22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 29 Ağustos 2017 14:15

KÖR İNANÇ

Yazan  Gündüz Murgul

KÖR İNANÇ

Mec­zu­bun biri, M.​Kemal Ata­türk’ün; “Ben size ayet, dogma,… bı­rak­ma­dım” ifa­de­le­riy­le baş­la­yan ve so­nun­da reh­be­ri­nin AKIL ve BİLİM ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan hey­kel ka­ide­si­ne ka­zın­mış öğü­dü­nün üs­tü­nü yeşil boya ile ka­ra­la­mış.

Şa­şır­ma­dık, “alış­tı­rıl­dık” ,çünkü. AKP ik­ti­da­rıy­la bir­lik­te sal­ta­nat sa­hi­bi olan ce­ma­at­le­rin, ta­ri­kat­le­rin “kâfir” bel­le­dik­le­ri Ata­türk’e olan düş­man­lık gös­te­ri­le­ri ala­bil­di­ği­ne yay­gın­laş­mış­tır. Si­ya­si ik­ti­da­rın zaman zaman Ata­türk’e sahip çıkan söy­lem­le­riy­le, devri ik­ti­dar­la­rın­da Ata­türk düş­man­lı­ğı­nın böy­le­si­ne gemi azıya al­ma­sı açık bir çe­liş­ki­dir. Azeri Türk­le­ri ara­sın­da bi­li­nen bir halk sözü var: yı­la­na zeh­ri­ni veren ker­ten­ke­le­dir.

Asıl çe­liş­ki Ata­türk’e düş­man ce­ma­at­le­rin için­de bu­lun­du­ğu ger­çek­lik­te gö­rül­mek­te­dir. Ata­türk’ün ön­der­lik et­ti­ği Kur­tu­luş Sa­va­şı ve kur­du­ğu Cum­hu­ri­yet sa­ye­sin­de Ezanı Mu­ham­me­di tek­rar mi­na­re­ler­den okun­ma­ya baş­la­mış­ken; müs­lü­ma­nın ırzı, na­mu­su, inan­cı ayak­lar al­tın­dan çekip çı­ka­rıl­mış­ken on­la­rı bu zil­let­ten kur­ta­ran in­sa­na böy­le­si­ne nan­kör­lük , bir sap­lan­tıy­la, bir kör inanç­la açık­la­na­bi­lir. Kör inanç sa­hip­le­ri, bir ta­raf­ta din is­tis­ma­rı yo­luy­la pa­laz­lan­dık­la­rı konum, diğer ta­raf­ta hal­kın Ata­türk’e olan sar­sıl­maz inanç ve sev­gi­si­ni kı­ra­ma­yış­la­rı ara­sın­da çık­maz so­ka­ğa dal­mış­lar­dır. Ça­re­siz­lik on­la­rı bu tür ba­ya­ğı, küçük dü­şü­rü­cü ey­lem­le­re sü­rük­le­mek­te­dir.

İnanç­sız­lık­la suç­la­nan M.​Kemal’e du­yu­lan inanç, hiç­bir ta­ri­kat li­de­ri­nin sahip ol­du­ğu me­zi­yet de­ğil­dir. Ça­nak­ka­le’de 57.​Alay’ı n,O’nun tek sö­züy­le ölüme seve seve atıl­ma­sı ta­ri­hin ender gör­dü­ğü bir olay­dır. Bu­ra­da şunu da be­lirt­mek la­zım­dır ki; ce­ma­at li­der­le­ri­nin de kit­le­le­ri et­ki­le­mek nok­ta­sın­da M.​Kemal’e ben­zer­lik­le­ri var­dır. Bir fark­la;

M.​Kemal halk üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ül­ke­si­nin ba­ğım­sız­lı­ğı, yur­dun ba­yın­dır­lı­ğı, ulu­sun çağ­daş­lı­ğı yo­lun­da kul­lan­mış­ken; ce­ma­at li­der­le­ri mevki makam sa­hi­bi olmak, ağır­lı­ğın­ca altın edin­mek için kit­le­le­ri peş­le­rin­den sü­rük­le­miş­ler­dir. On­la­rın ara­sın­da tüm mal var­lı­ğı­nı ulu­su­na ba­ğış­la­ya­nı var mıdır?

Ata­türk’ün reh­ber edin­di­ği bilim ve akıl, kör inanç sa­hip­le­ri­nin halka en­jek­te et­tik­le­ri zeh­rin pan­ze­hi­ri­dir. İnsan­lık ta ba­şın­dan beri akıl ve bilim yo­luy­la daha ya­şa­na­bi­lir za­man­la­ra ulaş­mış­tır. Kör inanç sa­hip­le­ri bu ger­çek­li­ğin ay­dın­lı­ğın­da er geç eri­yip yok ola­cak­lar­dır.

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında