Perşembe, 09 Kasım 2017 07:58

“UYUŞ­TU­RAN DEVRİM”

Yazan  Gündüz Murgul

“UYUŞ­TU­RAN DEVRİM”

Terim, Ka­na­da­lı yazar, dü­şü­nür Alen Döno’ya ait. Döno şöyle diyor:

“Vasat, ik­ti­da­rı ele ge­çir­di. Uyuş­tu­ran bir dev­rim var. Bizi hep mer­kez­de ko­num­lan­ma­ya, gev­şek dü­şün­me­ye, baş­ka­la­rıy­la yer de­ğiş­ti­re­bi­len ve çek­me­ce­ler­de sak­la­na­bi­len var­lık­lar ha­li­ne gel­mek için ka­na­at­le­ri­mi­zi ce­bi­miz­de tut­ma­ya davet eden bir dev­rim. Aman bir tat­sız­lık çık­ma­sın, eko­no­mik ve top­lum­sal dü­ze­ni sor­gu­la­ta­bi­lecek hiç­bir şey icat edil­me­sin! Va­sat­lık hü­küm­dar­lı­ğın­da or­ta­la­ma olan, bir kural ha­li­ne gelir; orta yol­cu­luk hâkim olur; fi­kir­ler ve in­san­lar bir­bi­ri­nin ye­ri­ne ko­na­bi­lir.”

Em­per­ya­lizm, bizim gibi iş­bir­lik­çi si­ya­se­tin ege­men ol­du­ğu 3. Dünya ül­ke­sin­de Döno’nun tarif et­ti­ği top­lum­sal düzen kur­muş; Yeni Dünya dü­ze­ni! Ba­ğım­lı­lı­ğın “tam ba­ğım­lı­lık”a dö­nüş­me­si için dü­ze­ni sor­gu­la­yan, dü­ze­ne baş kal­dı­ran siv­ri­lik­ler tör­pü­len­me­li; birey, sis­te­me uyum­lu ufak or­tak­lar ha­li­ne ge­ti­ril­me­li­dir.

Ül­ke­miz­de siv­ri­lik­le­ri tör­pü­le­me iş­le­mi 60’lı yıl­la­rın genç­lik ha­re­ket­le­riy­le bir­lik­te baş­la­dı. O gün­ler­de “aşırı uçlar” de­ni­yor­du, ABD em­per­ya­liz­mi­ne ve onun iş­bir­lik­çi ik­ti­dar­la­rı­na karşı halkı ay­dın­la­tan genç­lik ör­güt­le­ri­ne. Ope­ras­yon­lar, 12 Mart Dar­be­si ile baş­la­dı, 12 Eylül’le hız ka­za­na­rak ta­mam­lan­dı; “Dev-genç” gitti, ye­ri­ne “Sev-Genç” geldi.

Genç­lik, bir top­lu­mu ye­ni­lik­le­re ta­şı­yan en ener­jik kat­man­dır. Fi­liz­le­ri ko­pa­rı­lan top­lum, hızla “Yeni Dünya Dü­ze­ni”ne uyum sağ­la­ma­ya baş­la­dı. Aman tat­sız­lık çık­ma­sın,di­ye­rek ağ­zı­mı­zı, gö­zü­mü­zü, ku­la­ğı­mı­zı ka­pa­ta­rak “üç may­mun”u oy­na­dık, ha bre. Sis­tem dı­şı­na çık­ma­mak uğ­ru­na eleş­tir­mek­ten kork­tuk; mer­kez­de kal­ma­yı yeğ­le­dik.

Kısa va­de­li çı­kar­la­ra hiz­met eden beyaz ya­lan­la­ra inan­ma­yı sür­dür­dük. Key­fi­li­ğin bas­kın ol­du­ğu yoz­laş­mış ku­rum­lar üret­tik. Yoz­lu­ğun ucuna varıp da artık birey ola­rak ken­di­mi­zin de uyuş­tu­rul­du­ğu­nu fark et­ti­ği­miz­de artık çok geçti. Ya­pı­la­cak tek şey, var olanı ka­bul­len­mek­ti. Ço­ğun­luk öyle yaptı; ah­lak­sız­lı­ğı, yol­suz­lu­ğu, hır­sız­lı­ğı, ada­let­siz­li­ği “nor­mal şey­ler” ola­rak ka­bul­len­di.

Peki, ne ya­pa­ca­ğız?

Yoz­laş­ma­ya di­re­nen­ler için söy­lü­yo­rum, di­ren­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz. Uyu­şuk­luk ne­re­de varsa ya­za­ca­ğız, yü­rü­ye­ce­ğiz, orada ola­ca­ğız. Ken­di­mi­ze göre, bize ne, nasıl uy­gun­sa…

Alen Döno’nun söy­le­miy­le; “Uyuş­tu­ran dev­ri­me karşı di­ren­mek gerek…”

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında

Son eklenenler Gündüz Murgul

yukarı git