24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 11 Eylül 2017 09:22

ATA­TÜRK ÖZLEMİ

Yazan  Gündüz Murgul

ATA­TÜRK ÖZLEMİ

Hey­kel­le­ri­ne sal­dı­rı art­tık­ça; karşı dev­rim­ci­le­rin küs­tah­lı­ğı gemi azıya alıp eği­tim dü­zen­le­me­le­rin­den Ata­türk’e ay­rı­lan kı­sım­lar ma­kas­lan­dık­ça, Ata­türk’ü seven yı­ğın­lar­da öfke ka­ba­rı­yor, tepki ar­tı­yor. Yanı sıra Ata­türk’e du­yu­lan ih­ti­yaç bir tut­ku­ya dö­nü­şü­yor; “Bir daha gel Sam­sun’dan” tür­kü­sü daha çok din­le­nir olu­yor.

İlk ba­kış­ta doğal gibi gö­zü­ken bu man­za­ra, ya­kın­dan ir­de­len­di­ğin­de Ata­türk­çü ke­sim­ler açı­sın­dan en­di­şe ve­ri­ci bir du­rum­dur. Ata­türk’e du­yu­lan sev­gi­nin “kur­tu­luş”u Ata­türk’ün var­lı­ğı­na in­dir­ge­me de­re­ce­si­ne dö­nüş­me­si, karşı dev­ri­min sal­dı­rı­la­rı­nın püs­kür­tü­lüp ye­ni­den çağ­daş Tür­ki­ye ro­ta­sı­na gi­ril­me­si­ni ger­çek düz­lem­den hayal âle­mi­ne ta­şı­yor.

Top­lum­la­rın dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki dö­nü­şü­mü bir insan ha­ya­tı­nın daha da öte­si­ni kap­sar. Bu kap­sam­da Ata­türk, bir ölüm­lü ola­rak kısa de­ne­bi­lecek ya­şa­mı sü­re­sin­ce “büyük işler” ba­şar­mış, “Cum­hu­ri­ye­ti biz kur­duk, onu ya­şa­ta­cak siz­ler­si­niz.” tü­rün­den söy­lem­ler­le Türk Dev­ri­mi’ni ko­ru­mak ve ta­mam­la­mak gö­re­vi­ni ken­din­den son­ra­ki ku­şak­la­ra ver­miş, ay­rı­ca Genç­li­ğe Hi­ta­be’de olası karşı dev­ri­min sal­dı­rı­la­rı­na-ki bu ön­gö­rü­sü­nün bir kısmı ger­çek­leş­miş­tir- karşı Türk Genç­li­ği’ni uya­nık ol­ma­ya ça­ğır­mış­tır.

Ata­türk’ün görev ve uya­rı­la­rı­na kar­şın biz ne yap­tık? Ki­mi­miz “Mark­sist” olduk, Türk Dev­ri­mi’ni kü­çüm­se­dik. Ki­mi­miz “gard­rop Ata­türk­çü­lü­ğü”ne so­yun­duk, sözde Ata­türk­çü olduk. Ki­mi­le­ri “Gök­teng­ri”yi terk edip, “Hira Dağı kadar Müs­lü­man”oldu. Ki­mi­le­ri “milli görüş göm­le­ği”ni çı­ka­rıp, iş­bir­lik­çi ol­du­lar.

Ge­re­ği­ni yap­ma­dık, hâlâ tür­kü­ler­le, göz­yaş­la­rıy­la Ata­türk’ün avdet edip bizi kur­tar­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Çö­züm­le­yen bir tarz de­ğil­dir, bu. Karşı dev­rim, “İslam Dev­le­ti” doğ­rul­tu­sun­da ic­ra­at ya­pı­yor; Cum­hu­ri­yet’i sa­vu­nan­lar yanıp ya­kın­ma­lar­la meş­gul.

Bir Ata­türk ör­ne­ği var, önü­müz­de mü­ca­de­le adamı ola­rak du­ru­yor. Ger­çek­te Türk Dev­ri­mi’ni sa­vu­nan her yurt­taş “bir Ata­türk” ol­ma­lı. O’nun izin­den; sözde değil, ger­çek ma­nâ­da git­me­li. Halk­la bü­tün­leş­me­li; on­la­rı ör­güt­le­ye­rek ön­der­lik et­me­li. Tüm ki­şi­sel hırs­lar­dan sıy­rı­la­rak ta­ma­men ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı ve ba­yın­dır­lı­ğı yo­lun­da var­lı­ğı­nı ar­ma­ğan ede­rek mü­ca­de­le et­me­li.

For­mül budur. Yapay yol­lar­la kaçak gü­reş­me­nin, mü­ca­de­le­yi bı­ra­kıp ağ­la­yıp sız­la­ma­nın sonu ye­nil­gi­dir.

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında

Bu kategorideki diğerleri: « MUT­LU­LUK ALIŞKANLIK »