Pazartesi, 06 Kasım 2017 11:42

TÜM EMEKLİ’SEN DİDİM ŞUBESİ VE STK‘LAR

Yazan  Hasan Sani Güneş

TÜM EMEKLİ’SEN DİDİM ŞUBESİ  VE STK‘LAR

Açı­lı­mı, sivil top­lum ör­güt­le­ri, yani STK’lar. De­mok­ra­si­mi­zin ol­maz­sa ol­ma­zı, yet­me­di sos­yal de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­me­zi, de­mok­ra­tik sol, sos­yal de­mok­ra­si­nin kıl­cal da­mar­la­rı.

Tüm Emek­li Sen Didim Şu­be­si’de bun­lar­dan biri. Baş­ka­nı sayın Asaf Pı­nar­ba­şı, 26 Ey­lül­de ken­di­si­ne gü­ve­nen yol yol­daş­la­rı ile söz ko­nu­su sendi-kayı oluş­tur­muş, iyide yap­mış , ne kadar sivil top­lum ör­gü­tü o kadar de­mok­ra­tik mü­ca­de­le.

Bugün iti­ba­rı ile üye sa­yı­sı 200’ü geç­miş, ma­şal­lah, Yücel Er­do­ğan mu­ha­sip üye ola­rak bu sa­yı­yı kat kat ar­tı­ra­cak ka­pa­si­de’de, ina­nın elin­den kaçan bile kur­tul­mu­yor.

Kısa sü­re­de üç et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ril­miş, son et­kin­li­ği­ne bende ka­tıl­dım, üye­le­ri kadın ağır­lık­lı ve eği­tim­li, iş­çi­si de, emek­li me­mu­ru bir arada. EMEKLİLER İÇİN KATKI PAYI KAL­DI­RIL­SIN DİYE yol­la­ra düş­mü­ler, emek­li­le­rin hak­la­rı­nı sa­vu­nu­yor­lar, iyide ya­pı­yor­lar, öyle ya ör­güt­lü güç, so­ru­nun çö­zü­mü­ne artı değer ka­zan­dı­rır.

Amaç­la­rı; Emek­li­le­rin hak­la­rı­nı sa­vun­mak, ve on­la­rın ör­güt­lü güç ol­ma­la­rı­nı, diğer emek­li sen­di­ka­la­rı gibi sağ­la­mak. EMEKLİLERİN KATKI PA­YIN­DAN MUAF TU­TUL­MA­SI için bir­lik­te yü­rü­yo­ruz, Cumhuriyet Meydanından baş­la­yan yü­rü­yüş, Altınkumda kah­val­tı ile son bu­lu­yor ve görev son­lan­dı­rı­yor.

Son dö­nem­de, özel­lik­le­de ola­ğan üstü hal ya­sa­sı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek de­mok­ra­tik hak arama yön­tem­le­ri ta­ma­men kı­sıt­lan­mış du­rum­da, STK’lara düşen görev kendi alan­la­rın­da mü­ca­de­le­le­ri­ni ka­nun­lar la devam et­tir­me­le­ri­dir. Özel­lik­le STK’lara yö­ne­lik bas­kı­lar son dö­nem­de on­la­rı et­ki­siz du­ru­ma ge­tir­miş­tir, çıkış yolu yine de­mok­ra­si­nin sı­nır­la­rı­nı ge­liş­tir­mek, ör­güt­lü mü­ca­de­le­mi­zi alan­la­ra ta­şı­mak­tır.

Müf­tü­le­re nikah kıyma yet­ki­si gibi ya­sa­la­rın geç­me­si STK’ların sı­nıf­ta kal­ma­sı­nın so­nu­cu­dur, çıkış yolu yine dev­rim­ci de­mok­ra­tik mü­ca­de­le­den geç­mek­te­dir ve bu­ra­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne ve onun yö­ne­ti­ci­le­ri­ne çok iş dü­şü­yor, Hayır kam­pan­ya­sın­da gös­te­ri­len da­ya­nış­ma bu günde ke­sin­ti­siz ola­rak devam et­me­li­dir. CHP ‘nin ik­ti­dar yo­lun­da bu­ra­dan geç­mek­te­dir.

Ya­şa­sın de­mok­ra­tik mü­ca­de­le, ya­şa­sın sivil top­lum ör­güt­le­ri.

Hasan Sani Güneş

Son eklenenler Hasan Sani Güneş

yukarı git