Salı, 07 Kasım 2017 09:15

SİYA­SE­TE ARA VERİP DİDİM’İ YA­ŞA­MAK

Yazan  Hasan Sani Güneş

SİYA­SE­TE ARA VERİP DİDİM’İ YA­ŞA­MAK

Mev­cut Didim CHP İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş, CHP’den aday ola­cak mı?

De­le­ge­nin büyük bir kıs­mı­na hakim olan Nu­ret­tin Koçak de­le­ge­le­ri­ni ya­nın­da tu­ta­cak mı?

Ha­tı­rı sa­yı­lır bir de­le­ge­ye hakim, eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Ka­ma­cı’nın bun­dan son­ra­ki tavrı ne ola­cak?

Akbük Ma­hal­le­sin­de liste çı­ka­ra­rak ba­şa­rı­lı olan Cahit KAYA ne ya­pa­cak, ve en önem­li­si sayın Deniz Ata­bay aday çı­ka­ra­cak mı?

Hay Allah; bugün bun­lar­la meş­gul ol­ma­yıp si­ya­set yap­ma­ya­ca­ğım yaz­ma­ya­ca­ğım dedim, ama yap­tı­ğım şu işe bakın . Özür di­le­rim. Huy çık­mı­yor.

Evet ger­çek­ten de bu gün­ler­de Didim en güzel güz dö­ne­mi gün­le­ri­ni ya­şı­yor, ama­tör ba­lık­cı­lar eş­le­ri ço­cuk­la­rı ve dos­la­rı man­gal ya­kı­yor, eğ­le­ni­yor­lar, balık tut­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ama na­fi­le ça­ba­lar balık kal­ma­mış. Vahşi av­la­ma yön­tem­le­ri sonuç ver­miş, rast gele di­yo­ruz ama iş­le­ri hiçte rast git­mi­yor. Ol­ta­lar dolu atı­lı­yor boş çı­kı­yor. Acı bir durum. Bir­den biraz ge­ri­le­re git­tim, dal­mı­şım.

İnsa­nın, beton yı­ğın­la­rı­nın az, ba­lık­la­rın, bört­lü bö­ce­ğin bol ol­du­ğu gün­le­re, Çam­ko­ru’da sa­hi­den at­tı­ğım olta ke­sin­lik­le boş çık­mı­yor, hatta dost­la­rım­la pay­la­şı­yor­dum. güzel be­re­ket­li gün­ler­di. Tek der­di­miz, gün­le­ri ol­du­ğun­ca güzel ya­şa­mak­tı.

Çev­re­çi­le­ri hep anar­şist, ay­kı­rı gören bir dev­let ge­le­ne­ği, uy­gu­la­ma­la­rı çevre düş­ma­nı bi­rey­ler ya­ra­tı ma­le­sef rant­cı an­la­yış­la­rın ha­ki­mi­ye­ti top­lu­mu­da et­ki­le­di ve birer çevre düş­ma­nı in­san­lar olu­ver­dik, vahşi ka­pi­ta­liz­min bizi bu kadar da çevre düş­ma­nı ya­pa­ca­ğı­nı dü­şün­me­dik, yada gör­mez­den gel­dik ve günü ya­şa­ma­yı yeğ­le­dik. Güzel yur­du­mun gü­zel­lik­le­ri­ni, vah­şi­ce kat­let­tik,

Yine de, güzel yur­du­mun, güzel in­san­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı Didim’de ya­şa­mak çok güzel, hele hele bu gün­ler­de. Öyle ya Didim’de, el­bir­li­ği ile tu­rist­le­ri yok ettik, ga­vur­lar gitti, çok şükür es­na­fı­mız ka­za­nı­yor, Müs­lü­man­lı­ğı­mı­zı dolu dolu yaşar olduk. Akbük’te daha çok cami, daha az okul, acil ser­vis yok­muş, canım ol­ma­sa da olur, önem­li olan iman­lı bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek . Akbük, Didim bü­yü­me­ye devem edi­yor, balık çık­ma­sa ne yazar. Birde, AKBÜK CEMEVİ di­yecek olu­yo­rum, di­ye­ce­ği­me piş­man olu­yo­rum . Aman oda ne, ne ace­le­si var , te­me­li atıl­mış öy­le­ce uslu uslu ya­tı­yor, ma­şal­lah. Be­le­di­ye­miz, Ma­şal­lah işa­dam­la­rı­mız sı­ra­ya gir­miş­ler, biran önce bi­ti­ril­sin diye. Bu ça­ba­la­rın­dan do­la­yı ken­di­le­ri­ne ,sayın ce­me­vi baş­ka­nı Hay­dar beyin say­gı­la­rı­nı ile­ti­yo­rum, ken­din­den izin al­ma­dım ba­ğış­la­sın.

Akbük ce­me­vi in­şa­atı, Hasan Hü­se­yin’in de­yi­mi ile her geçen gün yük­se­li­yor, yük­se­li­yor yapı, kan­ter üs­tü­ne.

Ner­den ne­re­ye gel­dim, Didim’in güz gü­zel­lik­le­ri­ni an­la­ta­cak­tım, af­fı­nı­za sı­ğı­nı­yo­rum. Bari pazar günü AKBÜK ÇAM­KO­RU SAHİLİNDE halen ilçe sek­re­te­ri olan ve ka­dı­nın adı Didim’de de ol­ma­lı­dır di­ye­rek ilçe baş­kan­lı­ğı­na aday olan sayın Filiz Kork­maz, kadın kol­la­rı baş­ka­nı Figen hanım ve ar­ka­daş­la­rı güzel bir hafta sonu ya­şa­dı­lar, Bize de ya­şat­tı­lar. Si­ya­set­ten uzak güzel son­ba­har günü ya­şa­dık, iyi ki gel­di­ler AKBÜK ÇAM­KO­RU SAHİLİNE.

Hasan Sani Güneş

Son eklenenler Hasan Sani Güneş

yukarı git