22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 15 Temmuz 2017 12:18

AKBÜK KOYU NİÇİN KİRLİ?

Yazan  Ferda KILIÇ

Akbük ko­yu­nun ger­çek adı Man­dal­ya Kör­fe­zi.

Man­da­li­na ağaç­la­rı ile kaplı bir kı­yı­nın önün­de uza­nan züm­rüt de­ni­zi ile cen­net­ten bir köşe…

Sonra biz sey­yah­lar ge­li­yo­ruz.

Ve yavaş yavaş, de­ni­zin de, kı­yı­nın da, “içine edi­yo­ruz…”

Bu sü­reç­te, doğal ola­rak, adı de­ği­şi­yor Man­dal­ya Kör­fe­zi’nin: Akbük Koyu olu­yor.

Gör­kem­li man­da­li­na ağaç­la­rı teker teker yok edi­li­yor ve o ter­te­miz deniz, açık bir ka­na­li­zas­yon olma yo­lun­da is­tik­rar­lı adım­lar at­ma­ya baş­lı­yor.

Bütün bu ge­liş­me­nin tek bir ne­de­ni var: Çevre kat­li­amı! Pis­lik, ben­cil­lik, “bana ne”cilik…

Yaz ay­la­rın­da de­niz­de­ki bu pis­li­ği ya­ra­tan en önde gelen neden, gezi tek­ne­le­ri­nin pis su­la­rı­nı de­ni­ze boca et­me­le­ri­dir. Ve açık ger­çe­ğin gör­mez­den ge­lin­me­si­dir!

Bu ger­çek, tüm yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan açık ola­rak bi­lin­mek­te­dir.

Ön­ce­lik­le, Akbük Li­ma­nı bil­mek­te­dir bu hun­har­lı­ğı.

Ama duy­gu­sal iliş­ki­ler, bu re­za­le­tin önüne ge­çil­me­sin­de­ki en önem­li en­gel­dir.

Li­ma­nı yö­ne­ten irade, üs­tü­ne üst­lük, Didim Be­le­di­ye’sinde önem­li bir ko­num­da­dır.

Be­le­di­ye Mec­li­si üye­si­dir.

Be­le­di­ye En­cü­me­ni üye­si­dir.

Yani, bu çevre kat­li­amı­nı ön­le­yecek en yük­sek katta kol­tuk sa­hi­bi­dir.

Ama gelin görün ki, çark­lar Akbük’de başka türlü iş­le­mek­te­dir…

Li­ma­na ya­naş­mış tek­ne­si için­de “ça­lış­ma ruh­sa­tı” başta, her türlü yasal iz­ni­ni ala­rak ça­lı­şan ve aynı za­man­da güler yüzü ve hiz­met ka­li­te­si ile tüm Ak­bük­lü­le­rin tak­dir ve be­ğe­ni­si ka­zan­mış olan “ba­lık-ek­mek”çi ba­cı­mız asil he­def­tir…

Ancak, bu gü­ze­lim züm­rüt koyu la­ğı­ma çe­vi­ren li­ma­na bağlı bazı tek­ne­ler her ne­den­se ıska ge­çi­len bir un­sur­dur.

Vefat eden ko­ca­sı­nın ar­dın­dan na­mu­su ve yoğun emeği ile ek­me­ği­ni taş­tan çı­kar­tan bir in­sa­na zulüm edil­mek­te… Ama, açık­ça ya­sa­la­rı çiğ­ne­yen çevre düş­ma­nı ba­zı­la­rı­na göz yu­mul­mak­ta, yu­mul­ma­ya devam edil­mek­te­dir.

“Ren­gin “Kum­ba­lı Ba­lık-Ek­mek,” Akbük’ün sü­sü­dür, ver­di­ği yaşam mü­ca­de­le­si ile onu­ru­dur.

Ama Akbük koyu, hele hele yaz gün­le­rin­de her geçen gün daha da fazla kir­le­til­mek­te ve kir­le­til­me­si­ne göz yu­mul­mak­ta­dır.

Hele hele o “bazı” tek­ne­ci­ler, hala bin­dik­le­ri dalı kes­tik­le­ri­ni fark ede­me­miş­ler­dir.

Ama biz­ler her şeyin far­kın­da­yız.

Ren­gin kar­de­şi­mi­zin üs­tü­ne üs­tü­ne gi­dil­me­si­nin asıl ne­de­ni­nin de…