18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 29 Ağustos 2017 14:13

Ha­zi­ran­da Şeker bay­ra­mı geldi ve bitti.

Yazan  Konuk Yazar

Ha­zi­ran­da Şeker bay­ra­mı geldi ve bitti. Az çok yerli tu­rist geldi. Sonra su­ku­net; 15 tem­mu­za kadar otel­ler­de yerli tu­rist çok azdı. Asıl yo­ğun­luk 15 tem­muz­dan sonra baş­la­dı. Ve 20 ağus­tos­ta Al­man­cı­la­rın dön­me­siy­le bir­lik­te otel do­lu­luk­la­rı tek­rar düştü. Şimdi önü­müz­de Kur­ban bay­ra­mı var. Bir kaç gün tek­rar bir do­lu­luk ya­ka­la­na­cak ve sonra 4 ey­lül­de her şey bi­tecek. Bay­ram­dan sonra yerli tu­ris­ti ara da bu­la­sın. Okul­lar açı­lı­yor. Yaz­lık­la­rın­da olan­lar bile dö­necek. Tu­riz­min son haf­ta­sı ey­lü­lün ilk haf­ta­sı ola­cak.

Daha şim­di­den bir çok otel ka­pan­ma ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı bile. Bay­ram­dan sonra per­so­nel azal­ta­cak­lar. Yeni gi­riş­ler ol­ma­dı­ğı için son kalan bir kaç oda­nın çı­kı­şı­nı bek­le­ye­cek­ler ve sonra otel­ler ka­pa­na­cak. Otel­le­re ba­ğım­lı olan res­to­ran,cafe ve çe­şit­li iş yer­le­ri­ni de ayın kader bek­li­yor. Didim"de bize bize ka­la­ca­ğız. Didim in­sa­nı­nın sa­yı­lı gücü,ka­pa­si­te­si, im­ka­nı ve sa­yı­sı bu kadar iş ye­ri­ni dol­du­ra­bi­lir mi? Kış­tan bi­li­yo­ruz ki,dol­du­ra­maz. Bu yüz­den bir çok iş yeri ka­pan­ma­sa ve kış dö­ne­mi­ne gi­recek,kış uy­ku­su­na ya­ta­cak. Per­so­nel azal­ta­cak,mas­raf­la­rı kı­sa­cak ve ayak­ta kal­ma­ya ça­ba­ya­la­cak.

 

Bu mu tu­rizm?

Ben Didim"de oteli ilk aç­tı­ğım yıl­lar­da,Be­le­di­ye iş­yer­le­ri­nin Nisan ayın­da da açıl­ma­sı için top­lan­tı­lar dü­zen­li­yor­du. Mayıs geldi mi,tüm iş­yer­le­ri açı­lır,otel­ler dolar ve yo­ğun­luk ekim so­nu­na kadar devam eder­di. Şimdi ise,otel­ler Ha­zi­ran or­ta­la­rın­da açı­lı­yor,ey­lü­lün ilk haf­ta­sın­da ka­pa­nı­yor. Top­la­san 2,5 ay. İş ya­pı­lan süre ise 15 tem­muz­dan - 20 ağus­to­sa kadar hepsi hepsi 35- 40 gün. 10 ay işsiz güç­süz,boş boş bekle ve so­nuç­ta 35 - 40 gün iş ya­pa­rak ge­çin­me­ye çalış.

 

Bu mu tu­rizm ?

Bu feci durum sa­de­ce Didim"de mi? Bod­rum,Ku­şa­da­sı,Mar­ma­ris"te aynı du­rum­da. Hatta An­tal­ya"da ben­zer sı­kın­tı­la­rı ya­şı­yor. Koca koca otel­ler kış ay­la­rın­da yerli tu­ris­ti ka­pa­bil­mek için bo­şu­na mı, % 40 - 45 erken re­zer­vas­yon in­di­rim­le­ri uy­gu­la­dı­lar.Sa­de­ce İndi­rim­ler bu ka­dar­dı; en az % 20 - 15 acen­ta ko­mis­yon­la­rı,ne­re­dey­se iri bir pan­si­yon fi­ya­tı­na oda sat­tı­lar. İkisi kazık kadar çocuk,dört ki­şi­ye koca koca 5 yıl­dız­lı,Her­şey Dahil otel oda­la­rı­nın 300 li­ra­ya erken re­zer­vas­yon­la pa­zar­lan­dı­ğı­nı bil­me­yen mi var. Bu kadar ka­la­ba­lık bir aile evin­de kalsa bile daha fazla para har­ca­ya­bi­lir.

 

Tem­muz so­nun­da,Ağus­tos ba­şın­da ve önü­müz­de­ki bay­ram­da,topu topu bir kaç hafta do­lu­luk ya­şa­yan,mil­yon­lar­ca insan Bod­rum"a aktı diyen Bor­dum"lar mayıs ve ha­zi­ran ay­la­rı­nı,tem­mu­zun ilk iki haf­ta­sı­nı,boş Bod­rum so­kak­la­rı­nı,boş so­kak­lar­da, dük­kan­la­rı­nın önün­de şi­ka­yet eden es­na­fın söz­le­ri­ni,üç ku­ru­şa dol­du­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan ıssız otel­le­ri ne çabuk unut­tu­lar. Unut­sa­lar bile,ge­lecek yıl mayıs ve ha­zi­ran­da kom­şu­la­rı­mı­za tek­rar ha­tır­lat­mak fır­sa­tı bu­la­bi­le­ce­ğiz. Veya şimdi Eylül ne ola­cak,hele ekim ne ola­cak? Hani ne­re­de o Bod­rum"a akan mil­yon­lar de­me­ye­ce­ğiz mi? Kimse baş­ka­la­rı­nı,en başta kendi ken­di­ni kan­dır­ma­sın.

Böyle bir tu­rizm sür­dü­re­bi­lir mi?

Ya­la­ka tu­rizm der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri ik­ti­da­ra ya­ra­na­bil­mek için atıp tu­tu­yor­lar. Yok,bu yıl artış ya­ka­la­mı­şı­sız,gelen tu­rist sa­yı­sı % 15 art­mış. Evet,tem­muz ağus­tos ay­la­rın­da Kaf­kas halk­la­rı­nı üç beş do­lar­la otel­le­re top­lar­san el­bet­te sayı ola­rak art­tı­rır­sın. Ya tu­rist ba­şı­na düşen har­ca­ma, O niye 630 do­lar­la­ra kadar düştü? Ya para har­ca­yan Av­ru­pa­lı tu­rist sa­yı­sın­da neden % 12 ek­sil­me var?

Şimdi eylül geldi. Düğün der­nek bitti. Türk­ler ev­le­ri­ne dö­nü­yor. Ta­ti­le henüz yeni yeni çık­ma­ya baş­la­mış Kaf­kas in­sa­nı tem­muz - ağus­tos dı­şın­da gel­mez. Uk­ray­na desen bir avuç ülke,tüm nüfus gelse ne ola­cak. İranlı da alış­ve­riş için Ege"ye,An­tal­ya"ya gel­mez. Hele de­ni­ze gir­me­yen,gü­neş­len­me­yen Arap tu­ris­tin, An­tal­ya"nın kum­sal­la­rın­da,otel­le­rin­de ne işi var. Av­ru­pa­lı ol­maz­sa,sa­hil­le­ri­miz­de tu­rizm bitti de­mek­tir. Ya­kın­da otel­ler peş peşe ka­pan­ma­ya baş­lar­sa,şa­şır­ma­mak ge­re­kir.

Bu yıl Ak­de­niz ve Ege böl­ge­sin­de az mik­tar­da Alman ve Av­ru­pa­lı tu­rist gö­rül­müş­se de,ge­lecek yıl bun­la­rı da bu­la­ma­ya­ca­ğız. Bun­lar gel­mek zo­run­da olan tu­rist­ler­di. Nisan ayın­da,re­fe­ran­dum sı­ra­sın­da ara­mız­da Av­ru­pa ile çıkan kav­ga­dan önce re­zer­vas­yon­la­rı­nı yap­tı­ran tu­rist­ler­di. İptal ede­me­dik­le­ri için zo­run­lu ola­rak gel­di­ler. Bir ba­ka­lım,bir kulak ve­re­lim aynı in­san­lar ge­lecek yıl için ne di­yor­lar. Tür­ki­ye"ye gel­mek is­te­yen­le­rin sa­yı­sı ne kadar.

Evet, 4 eylül iti­ba­riy­le Türk­ler gi­di­yor. Didim"de İngi­liz­ler­de yok.

No"lacak şimdi.

 

Ferda Aykan