17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 19 Eylül 2017 10:46

YARIŞ BAŞ­LA­DI!...

Yazan  Gündüz Murgul

YARIŞ BAŞ­LA­DI!...

Cum­hur­baş­ka­nı, TEOG’la il­gi­li açık­la­ma­lar ya­par­ken; “Öğ­ren­ci­ler kendi okul­la­rın­da ya­rış­sın­lar” demiş. Aynı şe­kil­de Baş­ba­kan, Urfa’da yeni ders yı­lı­nı açış ko­nuş­ma­sın­da “yarış” kav­ra­mı­nı kul­lan­mış. En temel hata, okul eği­ti­mi­nin bir “yarış” ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­dir. Ne acı­dır ki, bu an­la­yış söz­den pra­ti­ğe çok­tan dö­kül­müş; ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği ders­ha­ne­le­rin, özel okul­la­rın, etüt ve kurs mer­kez­le­ri­nin ka­zanç elde etme is­tem­le­ri­ne tes­lim edil­miş­tir.

“Re­ka­bet” odak­lı ne­oli­be­ral sis­te­min tem­sil­ci­le­ri ya­nın­da ve on­lar­dan daha fazla yarış he­ves­li­le­ri var­dır ki, onlar öğ­ren­ci aile­le­ri­dir. Aile­ler, ço­cu­ğum bi­rin­ci olsun; ar­ka­da­şı­nın om­zu­na basıp yük­sel­sin diye el­le­rin­den ge­le­ni yap­mak­ta­dır­lar. Bu hen­gâ­me ara­sın­da yarış atı ha­li­ne gelen ço­cu­ğun ki­şi­li­ği iğdiş edil­miş, ka­rak­te­ri tör­pü­len­miş­tir.

Şu­ra­sı pek açık bir ger­çek­tir ki, okul eği­ti­mi bir yarış değil, her genç bi­re­yin bi­lin­ci­nin ve üre­ti­me ha­zır­lık gü­cü­nün şe­kil­len­di­ri­le­rek ül­ke­si­ne ve dün­ya­ya fay­da­lı olmak yo­lun­da ha­zır­lan­ma­sı­dır. Bir duvar öre­ce­ği­ni­zi dü­şü­nün. Tuğ­la­lar de­ği­şik bo­yut­ta ve cins­ten­dir. Usta ve ne yap­tı­ğı­nı bilen bir du­var­cı us­ta­sı her bir tuğ­la­yı zay et­me­den du­va­rın mü­na­sip bir ye­ri­ne yer­leş­ti­re­rek du­va­rı inşa eder. Eği­tim işi de tıpkı böy­le­dir. Ha­ya­ta ha­zır­lan­mak­ta olan her genç bi­re­yin zi­hin­sel ye­ti­si, fi­zi­ki du­ru­mu, aile or­ta­mı, böl­ge­sel kal­kın­mış­lık dü­ze­yi fark­lı fark­lı­dır. Ya­pı­la­cak olan; genç in­sa­nın ye­te­ne­ği­ne ve ül­ke­nin ih­ti­yaç­la­rı­na göre okul sis­te­mi­ni oluş­tur­mak­tır.

Ka­pi­ta­list sis­te­min tem­sil­ci­le­ri, “En iyi ya­tı­rım in­sa­na olan ya­tı­rım­dır” der­ler de ge­re­ği­ni yap­maz­lar. Eği­tim­de yap­tık­la­rı, eleme sis­te­miy­le ço­ğun­lu­ğu ele­ğin al­tı­na ite­rek ken­di­le­ri­ne ge­rek­li elit bir beyaz ya­ka­lı ça­lı­şan ke­si­mi ya­rat­mak­tır. Ge­ri­ye kalan genç nü­fu­sun bir ke­si­mi sis­te­min ucuz iş­gü­cü­nü oluş­tu­rur­ken, diğer kısmı ye­dek­te bek­le­ti­lir.

“Yarış”ta sonuç bel­li­dir; sı­na­va ka­tı­lan­la­rın büyük bö­lü­mü­nün ya ele­ğin al­tın­da ka­la­ca­ğı ya da is­te­me­di­ği alana yö­nel­ti­le­ce­ği gün gibi aşi­kâr­dır. Ül­ke­mi­zin üre­tim alanı o kadar da­ral­tıl­mış ki, eği­tim so­nuç­lan­sa bile, genç in­sa­nı ucu açık iş­siz­lik yıl­la­rı bek­le­mek­te­dir.

Eği­ti­mi yaz boz tah­ta­sı­na çe­vi­ren iş­bir­lik­çi ik­ti­dar­la­rın çö­züm­süz­lü­ğü or­ta­da­dır. Vahşi ka­pi­ta­list sis­tem­den kopuş ya­şan­ma­dık­ça okul eği­ti­min­de­ki so­run­lar de­rin­le­şe­rek sü­re­cek­tir. Ön­ce­lik­le si­ya­set ve zih­ni­yet de­ğiş­me­li­dir.

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında