Cuma, 03 Kasım 2017 13:41

ZALİMİN ZULMU VARSA BÜ­LENT TEZ­CAN’INDA CHP’Sİ VAR

Yazan  Hasan Sani Güneş

ZALİMİN ZULMU VARSA BÜ­LENT TEZ­CAN’INDA CHP’Sİ VAR

İnsan­lık ta­ri­hi­nin her dö­ne­min­de za­lim­ler olmuş, za­li­min zul­mü­ne kar­şı­da da bir baş­kal­dı­rı, bir tavır ge­liş­ti­ril­miş­tir. Pir Sul­tan’ın Hızır pa­şa­ya, is­ya­nı, ta­ri­hi­mi­zin za­li­me karşı , baş­kal­dı­rı­şın sim­ge­si­dir. YÜRÜ BRE HIZIR PAŞA , SENİN’DE ÇAR­KIN KI­RI­LIR,GÜVEDİĞİN PADİŞAHIN,ODA BİR GÜN DEVRİLİR, bir , is­ya­nı­nı hay­kı­rı­şı­dır. Ana­do­lu top­rak­la­rı bu tip ör­nek­ler­le do­lu­dur. Şeyh Bed­ret­tin­ler, Bör­tü­ce­ler , ve nice ni­ce­le­ri.

BÜ­LENT TEZ­CAN : CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, parti söz­cü­sü ve Aydın mil­let­ve­ki­li. ba­sı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­rak, Sayın Er­do­ğan’a dik­ta­tör ifa­de­si­ni kul­lan­dı, Gelen Baş­ka­nı ola­rak sayın Kı­lıç­da­roğ­lu’da yük­sek sesle ken­di­si­ne sahip çıktı . Bu­ra­ya kadar her­şey mec­ra­sın­da yü­rü­dü. Ba­lı­ke­sir Be­le­di­ye Baş­ka­nı sayın Ahmet Edip Uğur’ un fer­ya­dı­na kulak tı­ka­mak , göz­yaş­la­rı­nı gör­me­mek, üzül­me­mek

vidan sa­hi­bi hiç kim­se­ye ya­kış­maz, ancak fi­ra­vun­lar bunu al­kış­lar­lar ,CHP’de, ken­di­ne ya­kı­şa­nı yap­mış ve Bü­lent Tez­can va­sı­ta­sı ile tep­ki­si­ni or­ta­ya koy­muş­tur. Bu­ra­ya kadar her­şey mec­ra­sın­da , tuhaf olan ör­gü­tü­nün, Aydın CHP ör­gü­tü­nün sayın Tez­can’a sahip çık­ma­ma­sı en azın­dan kamu oyun­da­ki al­gı­nın bu ol­ma­sı. Yada ol­duy­sa bizim duy­ma­mız, her şart­ta bir ek­sik­lik gö­rü­lü­yor.

Hasan Hü­se­yin Kork­maz bir şi­irin­de ‘ACI ÇEK­MEK ÖZ­GÜR­LÜK­SE, ÖZ­GÜR­LÜK İKİMİZDE’ Der, öyle’ ya öz­gür­lük her­ke­se , bana do­kun­ma­yan yılan bin ya­şa­sın di­ye­rek yı­la­nın zeh­rin­den kur­tu­la­ma­yız, tarih şa­hi­di­miz­dir. Ancak ör­güt­lü mü­ca­de­le asıl olan­dır.

Aydın CHP il baş­ka­nı sayın Bay­ram İnci’ye çağ­rım­dır . Aydın il sı­nır­la­rı için­de­ki tüm CHP ÖR­GÜT­LERİNİ , BELEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI­NI, MİLLET­VEKİLLERİ VE STK ‘ları bi­ra­ra­ya ge­ti­re­rek ,sayın Tez­can’a olan des­te­ği alan­la­ra ta­şı­ya­rak za­li­min zul­mü­nü Aydın ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­sı­dır.

 

Ahmet Arif’in de­di­ği gibi, Nasıl se­ve­rim bir bil­sen, Kö­roğ­lu­yu, Ka­ra­yı­la­nı, Meç­hul as­ke­ri,Pir­sul­ta­nı,şeyh Bed­ret­ti­ni. Bir nice sevda, bir bil­sen, Göz­le­rin­den öpe­rim,bir umu­dum sende.

Hasan Sani Güneş

Son eklenenler Hasan Sani Güneş

yukarı git