20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 25 Nisan 2017 09:57

23 Nisan Törenleri

Yazan  Konuk Yazar

23 Nisan Törenleri

 

23 Nisan neyi ifade ediyor anlayan beri gelsin. Didim Kent meydanında halk ve protokol yerini aldı. Ananons yapıldı çelenk koyma bir tek ilçe milli eğitim müdürlüğünün çelengi var, başka yok. Partileri, sivil Toplum kuruluşlarının çelenkleri, yetim çocuklar gibi bir köşede.

İktidar ve ortağı partinin çelengi zaten yoktu.

Bunun adı 23 Nisan Bayramı töreni. Tam bir kara mizah. Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış gördün mü?

Öyle anlaşılıyor ki, bu kararı verenlar köşelerinde kıs kıs gülmüşlerdir. Cumhuriyet çınarının dallarının budandığını sanıyorlar. Ama hevesleri kursaklarında kalacak.

Alternatif tören için Didim CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş’ın adı anons yapıldıktan sonra. Halkın ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın da katılımıyla başlayan tören. Çelenk koyma merasimi, saygı duruşunun ardından, istiklal marşı hep bir ağızdan söylendi.

Önümüzde 19 mayıs gençlik ve spor bayramı var. Nasıl bir kutlama yapılacak,  Hükmedenlerin aldığı karar doğrultusunda mı?

Milli bayramlarımız gerçekten bayram gibi, Halkın çoşkusu ile kutlanmalı.

Milli Bayramlarımız çakma milliyetçilere bırakılmayacak kadar kutsaldır.

Milli Bayramlarımız emperyalizme karşı direnişimizin ve zaferlerimizin, özgürlüğümüzün ve Bağımsızlığımızın sembolüdür.

Bağırmalıyız avazımız çıktığınca

"Dur yolcu!

23 Nisan neyi ifade edi­yor an­la­yan beri gel­sin. Didim Kent mey­da­nın­da halk ve pro­to­kol ye­ri­ni aldı. Ana­nons ya­pıl­dı çe­lenk koyma bir tek ilçe milli eği­tim mü­dür­lü­ğü­nün çe­len­gi var, başka yok. Par­ti­le­ri, sivil Top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın çe­lenk­le­ri, yetim ço­cuk­lar gibi bir kö­şe­de.

İkti­dar ve or­ta­ğı par­ti­nin çe­len­gi zaten yoktu.

Bunun adı 23 Nisan Bay­ra­mı tö­re­ni. Tam bir kara mizah. Manda yuva yap­mış söğüt da­lı­na, yav­ru­su­nu sinek kap­mış gör­dün mü?

Öyle an­la­şı­lı­yor ki, bu ka­ra­rı ve­ren­lar kö­şe­le­rin­de kıs kıs gül­müş­ler­dir. Cum­hu­ri­yet çı­na­rı­nın dal­la­rı­nın bu­dan­dı­ğı­nı sa­nı­yor­lar. Ama he­ves­le­ri kur­sak­la­rın­da ka­la­cak.

Al­ter­na­tif tören için Didim CHP İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş’ın adı anons ya­pıl­dık­tan sonra. Hal­kın ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay’ın da ka­tı­lı­mıy­la baş­la­yan tören. Çe­lenk koyma me­ra­si­mi, saygı du­ru­şu­nun ar­dın­dan, is­tik­lal marşı hep bir ağız­dan söy­len­di.

Önü­müz­de 19 mayıs genç­lik ve spor bay­ra­mı var. Nasıl bir kut­la­ma ya­pı­la­cak, Hük­me­den­le­rin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da mı?

Milli bay­ram­la­rı­mız ger­çek­ten bay­ram gibi, Hal­kın çoş­ku­su ile kut­lan­ma­lı.

Milli Bay­ram­la­rı­mız çakma mil­li­yet­çi­le­re bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar kut­sal­dır.

Milli Bay­ram­la­rı­mız em­per­ya­liz­me karşı di­re­ni­şi­mi­zin ve za­fer­le­ri­mi­zin, öz­gür­lü­ğü­mü­zün ve Ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın sem­bo­lü­dür.

Ba­ğır­ma­lı­yız ava­zı­mız çık­tı­ğın­ca

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.


Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bir tümsek, Anadolu'nda,

İstiklâl uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.


Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

 

Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir. diye devam eden di­ze­le­ri hay­kır­ma­lı­yız.

Ka­za­nı­yo­ruz der­ken, kay­det­tik­le­ri­nin far­kın­da de­ğil­ler, top­lu­mun sinir uç­la­rıy­la per­vat­sız­ca oy­na­mak, halkı bu denli yor­mak kime ne ka­zan­dı­rı­yor.

Hür­ri­yet yo­lun­da bay­ram­lar he­pi­mi­ze ar­ma­ğan­dır, an­la­ya­na.

 

 

 

 

 

 

 

 

diye devam eden dizeleri haykırmalıyız.

Kazanıyoruz derken, kaydettiklerinin farkında değiller, toplumun sinir uçlarıyla pervatsızca oynamak, halkı bu denli yormak kime ne kazandırıyor.

Hürriyet yolunda bayramlar hepimize armağandır, anlayana.     MEHMET PEKDEMİR

Son değişiklik Salı, 25 Nisan 2017 10:28