19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 04 Kasım 2017 08:20

Orada Mu­ha­le­fet Var mı?...

Yazan  Selma Erdal

Orada Mu­ha­le­fet Var mı?...

Di­gi­tal tek­no­lo­ji dev­ri­mi ya­şa­dı­ğı­mız bir ger­çek... Geç­miş­de 45'lik­ler, 33'lük­ler, ar­dın­dan LP (açı­lı­mı LONG PLAY, Türk­çe­si ile uzun çalar; me­ca­zi an­la­mıy­la da cuk otur­mak­ta gü­nü­mü­ze, ülke gün­de­mi­ne...Gü­nü­müz; kav­ram­sal ola­rak ger­çek bir uzun çalar dö­ne­mi...​ve belki de sür­dü­rü­le­bi­lir ça­lar­lık dö­ne­mi bile dense daha da ye­ri­dir)...​Ve son­ra­sın­da teyp­ler ki bir disk­ten di­ğe­ri­ne ak­ta­rı­lır­dı bant­lar, üze­ri­ne ses ka­yıt­la­rı ya­pıl­mış ola­rak...

FETOŞ ent­ri­ka­la­rı ne­de­niy­le daha düne kadar her­ke­sin di­lin­de­ki "tape" geç­miş­de­ki bil­di­ği­niz, bil­di­ği­miz teyp...​Bunca yıl­dan sonra İngi­liz­ce kay­nak­lı bu sözü ya­zıl­dı­ğı gibi oku­mak ve de sanki ona çok başka güçlü ve gi­zem­li bir anlam kat­mak ya da sanki ka­fa­lar­da çok başka bir kav­ram ya­rat­ma­ya ça­lış­mak da ayrı bir ma­ri­fet, el­bet­te­ki gül­me­ce kı­va­mın­da...

Anım­sa­na­ca­ğı gibi bu ta­pe­ler, teyp­ler, ses ka­yıt­la­rı; nasıl da sol­la­mış­dı geç­miş­de ger­çek­leş­ti­ril­miş olan altın plak, pla­tin cd satış sa­yı­sı­nı...​Bir kaç yıl ön­ce­sin­de en hit par­ça­lar bu "tape"ler, oku­nur bi­çi­miy­le teyp­ler, ses bant­la­rıy­dı... Ve bun­la­rı gün­de­me ge­ti­ren­ler bağ­la­mın­da; ger­çek­li­ği­ni ka­nıt­la­mak, sor­gu­la­mak, so­ruş­tur­mak­sa...​El­bet­te ki yar­gı­nın gö­re­vi, işiy­di desem...​diyemi­yo­rum...o düzen ancak hukuk dev­let­le­rin­de ge­çer­li... Bizde ise; ta­raf­lar ara­sın­da­ki görev bö­lü­şü­mü; bir taraf yi­ğit­le­rin inkar ka­le­si...​Diğer ta­raf­sa; en so­nun­da attık golü, işte şimdi ka­zan­dık maçı...​Ama her şey bo­şu­na; hemen ŞİKE ÇETESİ çıkar or­ta­ya...​Taraftar­dan da yük­se­len des­tek çığ­lık­la­rı:

-İnkar, if­ti­ra, mon­taj...​Biz yap­ma­yız asla pa­ti­naj... Hep bir­lik­te önü­müz­de­ki maç­la­ra ba­ka­ca­ğız...

Bu bağ­lam­da di­ye­bi­le­ce­ği­miz söz, hem de pek çok söz var da...​Edep ya hu der su­sa­rız, sus­kun ka­lı­rız ül­ke­miz­de­ki bu hu­kuk­sal aç­maz­lar kar­şı­sın­da...

Durup, du­rur­ken neden mi dep­reş­di anı­la­rım­da FETOŞ ta­pe­le­ri?...

Ül­ke­mi­zin ku­ru­cu­su, Ulu Ön­de­ri­miz Kemal ATA­TÜRK'ün an­ne­si­ne ha­ka­ret­den 2 Kasım 2017 günü yerel mah­ke­me­ce tu­tuk­la­nan yav­şak, 3 Kasım 2017 günü sa­lı­ve­ril­miş bir üst mah­ke­me ta­ra­fın­dan...​Kadın­la­ra yö­ne­lik has­ta­lık­lı duy­gu­la­rıy­la on­la­ra sal­dı­ran­lar da nasıl ki yar­gıç kar­şı­sı­na ge­çin­ce "açık giy­si­le­ri ne­de­niy­le müs­lü­man­cı­lık de­ğer­le­ri­nin ze­de­len­di­ği" sa­vıy­la anın­da sa­lı­ve­ri­lir­ler...İşte ben­ze­ri bir hu­kuk­suz­luk yine ya­şan­dı; Ata­mız'ın an­ne­si­ne sal­dı­ran ya­ra­tık, ser­best bı­ra­kıl­dı.Ama ATA­MIZ'ın kur­du­ğu par­ti­den, ko­nu­yu iz­le­me­ğe alan,bu ya­ra­tık ser­best bı­ra­kıl­dı diye soran sor­gu­la­yan ya da karşı çıkıp "mu­ha­le­fet yapan" henüz kimse çık­ma­dı.

Ne yazık ki ül­ke­de ya­şa­nan bunca hu­kuk­suz­luk kar­şı­sın­da hep ye­ter­siz kalan, hep ba­şa­rı­sız olan bir mu­ha­le­fet...

Ve onlar yal­nız­ca ko­nu­şu­yor, bu hukuk ta­nı­maz­lar­la ça­ça­ron ma­hal­le ka­dın­la­rı gibi çene ya­rış­tı­rı­yor. Seçim dö­nem­le­rin­de de halka, seç­me­ne buy­ruk ve­ri­yor:

- San­dık­lar­da işi bi­ti­rin!...

San­dık­lar ne zaman hu­ku­kun ye­ri­ne geçdi?... Sana so­ru­yo­rum baş mu­ha­le­fet­de­ki m'irim?... Yoksa sen de mi alı­yor­sun bir mik­tar prim; ül­ke­de ya­şa­nan onca dep­re­min şid­de­ti­nin ce­za­sı­nı verme işini seçim za­ma­nı­na bı­ra­kı­yor­sun,de­mi­ri ta­vın­da döv­mek var­ken?...​Neden hesap so­ra­mı­yor­sun?... Nedir senin TBMM'de bu­lun­ma ne­de­nin?...

Gerçi sen de hak­lı­sın; bu ül­ke­de HUKUK dün yoktu ki bugün olsun...​Bo­şu­na fer­yad figan...​Na­sıl­sa her seçim ön­ce­sin­de da­ğı­tı­la­cak ulu­fe­ler ola­cak­dır si­ya­sal ve top­lum­sal ya­şam­da olu­şan kir­li­lik­le­ri ör­tecek ipek gibi bir yor­gan...

Veee

Son gün­ler­de;PKK yine iş­ba­şın­da...​Sonuç ola­rak; Vatan sağ...9 Meh­met­çik şehid...66 te­rö­rist ölü...​Te­rö­re neden olan­la­rın be­li­ni kır­mış olan bu ülke; nasıl oldu böyle yine kan gölü?...2002'den beri KOCA ÇINAR'ın dal­la­rı­na tü­ne­yen AK­BA­BA­LAR, söy­le­yin ba­ka­lım;nedir bu ya­şa­nan­la­rın nihai çözüm yolu?...

Melih; metal yor­gu­nu...​An­la­dık da bunca be­ce­rik­siz­lik var­ken or­ta­da; sakın ola ki metal yor­gun­lu­ğu bu­la­şı­cı bir has­ta­lık ol­ma­sın tüm AK­BA­BA­LAR'ın ara­sın­da?...

Ve ölen­le­rin ana­la­rı; nasıl ya­nı­yor­sa yü­rek­le­ri, aynı ateş­le yak­ma­lı bu iş­le­re neden olan­la­rın ca­nı­nı...Şehid ana­la­rı­nın bu sus­kun­lu­ğu sür­dük­çe, Ölüm Me­le­ği PKK eliy­le bu ül­ke­nin asker, polis de­me­den genç­le­ri­nin def­te­ri­ni dür­dük­çe...​Kimsecik­ler de sor­ma­ya­cak­sa bu nasıl AK­DÜ­ZEN diye...​Hele ki şu baş mu­ha­le­fet;dut yemiş bül­bül ola­rak ka­la­cak­sa...

 

Aman;bana ne olu­yor­sa?...

Bun­dan böyle;boş ve­re­ce­ğim ben de ve de al­dır­ma­ya­ca­ğım.Yere dü­şe­ni kal­dır­ma­ya­ca­ğım.Sü­rün­mek çok ya­kı­şı­yor bu mil­le­te, şey­tan azap­ta gerek…di­ye­ce­ğim...​diyebi­lir­sem eğer...