24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 22 Ekim 2017 14:15

GÖK­ÇEK, GİTTİ GİDİYOR , DA­RI­SI ER­DO­ĞAN’A

Yazan  Hasan Sani Güneş

GÖK­ÇEK, GİTTİ GİDİYOR, DA­RI­SI ER­DO­ĞAN’A

Ön­ce­lik­le , neden AKP değil de Er­do­ğan baş­lık­la­rı­nı at­tı­ğı­mı eleş­ti­ren­ler var, Sev­gi­li okur­la­rım ken­di­mi­zi kan­dır­ma­ya­lım, AKP diye bir parti yok, Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si var. Bende , kra­lın hak­kı­nı krala di­ye­rek yaz­lı­la­rım­da sayın Er­do­ğan’ı , AKP’nin önüne ko­yu­yo­rum. Melih Gök­çek: Gitti ,gi­di­yor , ina­nın yok ötesi yap­tı­ğı her za­man­ki gibi sa­mi­mi­yet­siz dav­ra­nış­lar . Baş­ken­ti­mi­zin 17 yıl­lık be­le­di­ye baş­ka­nı, belki de ya­zı­mın size ulaş­tı­ğın­da man­şet­ler­de el­ve­da ay­rı­lı­yo­rum, hiç bir kır­gın­lı­ğım yok, bas­kı­da gör­me­dim di­ye­rek, aynen İstan­bul Büyük Şehir be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş gibi , sayın Er­do­ğan’a met­hi­ye­ler yağ­dı­ra­rak, gün­ler­dir di­ren­di­ği­ni de unu­tup, mu­ha­le­fe­ti de eleş­tir­me­yi ihmal et­me­den kol­tu­ğu­na veda edecek, yada etmiş ola­cak. An­ka­ra An­ka­ra güzel An­ka­ra, 17 yıl­dır bahtı kara An­ka­ra, gözün aydın Melih Gök­çek ka­bu­su bitti bi­ti­yor, ge­lecek gün­ler senin için daha da ay­dın­lık ola­cak. Ve ina­nı­yo­rum ki bir son­ra­ki se­çim­de CHP’ nin yerel ik­ti­da­rı ile de yüzün gü­lecek. Tay­yip Er­do­ğan; Namı diğer reis, bu sefer sert ka­ya­ya çarp­tı , ama reis ,höt di­ye­rek, Gök­çek’i de ber­ta­raf etti. El­le­ri­ne sağ­lık sayın Er­do­ğan. Ancak , daha çok FETÖ’cü Akp’ li hır­sız ,arsız var, hepsi ile nasıl ba­şe­de­cek­sin , ma­şal­lah al al bit­mez, Allah ko­lay­lık ver­sin. Aman ha bu ara­lar Fe­tö­cü leri atar­ken metal yor­gun­lu­ğu ya­şa­ma, bu il­le­ri­mi­zin ka­bu­su FETÖ’çü ha­in­le­ri­ne, Ame­ri­kan uşak­la­rı­na had­di­ni bil­dir, hep­si­ni tek tek çif­ter hatta üçer ka­pı­nın önüne koy, iyide olur.

OS­MAN­LI­NIN TO­RUN­LA­RI DE­DE­LERİNİN İZİNDEN GİDİYOR VE ÖZ EV­LAT­LA­RI­NI BİRER BİRER YOKEDİYOR. DÜN RAH­METLİ ER­BA­KAN ,AB­DUL­LAH GÜL ,OS­MAN­LI RU­HU­NU YENİDEN CAN­LAN­DI­RAN DA­VU­TOĞ­LU. BÜGÜN ‘ TOP­PAŞ VE GÖK­CEK .BİLİYO­YO­RUM , YA­RI­NI MERAK EDİYOR­SU­NUZ . YA­RI­NI BİLMEM AMA, SAYIN ER­DO­ĞA­NIN GİDİŞ İ KESİN . İLK SEÇİMLER­DE ABBAS YOLCU ,BU­RA­YA YA­ZI­YO­RUM, HER TÜRLÜ İDDİAYA VARIM. Ha­fı­za­lar­da kal­sın diye de büyük harflerle yaz­dım.

 

Sayın Gök­cek; du­yu­mum odur­ki gider ayak racon kesip ,sayın Er­do­ğan’ın ka­riz­ma­sı­nı çiz­me­ye ça­lı­şı­yor, öyle ya onun­da adı Melih. Ancak ,Sayın Er­do­ğan, racon ke­si­le­cek­se ben ke­se­rim di­ye­rek, dosta, düş­ma­na had bil­dir­me­miş miydi? demek ki, Melih gök­çek, ne kadar çizik atar­sam o kadar ha­sa­rı olur dü­şün­ce­sin­de. Hak­sız­da değil, kendi ya­nı­yor­sa Er­do­ğan’da yan­sın, ve bugün ol­ma­sa da da yarın mut­la­ka bunun in­ti­ka­mı­nı ala­cak­tır. Üç dö­nem­dir, her türlü ala­ve­re da­la­ve­re ile An­ka­ra’yı tes­lim alan Melih Gök­çek’e de ya­kı­şan bu. Yürü be büyük baş­kan , kim tutar seni.