20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 09 Mayıs 2017 09:41

REFERANDUM DUMA DUMA DUM

Yazan  Konuk Yazar

REFERANDUM DUMA DUMA DUM


Gü­lü­yo­ruz ağ­la­na­cak ha­li­mi­ze 16 Nisan şaş­kın­lı­ğın­dan kur­tul­mak, İkti­dar ne tür tepki ve­recek, nasıl bir yol iz­le­yecek. Top­lu­mun tep­ki­si ne ola­cak, Bine yakın par­ti­li hakim ata­na­cak.

Cum­hur­baş­ka­nı­nın par­ti­li ve genel baş­kan olun­ca, 21 mayıs da hem genel baş­kan ve (REİZ) Cum­hur­baş­ka­nı.

Bu du­ru­mun ne an­la­ma gel­di­ği­ni dü­şü­ne­bi­li­yor­mu­su­nuz?

İl ve ilçe baş­kan­la­rı bu­lun­duk­la­rı yerde genel baş­kan gibi ola­cak. Du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­ran yö­ne­ti­ci­ler ola­bi­lir. Olmaz diye bi­lir­mi­si­niz?

Size olmuş bir olayı ha­tır­la­ta­yım. Bir olaya ka­rı­şan AK Par­ti­li bir yö­ne­ti­ci­nin oğlu ka­ra­kol­da. Polis me­mur­la­rı­nı hi­za­ya sokan em­ni­yet mü­dü­rü, AK Par­ti­li bir yö­ne­ti­ci­nin oğ­lu­na “Gös­ter ba­kı­yım han­gi­si” di­ye­rek dev­le­tin me­mu­ru­nu, si­ya­si­le­rin kar­şı­sın­da nasıl ez­di­ği­ni bu mil­let unut­ma­dı.

Mu­ha­le­fet bir­le­şen­le­ri Yük­sek Seçim Ku­ru­lun­dan şi­ka­yet­çi. San­dık ba­şın­da ka­za­nı­lan seçim eli­miz­den alın­dı der­ken. Ka­mu­oyu da böyle ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Hayır bir­le­şen­le­ri­nin lo­ka­ma­tif­li­ği­ni yapan CHP’nin so­rum­lu­lu­ğu daha bir önem ka­za­nı­yor.

CHP Genel Baş­ka­nı­nı tu­za­ğa çe­ki­yor­lar, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı­nı açık­la diye zor­lu­yor­lar. Hele biri var ki, Ek­me­let­tin va­ka­sı­nı unut­muş ola­cak ki, Ab­dul­lah Gül’ü gün­de­me ta­şı­yor.

Genel baş­kan Hayır bir­le­şen­le­ri­ni tek tek zi­ya­ret ede­rek, dü­şün­ce­le­ri­ni alıp yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­me­ye ça­lı­şı­yor. Bence de doğ­ru­su budur.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler ses­len­di­ri­len bir şar­kı­nın bı­rak­tı­ğı hoş seda ile kal­mak is­te­mi­yor.

1- Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den ik­ti­dar yenik çık­mış kroşe yemiş bok­sör gibi Sayın Bay­kal ne yap­tı­ğı­nı bil­mi­yor.

Deniz Bay­kal, “Er­do­ğan’la ancak ga­ze­te­ci­le­rin önün­de ko­nu­şu­rum” de­miş­ti. Sa­ray­da Baş­ba­şa gö­rüş­tü. Ne sı­fat­la gö­rüş­tü bi­lin­mez ama bu bir parti su­çu­dur.

2 - Soner Yal­çın 3 mayıs da köşe ya­zı­sın­da, (Bay­kal’ın ka­ra­ka­tü­rün­de) “Ek­si­ği var, faz­la­sı yok.” diye yaz­mış­tı.

Sayın Erdal İnönü’ye karşı Deniz Bay­kal Genel Baş­kan­lık ya­rı­şı­nı kay­bet­tik­den sonra, Kimse ko­nuş­mu­yor su­su­yor­du. Kim­ler der­se­niz, Erol Tun­cer, Altan Öğmen, Ali Topuz vs. vs.

Bu isim­ler CHP’nin 2. Genel Baş­ka­nı­na Sayın İsmet İnönü’ye mu­ha­le­fet eden, Sayın Ece­vit’in ya­nın­da yer al­dı­lar. Sayın İnönü’nün ya­nın­da Os­ma­lı Ba­ka­ya­la­rı vardı. Başta Turan Fev­zi­oğ­lu, Kemal Satır gibi.

Ece­vit bir umut ol­muş­tu, Tavrı, söy­lem­le­ri ve me­saj­la­rı ile ne de­miş­ti. “Ne ezen, ne ezi­len, in­san­ca halk­ça bir düzen” di­yor­du. Top­rak re­for­mu yaptı “Top­rak eke­nin, Su kul­la­na­nın. Af­yo­nu biz eke­riz kimse ka­rı­şa­maz.” di­yor­du.

İstan­bul’da genç­ler 6. filo as­ker­le­ri­ni de­ni­ze dö­kü­yor ve “Tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” diye yeri göğü in­le­ti­yor­du.

Bü­lent Ece­vit Genel Baş­kan olun­ca, Sayın İnönü, Ece­vit için bir gün olsun müs­fet menfi hiç bir şey söy­le­me­di.

Bu günkü mu­ha­lif­ler ku­rul­tay da ku­rul­tay diyor. Al­dı­ğım du­yum­la­ra göre imza top­la­ma­ya baş­la­mış­lar. tek der­le­ri Genel Mer­ke­zi ele ge­çir­mek.

Sözün kı­sa­sı CHP’nin ra­ki­bi AKP’değil, için­de­ki İrlan­da­lı­lar­dan sonra, bir de şu gö­rül­me­li, CHP ha­fı­za­sı ol­ma­yan ak­de­mis­yen­de olsa, de­ne­yim ka­zan­ma­dan Genel mer­kez­de bir yer­le­re ge­ti­ril­me­si yan­lış. (Sühey Batum, Emine Tar­han, son ola­rak da Sayın Böke.)

 

Sa­mi­mi ise­niz ya nor­mal pro­se­dü­rü takip edin. Yada mil­le­tin ya­ka­sın­da düşün. Su akıp yo­lu­nu bu­la­cak­tır.

 

De­mok­ra­tik dü­şün­ce ile Ha­yır­da bir­le­şen­le­rin umu­du­nu ki­şi­sel hırs ve ikbal uğ­ru­na kim­se­nin yok et­me­ye hakkı yok­tur.

Son değişiklik Salı, 09 Mayıs 2017 09:43