20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 05 Ağustos 2017 15:22

TE­ŞEK­KÜR’DEN DE ÖTE…

Yazan  Ferda KILIÇ

TE­ŞEK­KÜR’DEN DE ÖTE…

Akbük kül­tür ve Çevre Der­ne­ği’nin ya­kın­da ola­ğan genel ku­ru­lu var.

Ama sa­nı­yo­ruz AKÇED, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si ak­şa­mı tüm Akbük halkı ta­ra­fın­dan ge­ri­de kalan tüm 10 yıl için ibra edil­di.

AKÇED, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si ge­ce­si Akbük Çe­le­bi Res­to­ran’da 10. ça­lış­ma yı­lı­nı kut­la­dı.

Aydın ilin­de 10. ça­lış­ma yı­lı­nı ta­mam­lan ilk de­mok­ra­tik kitle ör­gü­tü ola­rak da ay­rı­ca is­ta­tis­tik­le­re geçti.

Ge­ce­nin an­la­mı­nı –ob­jek­tif bir bakış açısı ile- sor­gu­lar­sak öne çıkan baş­lık­lar bizce aşa­ğı­da­ki ana tes­pit­ler:

Her şey­den önce gece, sa­de­ce sazlı/sözlü ola­ğan bir Akbük ge­ce­si de­ğil­di…

AKÇED’in 10. Yıl Kut­la­ma­sı’na bu kadar yoğun bir ka­tı­lım olu­yor­sa demek ki,

1. Akbük'ün çevre de­ğer­le­ri­ni önem­sen­mek­te­dir ve bu de­ğer­le­ri ko­ru­ma bi­lin­ci Akbük hal­kı­nın içine iş­le­miş­tir…

2. Çar­pık ya­pı­laş­ma­ya karşı di­renç bu bi­lin­cin ay­rıl­maz bir par­ça­sı­dır.

3. Demek ki Akbük halkı rant uğ­ru­na çev­re­nin yağ­ma­lan­ma­sı kar­şı­sın­da bir cephe oluş­tur­muş­tur…

Demek ki, Akbük halkı;

4. De­ni­zin hun­har­ca kir­le­til­me­si­ne şid­det­le kar­şı­dır. Ve temiz bir de­ni­zin Akbük’ün en önem­li ser­ma­ye­si ol­du­ğu­nu far­kın­da­dır.

5. Or­man­la­rın vi­dan­jör ar­tık­la­rı ve çöp­ler­le pis­le­til­me­si­ne tep­ki­li­dir.

6. Akbük'ün en önem­li so­ru­nu­nun alt-ya­pı ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de­dir.

[Ge­ce­nin en önem­li öğe­le­rin­den bi­ri­si ise, Didim Be­le­di­ye baş­ka­nı Deniz Ata­bay’ın alt yapı ko­nu­sun­da Ak­bük­lü­le­re ver­di­ği müj­de­dir…]

Bi­li­yo­ruz ger­çek de­mok­ra­si, sa­hi­ci-ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si­dir.

De­mok­ra­si, hoş­gö­rü or­ta­mın­da eleş­ti­ri [ve öze­leş­ti­ri] or­ta­mı­nın kül­tü­rel ta­ba­nı­dır.

AKÇED'in ba­şa­rı­la­rı, işte bu bi­linç­li öz­ve­ri or­ta­mın­da doğ­muş ve ge­liş­miş­tir.

AKÇED et­kin­li­ği­nin, Akbük hal­kı­nın artan kat­kı­sı, yerel yö­ne­tim ile iş­bir­li­ği ve hoş­gö­rü çer­çe­ve­sin­de daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Be­le­di­ye baş­ka­nı Sn Deniz Ata­bay’ın kut­la­ma ge­ce­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da bu kül­tü­rel çiz­gi­nin somut iz­le­ri­ni gör­dük. Se­vin­dik, mutlu olduk.

Sonuç ola­rak, AKÇED’in 10. Yıl Kut­la­ma­sı’na ka­tı­la­rak biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Deniz Ata­bay’a, CHP Didim İlçe Baş­ka­nı Sayın Gök­men Ka­ra­taş’a, Vatan Par­ti­si İlçe Baş­ka­nı Sayın Bü­lent Boyer’e, Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Akbük Şu­be­si baş­ka­nı Sayın Ayşıl Hak­sal’a, Me­and­ros Der­ne­ği baş­ka­nı Sayın Başak Ka­ma­cı Budak’a, Didim Çevre Plat­for­mu bi­le­şen­le­ri­ne, Aydın Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Metin Aydın’a, Didim Be­le­di­ye Mec­lis üyesi Ali Çağ­lar’a, TEMA Aydın tem­sil­ci­li­ği adına Hay­ri­ye Kösem’e, Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın Şube Bal­ka­nı Mah­mut Nedim Barış’a, Didim Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Korkmaz ve Yönetim Kurulu üyesi Erdem Özden’e, Akbük’ün de­ğer­li site ve ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rı­na… Ve gerek fi­ilen 10. Yıl Kut­la­ma­mı­za biz­zat ka­tı­lan ve ge­rek­se elekt­ro­nik or­tam­da biz­le­re des­tek­le­ri­ni ile­ten baş ta­cı­mız ve var­lık ne­de­ni­miz Sayın Akbük hal­kı­na bir kez daha te­şek­kür eder; Akbük’ü seven, çevre du­yar­lı­lı­ğı olan her­kes­ten, ve her ke­sim­den des­tek, eleş­ti­ri ve [tü­zü­ğü­müz doğ­rul­tu­sun­da] öne­ri­ler bek­le­di­ği­mi­zi… Arz ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la…

Ferda Kılıç

Akbük Kül­tür ve Çevre Der­ne­ği Baş­ka­nı