21 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 22 Ekim 2017 14:15

GİDİŞ HOŞ DEĞİL!...

Yazan  Ferhan Ercan

GİDİŞ HOŞ DEĞİL!...

.

Din ve mil­li­yet­çi­lik ön ka­bul­le­ri olan inanç te­mel­li yak­la­şım­lar­dır. Fark­lı ela­man­lar gibi gö­zük­me­si­ne kar­şın, her ikisi de aynı kü­me­nin ele­ma­nı­dır. Aynı kü­me­nin ele­man­la­rı ka­çı­nıl­maz ola­rak ortak özel­lik­ler ta­şır­lar. Daha açık bir bi­çim­de ifade eder­sek; bu iki fark­lı kav­ram bir bi­ri­nin içine geç­miş­tir. Her ikisi de öte­ki­ne karşı ge­çir­gen­dir. Ortak omur­ga­la­rın­da ise, bilgi ye­ter­siz­li­ği ve ki­şi­sel ye­ter­siz­lik­ler­le, ayağı yere bas­ma­yan is­tem­ler yatar.

 

Bu ül­ke­de yüz­ler­ce fetö var fakat, bun­lar­dan biri uygun ortam bul­du­ğun­da sahne alır. Ta­ri­hi­miz bu şe­kil­de öne çıkan den­siz­ler­le do­lu­dur”

 

Sü­mük­lü va­azın ar­ka­sı­na ta­kı­lan­la­rın akıl­lı­lı­ğın­dan, ye­ter­li­li­ğin­den ve yet­kin­li­ğin­den söz edi­le­mez; is­ter­se en yük­sek ma­ka­mı bir bi­çim­de ele ge­çir­miş olsun. Bu gibi ki­şi­le­re biat eden­ler ya ye­ter­siz se­çe­nek­siz­ler ya da çı­kar­cı­lar­dır.

Ül­ke­miz için fetö son yüz­yı­lın gel­miş geç­miş en büyük ha­ini­dir. Ha­in­li­ği sa­de­ce ül­ke­si­ne karşı değil, aynı za­man­da in­san­lı­ğa kar­şı­dır. Aynı zaman ke­si­tin­de fark­lı kul­var­da olsa da, onun­la aynı amaca yü­rü­yen­ler­de ül­ke­le­ri ve in­san­lık ya­ra­rı­na ha­re­ket et­me­miş­ler­dir. Kendi çı­kar­la­rı­nı ina­nan saf ve temiz in­san­la­rın is­tem­le­ri ar­dı­na sak­la­ya­bil­miş­ler­dir. Da­ha­sı bi­rey­sel çı­kar­la­rı­nı ina­nan kit­le­le­rin çı­ka­rıy­mış gibi on­la­ra kabul et­tir­miş ol­ma­la­rı­dır.

 

Sü­mük­lü va­azın(ların) ar­ka­sı­na ta­kı­lan­lar için be­lir­le­yi­ci olan çıkar, hırs ve yet­mez­lik­ler­dir. Bu yet­mez­lik ön­ce­lik­le eko­no­mik­tir. Dev­şir­me­ler sos­yal sta­tü­sü düşük olan ya­pı­dan dev­şi­ril­miş­tir. Bu­ra­da­ki be­lir­le­yi­ci et­ken­ler­den bi­ri­de dev­şi­ri­len­le­rin yaş­la­rı­dır. “Ağaç yaş iken eği­lir!” öz­de­yi­şi, insan çocuk iken dev­şi­ri­lir bi­çi­min­de uyar­lan­mış­tır. Söz ko­nu­su olan ye­ter­siz çev­re­le­rin ye­te­nek­li(zeki) ço­cuk­la­rı­dır. Bu ye­te­nek­li fakat reşit ol­ma­yan ço­cuk­la­ra su­nu­lan ola­nak­lar on­la­rı tut­sak al­ma­ya yet­mek­te­dir. Bu du­rum­da aile rı­za­sı da dev­re­ye giren bir ko­lay­laş­tı­rı­cı­dır. Bi­lin­ci çar­pı­tı­lan bu ye­te­nek­li ço­cuk­lar fark­lı amaç­lar için kul­la­nı­la­bi­lir araç­la­ra dö­nüş­tü­rül­mek­te­dir­ler. Bu olum­suz dö­nüş­tür­me sü­re­cin­de çar­pı­tıl­mış eği­tim ve inanç te­mel­li korku kul­la­nı­lır.

“Ege­men­lik­le­ri­nin her gün biraz daha pe­kiş­me­si için çaba gös­te­ren­le­rin en temel, belki de bi­ri­cik si­la­hı kor­ku­dur. Başka isim­ler, başka adlar da ve­ri­le­bi­lir belki; aslı esası yıl­dır­mak, sin­dir­mek­ten başka bir şey de­ğil­dir. Kor­ku­yu yay­ma­nın in­san­la­rın üs­tü­ne ka­ra­ba­san gibi çö­kert­me­nin yolu, aklın ko­va­lan­ma­sın­dan, hu­ra­fe­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sın­dan geç­mi­yor mu? Hu­ra­fe teh­dit­ler­le ken­di­ni yay­gın­laş­tı­rır, kor­ku­yu ce­ha­le­tin ge­çir­gen yü­ze­yin­den insan bey­ni­ne sız­dı­rır­ken yal­nız­la­şan birey, ken­di­ni koyu ka­ran­lı­ğa sı­ğı­nır­ken bulur.” (GÜRAY ÖZ)

Eği­tim­siz­lik ve çar­pı­tıl­mış öğ­re­tim­le bir­lik­te la­ik­lik­ten uzak­laş­mak top­lu­mu ce­ha­le­tin ve ca­hil­ler­den ya­rar­la­nan­la­rın ku­ca­ğı­na atar. Bu ülke bu şe­kil­de yö­ne­til­me­yi hiç hak et­me­mek­te­dir. Cum­hu­ri­yet dev­rim­le­rin­den ve­ri­len her ödün bizi ka­ran­lık­la­ra sü­rük­le­mek­te­dir. Oysa in­san­lık da­va­sı­nın özü, in­san­lık onu­ru­na ya­ra­şır bi­çim­de ya­şa­ma­nın kural ve ku­rum­la­rı­nı ya­ra­ta­cak or­tam­la­rı ha­zır­la­mak­tır.

Eği­tim, is­ten­dik dav­ra­nış­lar ka­zan­dır­mak; öğ­re­tim, ge­rek­li bil­gi­ler­le do­nat­mak­tır. La­ik­lik ise, dinin öz­gür­leş­me­si­dir.

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında