23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 22 Ekim 2017 14:11

ÜLKE İÇİN YA­TI­RIM.

Yazan  Ferhan Ercan

ÜLKE İÇİN YA­TI­RIM.

Zü­bük­le­şen Tür­ki­ye’de, OECD’nin yap­tı­ğı ve “Ya­rı­nın bilim in­san­la­rı hangi ül­ke­den çı­ka­cak?” so­ru­su­nun so­rul­du­ğu araş­tır­ma­da Tür­ki­ye’nin son sı­ra­da ol­du­ğu­na dair ha­ber­le İstan­bul müf­tü­sü­nün “İstan­bul’da en az on bin yeni ca­mi­ye ih­ti­yaç var” ha­be­ri­nin aynı gün çık­ma­sı te­sa­düf de­ğil­dir, te­sa­düf­se de muh­te­şem bir te­sa­düf­tür. Bilim, akıl, ay­dın­lan­ma, eği­tim, “Zü­bük­leş­me­nin sal­ta­na­tı’nda ih­ti­yaç du­yu­lan şey bun­lar de­ğil­dir, ih­ti­yaç du­yu­lan şey daha çok cami, daha çok kubbe, daha çok mi­na­re­dir; çünkü sa­hi­den de rejim açı­sın­dan “mi­na­re­ler süngü, kub­be­ler miğ­fer/ca­mi­ler kış­la­mız, mü­min­ler asker’dir.”

Bu alın­tı BİRGÜN ya­za­rı Fatih Yaşlı’dan. Aziz Nesin’in aynı adlı ünlü ki­ta­bı­na gön­der­me ya­pı­yor. Es­ki­den bu sap­ta­ma sa­de­ce ye­te­rin­ce ge­li­şe­me­miş ka­sa­ba­lar için­di. Peki şimdi ne oldu? Olan şu; kır­sa­lın göçü(se­çe­nek­siz­lik­ler ne­de­niy­le) kent­le­ri ku­şat­tı. Kente gö­çen­ler plan­sız­lık ve du­yar­sız­lık­lar ne­de­niy­le kent­ler ta­ra­fın­dan özüm­se­ne­rek bün­ye­ye ka­tı­la­ma­dı. Aynı me­kan­da­ki bu ayrık duruş eko­no­mik ta­bir­le “kötü pa­ra­nın iyi pa­ra­yı kov­ma­sı” ile so­nuç­lan­dı ve kent­ler yavaş yavaş kır­sal­laş­tı. Kır­sa­lın ye­ter­siz ya­şan­tı­sı­na yeşil ışık ya­kan­lar bu işten ne­ma­lan­dı­lar. 12 Eylül top­lum di­na­mik­le­riy­le oy­na­dı, Türk İslam Sen­te­zi ce­hen­ne­me giden yolun taş­la­rı­nı dö­şe­me­ye baş­la­dı. O gün eki­len to­hum­la­rın ha­sa­dı 28 Şu­bat­la bir­lik­te ya­pıl­dı. Nur gibi bir proje par­ti­si dün­ya­ya geldi.

Son yıl­lar­da kamu ya­tı­rım­la­rı gö­rül­mez oldu. Ya­pı­lan­lar­da yan­daş­la­ra ballı bö­rek­li yap­tı­rıl­dı. Köp­rü­ler, hava alan­la­rı ve Şehir Hasta ha­ne­le­ri mü­te­ah­hit­le­re rü­ya­la­rın­da gö­re­me­ye­cek­le­ri ola­nak­lar sağ­la­dı.

“Araç ba­şı­na 35 dolar artı KDV’den günde 40 bin araç tra­fik ga­ran­ti­si ve­ril­di­ği­ni, 2035’e kadar ge­çer­li ol­du­ğu­nu yaz­dı­ğım ilk yazı 23 Nisan 2016 ta­rih­li. Şimdi mem­le­ket der­di­ni dert eden her­kes, eksik geçen ara­cın büt­çe­ye ma­li­ye­ti­ni hesap edi­yor. Bu he­sap­la­rı daha çok ya­pa­ca­ğız.”(Çiğ­dem Toker)

Kamu ya­tı­rım­la­rı, ül­ke­nin ön­ce­lik­li so­run­la­rı­nı çöz­me­ye yö­ne­lik ol­ma­lı. Sorun çözme adı al­tın­da yeni so­run­lar ya­rat­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ül­ke­nin en ön­ce­lik­li so­ru­nu is­tih­dam, eği­tim, sağ­lık ve gü­ven­lik­tir. İşsiz­lik doğru ya­tı­rım­lar­la gi­de­ri­le­bi­lir. Üçün­cü hava alanı üçün­cü köprü ve ben­ze­ri ya­tı­rım­lar sorun çöz­mek bir yana hal­kı­mı­zı uzun sü­re­li borç­lar al­tı­na sok­mak­ta­dır. Osman Gazi Köp­rü­sü için 40 bin araç gü­ven­ce­si ve­ril­miş ama gün­lük geçiş adedi 21 bin, 19 bin araç­lık bir ya­nıl­gı var. Bu pa­ra­yı Er­zu­rum’um en ücra kö­yün­de­ki va­tan­daş­lar öde­mek zo­run­da­dır. Kırk bin araç gü­ven­ce­si veren her kim ise bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu­dur. Bu ya­nıl­gı­yı görüp de mü­da­ha­le et­me­yen yö­ne­ti­ci­ler­de so­rum­lu­dur. Ne yazık ki, bu ko­nu­da tek bir örnek yok; ha­va­ala­nı, köp­rü­ler ve kent has­ta­ne­le­ri aynı şe­kil­de hak­sız öde­me­le­re neden ol­mak­ta­dır.

Saray. ül­ke­nin ön­ce­lik­li bir so­ru­nu de­ğil­di. Saray için har­ca­nan pa­ra­lar ül­ke­nin ön­ce­lik­li so­run­la­rı­nı çö­ze­bi­lecek dü­zey­de idi. Ancak bu­ra­da; “İti­bar­dan ta­sar­ruf edil­mez(!)” den­mek­te­dir. Bi­ri­le­ri­nin sır­tın­dan ka­za­nı­lan­la­rı, ba­zı­la­rı­nı hoş­nut etmek için (kendi çı­ka­rı­nı gö­ze­te­rek) har­can­ma­sı iti­ba­rı do­ğu­ru­yor. İtibar, ağır­lık­lı ola­rak maddi var­lı­ğa da­ya­lı, plan­lan­mış hoş­nut edici ey­lem­ler­dir. Zeka’da bu var­lık kap­sa­mı­na girer. İtibar; say­gın­lık, hoş­nut­luk ve güven al­gı­sı oluş­tu­rur. İti­ba­rı ta­nım­la­ma­ya ça­lı­şır­sak: Her­han­gi bir obje veya ol­gu­nun iz­le­yi­ci­si üze­rin­de bı­rak­tı­ğı etki tekil iti­ba­rı, iti­bar­lar bi­leş­ke­si ise kurum veya ülke iti­ba­rı­nı be­lir­ler. Her ko­şul­da iti­bar ait ol­du­ğu ya­pı­nın en sı­ra­da­nı­nın iti­ba­rı­na denk­tir. Gelir da­ğı­lı­mı­nın adil ol­ma­dı­ğı ya­pı­lar­da iti­bar ezici bir ay­rı­ca­lı­ğı işa­ret eder.

“Dün­ya­da zerre kadar iti­ba­rı ol­ma­yan Hol­lan­da Baş­ba­ka­nı, Kral ile ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me­si­ne bi­sik­let­le gi­der­ken, bizim Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nın araç fi­lo­sun­da­ki taşıt sa­yı­sı 268'den 306'ya çı­ka­rı­lı­yor.(Murat Mu­ra­toğ­lu,Sözcü,20 Ekim 2017)

“Bir top­lum­da­ki en önem­li güven un­su­ru, top­lum için­de ya­şa­yan bi­rey­le­rin kendi hak ve öz­gür­lük­le­ri­ne saygı du­yul­du­ğu­na olan inanç­la­rı­dır.”(Hik­met Çe­tin­ka­ya)

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında