18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 27 Eylül 2017 07:36

BİR RE­FE­RAN­DUM DE­ĞER­LENDİRMESİ

Yazan  Gündüz Murgul

BİR RE­FE­RAN­DUM DE­ĞER­LENDİRMESİ

“Olu­şum” yeni değil, Irak’ın ku­ze­yi­ne “Kuzey Irak” de­ni­le­ni be­ri­dir orada bir dev­let ku­rul­muş­tur. Başta AKP ik­ti­da­rı olmak üzere ABD’nin bu oldu bitti ya­pı­sı, hiç­bir şey ol­ma­mış gibi gör­mez­den ge­lin­miş­tir. Hatta bu ya­pı­nın ik­ti­da­rı­mız­ca her yön­den des­tek­le­nip “dev­let” mu­ame­le­si ya­pıl­dı­ğı­nı ileri sü­ren­ler hak­sız de­ğil­dir.

Bar­za­ni, ik­ti­da­rı­nı devam et­tir­mek yo­lun­da da­yat­tı­ğı re­fe­ran­dum ka­ra­rı için en uygun böl­ge­sel anı seç­miş­tir.

Su­ri­ye’nin mü­da­ha­le gücü za­yıf­tır; kendi me­se­le­le­riy­le uğ­raş­mak­ta­dır. Üs­te­lik Su­ri­ye, ül­ke­sin­de­ki Kürt­le­re “ko­şul­lu böl­ge­sel özerk­lik” verme ta­raf­lı­sı­dır.

Tür­ki­ye’nin yap­tı­rım­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­me­si­ni sağ­la­ya­cak iç ve dış ko­şul­lar buna uygun de­ğil­dir. Bir-iki sert demeç, Dolar’ın 10 kuruş art­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca mu­ha­tap­la­rı, üçün­cü bir yol bu­lu­nup AKP ik­ti­da­rı­nın yu­mu­şa­tı­la­ca­ğı­nı he­sap­la­mak­ta­dır.

Irak Mer­ke­zi Hü­kü­met’le yol­lar çok­tan ay­rıl­mış­tır; “mü­za­ke­re”den başka bir çı­kış­la­rı yok­tur.

İran’dan bek­len­di­ği öl­çü­de sert bir mü­da­ha­le bek­len­me­me­li­dir. Çünkü İran, böl­ge­sel müt­te­fi­ki Rusya’nın tav­rı­na göre bir po­li­ti­ka yü­rü­te­cek­tir. Rusya ise karşı çıkış tav­rı­nı sür­dür­se bile ile­ri­de Bar­za­ni ile köp­rü­le­ri atmak is­te­me­ye­cek­tir. Rusya’nın em­per­yal bir dev­let ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Bar­za­ni’nin ar­ka­sın­da ABD var­dır. Tüm böl­ge­sel ak­tör­le­rin yük­sek sesli iti­raz­la­rı­na ba­kı­la­cak olur­sa, Bar­za­ni’nin Kür­dis­ta­nı ; ABD’nin Or­ta­do­ğu için dü­şü­nüp uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu uzun va­de­li bir ege­men­lik pla­nı­nın par­ça­sı­dır.

ABD Em­per­ya­liz­mi ta Irak’ı iş­ga­lin­den bu yana Or­ta­do­ğu’da sa­ha­ya ine­rek 22 dev­le­tin –Tür­ki­ye de bun­la­rın için­de-sı­nır­la­rı­nı de­ğiş­ti­recek Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si’ni (BOP) ha­ya­ta ge­çir­me­ye ko­yul­muş­tur. Ül­ke­miz için de teh­li­ke çan­la­rı çal­ma­ya baş­la­mış­tır.

Yakın ve ya­kı­cı teh­li­ke­ye karşı ted­bir nedir?

Bir kere ABD’yi “st­ra­te­jik müt­te­fik” ola­rak kabul edip, Beyaz Saray ka­pı­la­rın­da ya­kı­nan iş­bir­lik­çi ik­ti­dar­lar­ca teh­li­ke ber­ta­raf edi­le­mez. Ülke için­de ABD yan­lı­sı si­ya­si par­ti­le­rin ege­men­li­ği­ne son ver­mek ge­re­kir. Tür­ki­ye, tek­rar Ata­türk’ün an­ti-em­per­ya­list tam ba­ğım­sız­lık­çı çiz­gi­si­ne otur­tul­ma­lı­dır. Bunu da ya­pa­cak halk yı­ğın­la­rı­dır.

“Olmaz olmaz de­me­yin; olmaz, olmaz.”

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında