19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 27 Ekim 2017 11:18

AK­ŞE­NER’İN PARTİSİ

Yazan  Gündüz Murgul

AK­ŞE­NER’İN PARTİSİ

“ÇOK GARİP BİR MİLLETİZ, söy­le­ne­ni çok ama çok umur­su­yor, ya­pı­la­na hiç bak­mı­yo­ruz.

Sa­de­ce ko­nu­şa­rak, ‘büyük ko­nu­şa­rak’ bu ül­ke­de bir yere ge­le­bi­lir, saygı du­yu­lan biri bile ola­bi­lir­sin. Ne garip değil mi?

Çünkü çok az ki­şi­nin söy­le­ne­ni ey­lem­le kar­şı­laş­tı­ra­cak bilgi, de­rin­lik ya da za­ma­nı var.

Her şey bir yana,öyle bir is­te­ği­miz yok. İnanma aç­lı­ğın­dan mıdır nedir?

……

E, o zaman da kimse ger­çek­ten doğ­ru­yu yap­mak­la uğ­raş­mı­yor, çünkü en doğ­ru­yu ben yap­tım, ben yap­tım, demek ye­ti­yor.”

Nilay Örnek’in “Bütün iyi­ler biraz küs­kün­dür” adlı ki­ta­bın­dan cım­bız­la­dı­ğım bu sa­tır­lar, si­ya­si par­ti­le­ri ve seç­me­niy­le ül­ke­min si­ya­si at­mos­fe­ri­nin bir öze­ti­dir ve Meral Ak­şe­ner’in İyi Parti’si sözle, gör­sel­lik­le ci­la­la­na­rak bu si­ya­si ker­va­na ka­tıl­mış­tır.

İyi Parti, kök­le­ri­mi­zi çağ­rış­tı­ran gör­sel­li­ğiy­le; yü­zü­mü­zü ay­dın­la­tan gü­ne­şiy­le; iyim­ser­lik va­de­den slo­ga­nıy­la “pe­ki­yi” bir sunum yap­mış­tır. Doğal ola­rak, ül­ke­mi­zin bu ka­otik or­ta­mın­da ku­ru­la­cak her parti gibi İyi Parti de yı­ğın­la­rın öz­lem­le­ri­ni, bek­len­ti­le­ri­ni ses­len­di­re­cek­tir, ancak,…

Bun­dan son­ra­sı önem­li. Çünkü süt­ten ağ­zı­mız yan­mış, yo­ğur­du üf­le­ye­rek yemek mec­bu­ri­ye­ti var. Ak­şe­ner’in par­ti­si­nin ül­ke­yi düz­lü­ğe çı­ka­rıp çı­ka­ra­ma­ya­ca­ğı­nı sor­gu­la­mak gerek. Nilay Örnek’in de­di­ği gibi “söy­le­ne­ni ey­lem­le kar­şı­laş­tı­ra­cak bilgi ve de­rin­li­ği olan” ve de “inan­ma aç­lı­ğı­na” pirim ver­me­yen­ler; “İyi Parti, va­ad­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lecek prog­ra­ma ve do­na­nı­ma sahip mi?” so­ru­su­na cevap ara­ma­lı­dır.

İyi Parti, “re­ka­bet­çi sis­tem” için­de ka­la­ca­ğı­nı be­lirt­mek­te; NATO ve Av­ru­pa Bir­li­ği yan­lı­sı ol­du­ğu­nu dek­la­re et­mek­te­dir. Yani de­ği­şen bir şey yok­tur ve 1940’lar­dan be­ri­dir sür­dü­rü­len em­per­ya­liz­me ba­ğım­lı­lık çer­çe­ve­si için­de ka­lın­mak­ta­dır. Ol­ma­ya­cak duaya âmin, di­yecek hal kal­ma­mış­tır.

Lafı fazla dönüp do­laş­tır­ma­dan sa­de­de ge­lecek olur­sak; İyi Parti, özel­lik­le AKP ve MHP’ye du­yu­lan tep­ki­nin rüz­ga­rı­nı ar­ka­sı­na ala­rak ve sis­te­min tı­kan­mış­lı­ğın­dan ötürü olu­şan umut­suz­lu­ğu umuda çe­vi­re­rek si­ya­si plat­form­da iyi bir yer edin­mek is­ti­yor.

Şüp­he­siz mev­cut si­ya­si tı­kan­mış­lık ve kit­le­le­rin kur­tu­lu­şa olan öz­lem­le­ri ne­de­niy­le İyi Parti’yi be­nim­se­yen­ler, onun ar­ka­sın­dan sü­rük­le­nen­ler ola­cak­tır. Yı­ğın­la­rın ada­let­siz­li­ğe, eşit­siz­li­ğe, yol­suz­lu­ğa karşı gös­ter­dik­le­ri tep­ki­yi olum­la­mak ge­re­kir. İnsan­ca ya­şa­mak yo­lun­da bugün yan­lış ad­re­se yö­ne­li­yor­sa; yarın, ger­çek­ten öz­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­recek si­ya­si ya­pı­yı ku­ra­ca­ğı­na dair umut­la­rı­mız güç­len­miş ola­cak­tır.

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında