Çarşamba, 08 Kasım 2017 08:41

Halk­çı Ece­vit­ler (2)

Yazan  Selma Erdal

Halk­çı Ece­vit­ler (2)

Halk­la bü­tün­leş­me­yi bir türlü be­ce­re­me­yin­ce, ik­ti­da­ra gel­mek uğ­ru­na; halk dal­ka­vuk­lu­ğu yap­mak bağ­la­mın­da Hü­sa­met­tin ÖZKAN eliy­le do­lay­lı bir bi­çim­de ta­ri­kat­la­ra bu­la­şan bir DSP… İşin doğ­ru­su; “sol gös­te­rip, sağ vuran” bir sos­yal de­mok­rat ya da de­mok­ra­tik sol parti ara­cı­lı­ğıy­la do­lay­lı ola­rak ta­ri­kat­la­ra bu­laş­mak­tan­sa, doğ­ru­dan ta­ri­kat­la­rın ku­ca­ğın­da­ki AKP’ye yö­nel­mek o hal­kın ko­la­yı­na geldi, işine geldi…

Bi­lin­di­ği gibi 4 Ha­zi­ran 2009 günü Rah­şan ECEVİT ve Em­re­han HA­LI­CI; DSP’den is­ti­fa etti…Artık ECEVİT AŞ’yi; ECEVİTLER bü­tü­nüy­le terk etti… Bay ECEVİT be­de­nen terk et­miş­ti ya, so­nun­da Bayan ECEVİT de terk etti… EŞİM VE BEN Par­ti­si artık yok…Sa­nı­rım Rah­şan Ha­nı­me­fen­di’nin bu is­ti­fa­sıy­la bir­lik­te DSP’li olmak is­te­yen­le­rin önün­de­ki engel; KARA KAPLI DEF­TER de ka­pan­dı… Artık DSP’ye gönül ver­me­si­ne kar­şın, Bayan ECEVİT’in KARA KAPLI’sında adı ya­zı­lı ol­du­ğu için par­ti­ye üye ola­ma­yan­lar, bun­dan böyle ko­lay­ca üye ola­bi­le­cek­ler­dir gü­ver­cin­li par­ti­ye… Artık GÜ­VERCİN; Bayan ECEVİT’in ve­sa­ye­tin­den kur­tul­du, kendi ka­nat­la­rıy­la öz­gür­ce uça­bi­lir…

Ve daha son­ra­sın­da yeni bir parti ku­ra­ca­ğı­na iliş­kin söy­len­ce­le­rin ar­dın­dan du­yul­du ki Hulki CEVİZOĞLU’nun “gö­rü­nür­de­ki” genel baş­kan kim­li­ğiy­le (gö­rün­me­ye­ni Rah­şan Ha­nı­me­fen­di) ger­çek­leş­tir­miş ama­cı­nı Bayan ECEVİT…

Kuş­ku­suz KARA KAPLI Def­te­ri yine elin­de­dir; kim bilir belki de yeni üye ka­yıt­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir gem vu­rul­maz hırsı, ih­ti­ra­sı ve bir o kadar da sola ver­di­ği za­rar­lar eş­li­ğin­de…Bu bağ­lam­da me­ra­kım odur ki Sayın CEVİZOĞLU ne kadar kat­la­na­bi­lecek Bayan ECEVİT’in kap­ris­le­ri­ne ?... de­di­ğim o gün­ler­de onun da Bayan Ece­vit'den uzak­laş­dı­ğı tez günde du­yul­muş­du ka­mu­sal alan­da...

Ola ki Fikri Sağ­lar'ın; sayın Ahmet Nec­det SEZER'le yapt­ğı söy­le­şi gel­me­sey­di gün­de­me ECEVİT Ano­nim Şir­ke­ti'ni de anmak, anım­sa­mak gel­me­ye­cek­di benim usuma...

Hey gidi gün­ler, hey!... Bu ül­ke­nin, bu ulu­sun AK­BA­BA­LAR'ın ege­men­li­ği­ne bı­ra­kıl­ma­sın­da; el­bet­te ki Mo­ri­son Sü­ley­man'ın, Ton­ton Özal am­ca­nın et­ki­si çok, çok da siz­le­rin iş­le­vi on­la­rın­kin­den daha çok Bay ve Bayan ECEVİT...

Selma Erdal

Son eklenenler Selma Erdal

yukarı git