerinin sendikalaşmasının önündeki yasal engelleri kaldıracağız.

Bilgiye Erişim Hakkını Güvence Altına Alacağız

• Yurttaşların bilgilenme hakkını yasal güvence altına alacağız.

• Ulusal ve yerel tekelleşmeyi engelleyecek önlemlerle bilgi kaynaklarının çeşitliliğini güvence altına alacağız.

• Mahkeme kararıyla alınan yayın yasaklarını, yurttaşların bilgiye erişim haklarını gözetecek şekilde kısıtlayacağız.

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımını Özgürleştireceğiz

• İnternete ilişkin tüm kanunları, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getireceğiz. Mahkemeler dışındaki mercilerin erişim engelleme yetkisini kaldıracağız.

• Yasaklara zemin oluşturan katalog suçları yoruma açıklık bırakmayacak şekilde tanımlayacak ve bu suçların kapsamını daraltacağız.

• İçişleri Bakanlığı kararnamesi ve polis eliyle yapılan sosyal medya izlemeleri ve fişlemelerine son vereceğiz.

• Siyasilerin, İnternet paylaşımlarını hedef alan keyfi tazminat davalarıyla yurttaşların eleştiri hakkını gasp etmesine izin vermeyeceğiz.

***

ADİL VE DEMOKRATİK BİR ÇALIŞMA DÜZENİ:

Yasal Güvence

• İş Yasası'nı "Temel İş Yasası" olarak düzenleyecek ve hiçbir işçiyi kapsam dışında bırakmayacağız.

• Çalışma koşullarını, ILO, Avrupa Sosyal Şartı ve diğer AB mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın, yıllık izin, asgari ücret ve sendikal hakları da içeren ilkelerini çekincesiz olarak onaylayacağız.

Ayrımcılıkla Mücadele

• Kadın istihdamını teşvik edeceğiz.

• Engelli istihdamı ve engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlayabilmeleri için etkin politikalar geliştireceğiz.

• Çocuk işçiliğini her durumda önleyeceğiz.

Yüksek Yaşam Standartları

• Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldıracak, en düşük ücreti 1500 TL'ye çıkaracağız.

• Asgari ücret artışı hesaplamasına enflasyon farkı ve refah payını dahil edeceğiz.

• Haftalık çalışma süresini, ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate indireceğiz.

• Vergi yükünün daha adil dağıtımını esas alacak, ücretliler üzerindeki vergi baskısını hafifleteceğiz.

İşsizlikle Mücadele

"Ulusal İstihdam Stratejisi" ile işsizlikle etkin mücadele edeceğiz. Kamu istihdamını genişletecek ve yaygınlaştıracağız.

• İşsizlik Sigortası'nın amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Bu doğrultuda fon yönetiminde işçi sendikaları temsilcilerinin ağırlıklı olmasını sağlayacağız.

Sosyal Güvence

• Kayıt dışı çalışmayı önlemek için "Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Programını" hayata geçireceğiz. Kayıt dışı yabancı ve göçmen işçilikle mücadele edeceğiz.

• Ödün verilemez ve vazgeçilemez bir hak olan kıdem tazminatını koruma altına alacağız. İşverenin iflası halinde kıdem tazminatı hakkını tüm diğer işçi haklarıyla birlikte öncelikli alacak durumuna getireceğiz.

Taşeronlaşma

• Taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için kamu kurumlarından başlayarak etkili bir eylem planı uygulayacağız.

• Kamuda taşeron işçiliğine, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz.

• Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.

İş Güvenliği:

İş Kazaları

• İş cinayetlerine neden olan çalışma koşullarını değiştirip,

tersaneler, madenler ve inşaatlar başta olmak üzere, iş yerlerini ölüm tuzağı olmaktan çıkaracağız.

Meslek Hastalıkları

• İşçi sağlığını korumaya yönelik önlemleri etkinleştireceğiz.

• Koruyucu hekimliği öne çıkaracak, önlenemeyen hastalıkların tedavisini ücretsiz hale getireceğiz.

• Ticarileşme yerine kamu yararını gözetecek Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kuracağız.

• Meslek hastalıklarının ILO standartlarına göre, sektörel ve bölgesel dağılımlarını yeniden belirleyeceğiz. Bu nesnel veriler ışığında, hastanelerde meslek hastalıkları tedavi kliniklerinin uzmanlaşmasını ve gerekirse yeni meslek hastalıkları hastaneleri kurulmasını sağlayacağız.

• Meslek hastalıklarına sebep olan etmenlerin ortadan kaldırılması için iş hukuku ve tıp alanını yasal güvencelere bağlayacağız…

***

Seçkin bilim adamları tarafından hazırlanmış olan CHP Seçim Bildirsesi okadar detaylı ve geniş hazırlanmış ki; ben size ancak yüzde onunu çok kısa özetlerle sunabildim.

Ayrıca; afişlerdeki, el ilanlarındaki vaadleri yinelemedim…

Eksikler için; Affola… Mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum…

*****

Seçim yasaklarına göre bu son yazı…

Başka bir deyişle günlük yazılı basın için son fırsat…

Önemlisi; seçmen kararı için de son uyarı:

VAR mısın, YOK musun?.. Kullanacağın OY’un anlamı bu.

Ek olarak:

 

Ya sandığa gidip oy vereceğiz ve kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz; ya da gitmeyeceğiz, geleceğimizi başkaları belirleyecek.. KARAR SİZİN…