20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 02 Kasım 2017 18:10

Ta­ti­le çık­ma­yın pilav yiyin

Yazan  Erol YILDIZ

Ta­ti­le çık­ma­yın pilav yiyin

 

Biz hala bir ta­ra­fı­mı­zı yır­ta­lım, mem­le­ke­tin tu­riz­mi ba­şa­rı­lı diye. Ne­re­de bu işin ba­şa­rı­sı acaba merak için­de­yim. Ya­ban­cı elini aya­ğı­nı sa­hil­le­ri­miz­den çekti. Tu­ris­tik böl­ge­ler­de ev alan­lar ise sat­ma­ya baş­la­dı. Zaten alan­lar gel­dik­le­ri ül­ke­de as­ga­ri üc­ret­li ça­lı­şıp da, bizim bu­ra­lar­da biz­den iyi ge­çi­nen bu­ra­nın zen­gin­le­ri. Gel­dik­le­ri yerde ise ora­la­rın en fa­kir­le­ri. Ora­nın, baş be­la­lı­la­rı, ora­nın hır­sız­la­rı, gasp­çı­la­rı. Mem­le­ket­le­rin­de geçim zor­lu­ğu çekip, darp ve gasp­tan hüküm giy­miş, bir şe­kil­de ya emek­li olmuş, ya da iş­siz­lik maaşı alan boş in­san­lar. Bun­lar bile bizim in­sa­nı­mız­dan daha hür ve daha mutlu ya­şı­yor­lar. Gerçi şimdi kış geldi. Sa­hil­ler bo­şal­dı ama, yaz olsa da do­la­rın ha­re­ke­tin­den tu­rizm­ci daha acı çe­ke­cek­ti. Bun­dan emi­nim.

Bizim tu­rizm ne ola­cak so­ru­su­na ge­lin­ce, valla böyle gi­der­se tu­rizm diye bir şey kal­ma­ya­cak. Kal­ma­ya­cak çünkü yer­li­si bile artık git­mek için gasp ve hır­sız­lı­ğa baş­la­ya­cak. Belki de so­kak­ta di­len­me­yi mes­lek edi­nen­ler, emek­li ve dar ge­lir­li­den daha im­kan­la­ra sahip ola­rak ta­ti­le çı­ka­bi­lir. Birde kısa me­sa­fe­li, günü bir­lik ta­til­ci­ler var ki, onlar zaten te­sa­dü­fi ya­şı­yor­lar bu ül­ke­de. Zaten ha­ya­tı­mız te­sa­düf­ler­le dolu ol­du­ğu­nu, geçen bir­kaç yılda bir­lik­te ya­şa­ma­ya baş­la­dık. 301 ma­den­ci­mi­zi bir kere daha an­mak­ta yarar var. Giden gitti de ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı halen ken­di­le­ri­ni to­par­la­ya­rak bir şey­ler ya­pa­mı­yor­lar, on­la­ra ya­na­rım.

Bu ül­ke­nin zen­gi­ni ta­ti­li­ni çok iyi ya­pı­yor. Geri kalan ise, banka kre­di­si veya kredi kar­tı­na yük­le­ne­rek ta­ti­li­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. Yeni fi­kir­le­ri ba­sın­dan gör­dü­nüz sa­nı­rım. Emek­li­ler ve dar ge­lir­li­le­re uzun va­de­li ve in­di­rim­li ta­til­ler baş­la­dı diye. Plan­la­ma ol­duk­ça güzel. Beş yıl­lık kal­kın­ma planı gibi aynen. Beş yılda bir ta­ti­le çık. O da zaten en fazla bir hafta. Ban­ka­dan borç­lan. Ancak beş yıl sonra borcu biter ve ikin­ci beş yılda ha­yat­ta ka­lır­san yeni tatil seni bek­li­yor.

Önem­li gün­le­rin in­sa­nı ol­muş­ken, her günü kut­la­ma­lar­la ge­çi­ri­yo­ruz. Belki de dar ge­lir­li­yi avut­ma­nın en kısa ve güzel yönü bu. Kısa me­sa­fe­li gün­lük tur­lar. Topla en az on ki­şi­yi ver elini gör­me­di­ğin yer­le­re. Kim gö­tü­rü­yor, nasıl gö­tü­rü­yor, kim­ler gö­tü­rü­yor, araç el­ve­riş­li­mi, tür­sap kaydı var mı? Artık say sa­ya­bil­di­ğin kadar. Araç­lar şart­na­me­le­re göre di­zayn edil­miş mi? Ta­şı­yan şo­fö­rün uy­gun­lu­ğu var mı? Bu ül­ke­de ne soran var, ne de takip eden. Henüz yeni ya­şa­nan ve an­ne­ler gü­nün­de yi­tir­di­ği­miz can­la­rın he­sa­bı or­ta­day­ken, yeni ya­şa­nan ka­za­lar bu ye­ter­siz­lik­le­ri or­ta­ya ko­yu­yor.

 

Yol­la­rın ye­ter­siz­li­ğin­den tutun, araç­la­rın ye­ter­siz­li­ği­ne kadar her şey bu dü­zen­de yoğ­ru­lu­yor. Peki ne olu­yor? Olan va­tan­da­şa olu­yor. Olan bu ül­ke­de yıl­la­rı­nı verip, ço­cuk­la­rı­na, eşine yap­tı­ra­ma­dı­ğı tatil için kah­ro­lu­yor. Kah­rol­duk­ça ehil ol­ma­yan ki­şi­le­rin ku­ca­ğı­na dü­şe­rek, bozuk dü­zen­de sey­re­di­yor. Vay mil­le­tin ha­li­ne.