23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 01 Kasım 2017 08:39

İÇİ BAŞKA DIŞI BAŞKA

Yazan  Ferhan Ercan

İÇİ BAŞKA DIŞI BAŞKA

Si­ya­si ik­ti­dar iç po­li­ti­ka­da bö­lü­cü, dış­la­yı­cı; dış po­li­ti­ka­da gö­rü­nür­de mil­li­ci bir tarz ge­liş­ti­ri­yor. Özel­lik­le Or­ta­do­ğu düz­le­min­de ABD ve Ba­tı­lı em­per­ya­list­le­re yük­sek per­de­den kafa tu­tar­ken, içte em­per­ya­liz­me karşı ilk kur­tu­luş sa­va­şı­nı baş­la­tan M.​Kemal Ata­türk’e ol­ma­dık ka­ra­la­ma­lar, in­ci­ti­ci söz­ler sarf edi­li­yor.

An­ka­ra’da bir cami açı­lı­şı ya­pı­lı­yor, söz dön­dü­rüp do­laş­tı­rı­lıp Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de baş­ken­tin ca­mi­ler­den yok­sun bı­ra­kıl­dı­ğın­dan söz edi­li­yor. Sahi, anti pa­ran­tez, Cum­hu­ri­yet ön­ce­si küçük bir Ana­do­lu ka­sa­ba­sı gö­rü­nü­mün­de­ki An­ka­ra’da mi­na­re­le­ri gök­le­re uza­nan ca­mi­ler vardı da; az buçuk tarih bil­gi­si olan biz­ler mi far­kı­na var­ma­dık?

Yine 29 Ekim günü, ik­ti­da­rın en üst erki ta­ri­hi­mi­zin 19 Mayıs ve 23 Ni­san­lar­dan baş­la­tıl­ma­sı­na karşı çı­kı­yor; ta­ri­hi­miz­de yep­ye­ni bir devir açan­lar do­lay­lı ola­rak eleş­ti­ri­li­yor.

Baş böyle ya­par­sa, ayak ta­kı­mı durur mu? Kimi mec­zup sa­tı­rı eline alıp, güpe gün­düz Ata’nın hey­ke­li­ni yık­ma­ya yel­te­ni­yor. Ki­mi­le­ri sabah akşam Ata­türk’ü dik­ta­tör ola­rak ilan edi­yor. Beyaz cam otu­rum­la­rın­da; Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da Yunan or­du­su­nu kur­ta­rı­cı ilan edip, An­ka­ra’yı düş­man gös­te­ren İski­lip­li Atıf Ho­ca­lar ale­nen övü­lü­yor.

Ulu­su­mu­zu in­ci­ten ve bölen bu tür söy­lem­ler yo­ğun­la­şır­ken, si­ya­si ik­ti­dar, ABD em­per­ya­liz­mi­ne karşı “2.​Kurtuluş Sa­va­şı” verme adına Irak ve Su­ri­ye’de, as­ke­ri mü­da­ha­le­ler dâhil, yoğun bir fa­ali­yet yü­rü­tü­yor.

“Mil­li­lik” adına yü­rü­tü­len bu dış po­li­ti­ka kim­se­ye güven ver­mi­yor. Çünkü em­per­ya­liz­me karşı mü­ca­de­le­de ba­şa­rı, içte Ata­türk’ün yap­tı­ğı gibi ulu­sal bir­li­ği sağ­la­mak­la müm­kün­dür. Si­ya­si ik­ti­dar ve onun başı, ter­si­ne Ata­türk’e sal­dı­ra­rak ulusu kamp­la­ra ayı­rı­yor. Gerçi sözde Ata­türk’e zaman zaman övgü ya­pı­lı­yor­sa da bunun gös­ter­me­lik ol­du­ğun­da her­kes hem­fi­kir.

 

M.​Kemal Ata­türk ve dev­rim­le­ri Tür­ki­ye’yi Tür­ki­ye yapan ha­mu­run ma­ya­sı­dır. O’na ve dev­rim­le­ri­ne karşı çıkıp; içte re­ji­mi de­ğiş­tir­me ey­lem­le­riy­le ABD em­per­ya­liz­mi­ne karşı ba­şa­rı şansı yok­tur. Ulu­sal bir­lik­ten yok­sun si­ya­set­ler enin­de so­nun­da em­per­ya­liz­me tes­li­mi­ye­ti ge­ti­rir. Bu­gün­kü sıcak dış po­li­ti­ka­da ba­şa­rı sağ­la­ya­bil­mek için, Ata­türk’ü ka­ra­la­ma­yı bir ke­na­ra bı­ra­kıp, Ata­türk’te bir­leş­mek ge­re­kir.

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında