23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 10 Mayıs 2017 07:43

Hiç yok tar­la­sın­da

Yazan  Şimşek Acar

Hiç yok tar­la­sın­da

 

Ben sı­kıl­dım yaz­mak­tan,mu­ha­tap­lar­dan ses yok.​Kim kimin ma­lı­nı da­ğı­tı­yor , kim mil­le­tin ma­lı­nı ko­ru­yor , kim amir kim memur soru bu.

Ko­nu­da as­lın­da tam bir buz­lar çö­zül­me­den ko­nu­su.

Or­ta­da bir ko­ope­ra­tif var . Üye­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri yö­ne­tim bi­na­sı hatta me­mu­ru bile var. Ko­ope­ra­tif üye­le­ri­ne iş yeri yada konut yap­mak için ku­ru­lur.​Sonra arazi alı­nır yada dev­let tah­sis eder.​Bu­ra­da amaca uygun ya­pı­laş­ma ya­pı­lır.Nor­mal pro­se­dür bu.

PEKİ ya­pı­laş­ma­sı ya­pıl­mış derme çatma bi­na­la­rı olan ka­na­li­zas­yo­nu var.​Elekt­rik bağ­lan­mış hatta adı bile olan bir site hiç­bir yasal da­ya­na­ğı yok.​AMA KO­OPE­RATİFİ var yö­ne­ti­mi ile ir­ti­ba­ta ge­çe­ne !!!!! yer da­gı­tan, kime ne hakla hangi da­ya­nak­la yer tah­sis et­ti­ği bi­lin­me­yen bir sis­te­min çarkı iş­li­yor.Tam bir talan.

Öyle ki bazı ki­şi­le­rin iş yeri var, artı de­po­su var artı ar­sa­sı var ,artı ki­ra­ya ver­di­ği yeri var tüm bu im­kan­lar mev­cut ko­ope­ra­tif ta­ra­fın­dan sağ­lan­mış.Kimse SOR­MU­YOR EY KO­OPA­RETİF YÖNETİMİ hangi yasal hakla bu yer­le­ri ver­din ???

Be­le­di­ye sen bu ta­la­nın yarı resmi or­ga­nı du­ru­mun­da ol­du­ğu­nun far­kın­da mısın.? Kimin ma­lı­nı kime nu­ma­ra­taj ve­re­rek bu yağ­ma­ya dahil olu­yor­sun.​Mil­le­tin yüz­ler­ce dönüm ara­zi­si­ni üç ka­ğıt­çı ruhu hır­sız ki­şi­le­re yağma et­ti­ri­lir­ken ne­re­de­sin?

Ko­ope­ra­tif­le iliş­kin so­run­lu ise ada­mın tril­yon­luk ye­ri­ni yı­kar­ken aslan

Ko­ope­ra­ti­fin has adam­la­rı­nın emsal yer­le­ri kar­şı­sın­da neden kedi olu­yor­sun.​Kim bu dev­let­ten güçlü korku salan,kim­den kor­ku­yor kim­den çe­ki­ni­yor­sun.Adam çe­vir­miş dük­kan yap­mış,yet­me­miş çe­vir­miş depo yap­mış oda yet­me­miş çe­vir­miş iki parça boru önü­ne­de rek­lam pan­kart­la­rı asmış ta­ma­mı kaçak,ta­ma­mı işgal ta­ma­mı kamu ma­lı­nın ça­lın­mış hali iken neden kimse yok,neden dev­let yok,neden ada­let yok .Gör­me­mez­lik­ten gel­me­nin se­be­bi­ni açık­la­ya­cak bir söz var mı? Ka­mu­nun vic­da­nı­nı ra­hat­la­ta­cak.​varsa söy­le­sin bi­ri­si mil­let adına yoksa hır­sız var diye ba­ğı­ra­na ku­la­ğı­nız açın.

Yarın bir yer çe­vi­rip ken­di­ne mekan yapan biri için hangi ge­rek­çe ile karşı du­ra­cak­sı­nız.ADA­LETİN bu kadar ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı bir durum var­ken hangi ada­le­te sı­ğı­nıp işlem ya­pa­cak­sı­nız.

Sülün Osman ko­ope­ra­ti­fi daha ne kadar yer sa­ta­cak mil­le­tin ma­lın­dan daha ne kadar.

Hem si­ya­si­ler hem de dev­let adına görev ya­pan­lar emin mi­si­niz bu ko­nu­da her şeyin doğ­ru­lu­ğu­na yada bu­laş­ma­ya­lım ba­şı­mız ağır­ma­sın mı .Arı ko­va­nı bu­ra­sı mı dü­şün­ce­le­ri­niz.

Kuyu hi­ka­ye­si biri taşı atmış ,se­ne­ler­dir nasıl çı­ka­rı­rız der­din­de olan­lar unu­tup ve suyu alıp gi­den­ler.

Yazık her türlü yazık bu gü­ze­lim bel­de­nin için­den çı­ka­ma­dı­ğı hak­sız­lık­lar zin­ci­ri­ne halka olan­la­ra .yazık ki gö­re­vi­ni unu­tup gör­mez­den ge­len­le­re.500 dönüm de­ğe­ri yüz­ler­ce mil­yar olan mil­let malı üç ça­pul­cu­nu koyun ot­lat­tı­ğı yer olmuş, Sahi me­ray­dı bu ama şim­di­ler­de çıkar ve avan­ta me­ra­sı olmuş ne gören var ne duyan.Kör ve sağır sis­te­min çarkı ba­ka­lım ne kadar dö­necek.

BİRDE şu de­li­na­tör denen plas­tik­le­re öde­nen pa­ra­lar­la mil­le­tin pa­ra­sı­nı çar çur et­mek­ten ne zaman vaz ge­çe­cek­si­niz.Yol ve oto­park

Kav­ra­mı­nı an­la­yıp ona göre yol yap­mak ye­ri­ne ya­sak­lar­la komik bir kent üret­ti­ği­ni­zin far­kın­da mı­sı­nız.iş yeri ve konut her iki­si­nin­de belli olan araç oto­park ko­ta­sı­nı pa­ra­ya çe­vi­rip in­san­la­ra ezi­yet etmek adı gibi DELİnatör işi in­şal­lah duyan olur in­şal­lah mem­le­ke­te fay­da­sı olur

Şimşek Acar

Şimşek Acar

Şimşek Acar Hakkında