19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 04 Kasım 2017 08:20

VATAN İÇİN CAN VE­REN­LE­RE SELAM OLSUN

Yazan  Hasan Sani Güneş

VATAN İÇİN CAN VE­REN­LE­RE SELAM OLSUN

Daha dün dokuz şehit., Şe­hit­ler ölmez vatan bö­lün­mez. Ger­çek­ten öy­le­mi, top­ra­ğa hain kur­şu­nu ile düşen ci­van­la­rı­mız öl­me­di­ler­ mi? Ateş düş­tü­ğü yeri ya­kı­yor, ev­lat­la­rı­mız hain kur­şun­la birer ikişer ara­mız­dan ay­rı­lı­yor­lar. Hep­si­ne Al­lah­tan rah­met aile­si­ne baş­şağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.​ Ulu­sal Kur­tu­luş şa­va­şı­mız­da , Mus­ta­fa Kemal Ata­tür­k’ün as­ker­le­ri na­sıl­ ki vatan ve bay­rak uğ­ru­na nasıl sehit mer­te­be­si­ne ulaş­mış ve bugün on­la­rı nasıl rah­met ve saygı ile anı­yor­sak, aynı şe­kil­de vatan ve bay­rak için bu­gün­de ca­nı­nı seve seve ve­ren­ler aynı say­gı­yı ha­ke­ti­yor­lar.

Vatan ve bay­rak için ölü­nür, şa­ha­det mer­te­be­si­ni içer­ler ve me­kan­la­rı cen­net­tir, ancak, neden hep ga­ri­ban ev­lat­la­rı an­la­mış de­ği­lim. Ce­na­ze­ler neden hep va­roş­lar­dan, neden köy­le­ri­miz­den neden dar ge­lir­li ev­ler­den çıkar. Neden .. neden... neden....

Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız kah­ra­man­la­rımız. Şe­hit­le­ri­miz, ay­rım­sız Ana­do­lu­nun her ye­rin­de idi.​ Pa­ra­sı ola­nın as­ker­lik yap­ma­dı­ğı, adamı ola­nın do­ğu­ya bö­lü­cü terör ör­gü­tü ile yüz yüze gel­me­me­si için gön­de­ril­me­di­ği bir örnek yoktu, gö­re­vi, ün­va­nı, ne olur­sa olsun her­kes vatan uğ­ru­na gerek­ti­ğin­de şehit ol­muş­lar­dır. Ma­ra­şal Mus­ta­fa Kemal Ata­türk savaş ala­nın­da kur­şun me­sa­fe­sin­de şa­va­şır­ken kos­tak­lı saati sa­ye­sin­de şa­adet mer­te­be­si­ne ulaş­ma­mış­mıy­dı.

 

SIFIR TERÖR, SIFIR ŞEHİT NOK­TA­SIN­DAN BİR GÜNDE DOKUZ CA­NI­MIZ DEF­NEDİYOR­SAK BİZİ BU NOK­TA­LA­RA GE­TİREN­LERİ, BU SİYASETİ SOR­GU­LA­YA­MA­YA­CA­ĞIZ­DA NEYİ SOR­GU­LA­YA­CA­ĞIZ. Uyan ey hal­kım , lüt­fen uyan...​ Nazım’ın de­di­ği gibi, kö­ro­la­sın de­mi­yo­rum , kö­rol­ma­da gör beni.