18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 25 Eylül 2017 10:27

TEOG

Yazan  Ferhan Ercan

TEOG

Tek par­ti­nin uzun süre yö­ne­tim­de ol­ma­sı, de­mok­ra­tik bir yö­ne­tim için sorun ol­ma­ya­bi­lir. Git­tik­çe oto­ri­ter­le şen bir tek parti söz ko­nu­su ise; so­run­lu bir top­lu­mun var­lı­ğın­dan söz edi­le­bi­lir. Yö­ne­tim­de tek parti ve par­ti­ye tek kişi ege­men ise, ke­sin­lik­le so­run­lu bir top­lum­la karşı kar­şı­ya kal­mak ka­çı­nıl­maz olur.

“Baş­ba­ka­nı­ma, ba­ka­nı­ma bir defa söy­le­rim biter(!)” Sorun bu kadar basit mi acaba?! Ba­kan­lık, kendi ala­nın­da uz­man­laş­mış bir kurum(kişi değil) an­la­mı­na gelir. Eğer eği­tim­de de­mok­ra­tik ve çağ­daş(kit­le­ler ve ulus ya­ra­rı­na) bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­cak ise, ön­ce­lik­le bunu li­ya­kat­li uz­man­lar tar­tış­ma­lı. Bu yet­mez, konu ile il­gi­li ku­rum­la­rın ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin gö­rüş­le­ri alın­ma­lı­dır. Top­lum­da ge­rek­li ve ye­ter­li olum­lu tar­tış­ma­lar ya­pıl­dık­tan sonra; ül­ke­ye iliş­kin so­run­la­rı çöz­mek­le yü­küm­lü olan yet­ki­li si­ya­set­çi­ler en uygun ter­ci­hi yap­ma­lı­dır­lar. Tek ki­şi­nin be­lir­le­miş ol­du­ğu bir karar hiç­bir ko­şul­da de­mok­ra­tik ola­maz. Eğer her şeye kar­şın tek ki­şi­nin ka­ra­rı ge­çer­li olu­yor ise; ne ba­kan­lık­la­ra, ne de par­la­men­to­ya gerek kalır.

Bu­ra­da sorun TE­OGun kal­dı­rıl­ma­sı değil, kal­dı­rıl­ma bi­çi­mi­dir. Bu kal­dır­ma yön­te­mi­ni üçün­cü dünya ül­ke­le­rin­de gör­mek ya­dır­ga­tı­cı ol­ma­ya­bi­lir. Ama asır­lık bir par­la­men­ter sis­tem ge­le­ne­ği olan bu top­lum­da ke­sin­lik­le ya­dır­ga­na­cak­tır. Çünkü sorun çözme adına daha büyük so­run­la­ra so­rum­suz­ca kapı ara­lan­mış oldu:

“Ama büyük bir kar­ga­şa - ka­osun içine yu­var­lan­dı eği­tim.

Aile­ler üç yıl­dır ço­cuk­la­rı­nı TEOG’a ha­zır­lar­ken, ba­kan­lık emre uydu ve kal­dır­dık dedi.

Mah­ke­me­ye veren var mı?

Zerre şüp­hem yok ki, bunu kal­dı­rır­ken, daha büyük eşit­siz­lik, ka­li­te­siz­lik ya­ra­ta­cak­lar.

Zerre şüp­hem yok ki, düşük va­sa­tı her yere ya­ya­cak­lar..”(Orhan Bur­sa­lı)

Hızlı sorun çözme söy­le­mi baş­kan­lı­ğın önem­li ge­rek­çe­le­rin­den bi­riy­di. TEOG bu hızlı çö­zü­mün en be­lir­le­yi­ci ör­nek­le­rin­den biri oldu. Şimdi şu soru so­ru­la­bi­lir; bu hızlı çözüm ül­ke­mi­ze ne ka­zan­dır­dı? Bu olum­suz örnek top­lum­sal ka­zanç bir yana, ne­le­ri nasıl kay­be­de­ce­ği­mi­zi işa­ret et­me­si açı­sın­dan çok önem­li­dir:

“Ne var ki, bugün iti­ba­riy­le CB’nin Hü­kü­me­te, -TV ek­ran­la­rın­dan- ta­li­mat ver­me­si bir yana, TEOG ko­nu­su Ana­ya­sa md. 104'teki yet­ki­le­rin kul­la­nım alanı dı­şın­da.

 

Fakat bu konu, gün­cel uy­gu­la­ma­la­rın va­ha­me­ti kadar po­tan­si­yel teh­li­ke­nin bü­yük­lü­ğü hak­kın­da somut be­lir­ti­le­ri, bir kez daha gün ışı­ğı­na çı­kar­dı. Bu mu­si­bet, 2019 yo­lun­da mu­ha­le­fe­te önem­li bir fır­sat su­nu­yor: İlko­kul­dan üni­ver­si­te­ye kadar, eği­tim ve öğ­re­tim içe­rik ve aşa­ma­la­rı­nı bi­lim­sel ve­ri­ler ışı­ğın­da sis­tem­leş­tir­mek; genç ku­şak­la­rın ge­le­ce­ği­ni, ki­şi­sel iştah ve ini­si­ya­tif­le­rin oyun­ca­ğı ol­mak­tan çı­kar­mak için ortak pay­da­lar oluş­tur­mak.(İbra­him Ö. Ka­ba­oğ­lu.)

Bu olum­suz örnek top­lum­da­ki mu­ha­lif­le­rin bir temel amacı ger­çek­leş­tir­mek için mut­la­ka bir­leş­me­si ge­rek­ti­ği uya­rı­sı­nı yap­mak­ta­dır. Bu bir­leş­me kendi istem ve ide­al­le­rin­den vaz­geç­mek bi­çi­min­de değil, ak­si­ne bu is­tem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri or­tam­la­rı ya­rat­mak için ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­le­ce­ği kur­tar­mak bu bir­lik­te­li­ğe bağ­lı­dır.

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında