17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 10 Kasım 2017 07:53

CHP’nin Eş­cin­sel­ler­le İmti­ha­nı

Yazan  Selma Erdal

CHP’nin Eş­cin­sel­ler­le İmti­ha­nı

AKP Genel Baş­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan, 41. Muh­tar­lar Top­lan­tı­sı'nda ko­nuş­muş.Demiş ki...

-Ana mu­ha­le­fet par­ti­si sı­fa­tı­nı ta­şı­yan bir parti mil­le­ti­miz­den o kadar ay­rıl­dı ki şu an CHP İlçe Be­le­di­ye­li Ma­hal­le Ko­mi­te­le­ri'nde ya­pı­la­cak se­çim­de 5'de bir ora­nın­da eş­cin­sel ko­ta­sı ko­yu­yor­lar. Allah şa­şırt­ma­sın. Bir par­ti­de ölçü kal­ma­yın­ca işte böyle ne­re­ye sav­ru­la­ca­ğı belli ol­mu­yor. Bun­lar böyle devam etsin.

Ah, ah!...​Yok mu şu CHP'liler?...​Yine altın ta­bak­da sun­muş­lar Saint Tay­yip Efen­di'ye tap­ta­ze bir gün­dem ko­nu­su...Üs­te­lik ül­ke­de genel ve yerel se­çim­ler göz kır­par­ken seç­me­ne...​Hiç böyle bir uy­gu­la­may­la dü­şü­lür mü AK­BA­BA­LAR'ın di­li­ne?...​Gerçek şudur ki Bursa'da CHP'nin böyle bir uy­gu­la­ma­sı son yerel yö­ne­tim se­çim­le­rin­de; se­çi­mi ko­lay­lık­la ka­zan­dır­mış­dı AKP'ye...

Bu du­rum­da ne ya­pa­lım?...​Anıla­rı­mız­la ara­mız­da­ki per­de­yi kal­dı­ra­lım ve düne ba­ka­lım.Dünde ya­şa­nan­la­rı şöyle bir anım­sa­ya­lım...

Ön­ce­le­ri Kemal ATA­TÜRK’ün ya­nın­da yer alan, daha sonra Ame­ri­kan man­da­cı­lı­ğı­nı sa­vu­nan Ha­li­de Edip Adı­var’ın “Tür­kün Ateş­le İmti­ha­nı” ro­ma­nı­na gön­der­me­de bu­lu­nur­ca­sı­na bir baş­lık­la baş­la­dık ya­zı­mı­za…Çünkü CHP’nin eş­cin­sel tut­ku­su tüm hı­zıy­la sür­mek­te, bu tutku sık­lık­la gün­de­me ge­ti­ril­mek­de…Üs­te­lik söy­lem dü­ze­yin­de kal­ma­mak­da, ey­le­me de dö­nüş­mek­de...Ör­ne­ğin; Mart 2014 yerel se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gibi lis­te­ler­de eş­cin­sel aday­lar da yer bul­mak­ta… Bursa Os­man­ga­zi Be­le­di­ye Mec­lis Üye­li­ği’ne “se­çil­me­si ola­nak­sız bir sı­ra­dan olsa da” Öykü Özen EVREN’in aday gös­te­ril­me­si gibi…

Neydi bu böyle; CHP’nin ben­li­ği­ne düşen eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik ilgi, sevgi, tutku ?...

Tiki kız­la­rı mı örnek aldı CHP; ille de bir eş­cin­sel ar­ka­da­şım olsun, daha ha­va­lı olu­rum özen­ti­siy­le ?...

 

Eko­no­mik ya­şam­da sos­yal gü­ven­ce­den yok­sun, tar­la­da­ki “üc­ret­siz aile iş­çi­si” ol­mak­dan öteye gi­de­me­yen ka­dı­nı, si­ya­set­de de “üc­ret­siz parti iş­çi­si” ki bir yer­le­re aday gös­te­ril­me­miş, gös­te­ril­se de se­çi­le­me­yecek sı­ra­la­ra kon­muş si­ya­sal par­ti­li kadın ko­nu­mun­dan; aktif si­ya­se­te sok(a)mayan, ka­dın­la­rın üs­tü­ne ba­sa­rak, emek­le­ri­ni ça­la­rak yerel ve genel yö­ne­tim­le­re ka­tı­lan aslan sos­yal de­mok­rat­lar…Ka­dın­la­rın hak­la­rı­nı çiğ­ne­mek­den geri dur­du­lar, on­la­rı si­ya­sal ve de top­lum­sal hak­lar bağ­la­mın­da gö­nen­ce ka­vuş­tur­du­lar da sıra eş­cin­sel­le­rin hak­la­rı­nı sa­vun­ma­ya mı geldi ki yıl 2013’den beri on­la­ra yö­nel­di tüm il­gi­le­ri ?...

Pop kül­tü­rün (popo kül­tü­rün) sa­nat­çı ge­çi­nen sho­w­man ve sho­wwo­man ör­nek­le­ri­ne özgü; çokça sho­w­bu­si­ness bir dav­ra­nış bu gi­ri­şim ka­nım­ca ve belki de tri­bün­le­re oy­na­ma­nın en kur­naz­ca bir yolu... III.​Haklar (ki eş­cin­sel hak­la­rı­nı da kap­sa­yan, kü­re­sel­leş­me ol­gu­suy­la bir­lik­te Batı’nın et­ki­siy­le tar­tış­ma­ya açı­lan ve ya­yı­lan hak­lar) bağ­la­mın­da çağ­daş­lık mas­ke­siy­le sos­lan­mış, süs­len­miş bir kur­naz­lık ör­ne­ği ser­gi­le­mek…

Kim bilir; YENİ önad­lı CHP’nin “ye­ni­lik” al­gı­sı bu mudur acaba?...

Belki de bazen tür­ban­lı­ya, bazen kara çar­şaf­lı­ya ka­pı­la­rı­nı açan CHP’den; bir başka oy kay­bet­tir­me bi­çi­mi midir eş­cin­sel aday­la­rı öne çı­kar­ma gi­ri­şi­mi, kim bilir ?...

Ve ATA­TÜRK’ün Par­ti­si sa­vıy­la si­ya­sal ya­şam­da yer alan ve biz­le­ri bu savla yıl­lar­dır al­dat­ma­ya ça­lı­şa­rak var olma sa­va­şı­mı veren CHP; (üs­te­lik de Dev­rim düş­man­la­rın­ca Ata­türk’e ya­kış­tı­rı­lan, ya­pış­tı­rıl­mak is­te­nen “eş­cin­sel” yaf­ta­sı­nı; eş­cin­sel­le­re bu denli ilgi gös­te­re­rek, sanki per­çin­le­mek is­ter­ce­si­ne) hem par­ti­ye hem de par­ti­nin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne (Türk Yurt­taş­lar Ya­sa­sı’na uygun ola­rak; cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı ya­pıl­ma­ma­sı an­la­mın­da) zarar ver­mek­te­dir.

CHP’nin; cin­sel kim­lik­le­riy­le top­lum­sal ya­şam­da var olma kav­ga­sı ve­ren­ler­le, yal­nız­ca eş­cin­sel hak­la­rı­nın pe­şin­de ko­şan­lar­la ne işi olur ?...

Ka­dın­lar; cin­sel kim­lik­le­riy­le top­lum­da var olmak is­ter­ler­se yafta ha­zır­dır: Sür­tük, yosma, aşif­te…

Ka­dın­lar; sos­yal ve si­ya­sal hak­la­rı için sa­va­şım ver­di­ğin­dey­se yanıt yine ha­zır­dır: Kadın hak­la­rı değil, önce insan hak­la­rı…

Eş­cin­sel kim­lik­li, eş­cin­sel hak­la­rı pe­şin­de ko­şan­la­ray­sa; açıl­mış CHP’li ege­men­ler­ce ku­cak­lar…Ne di­ye­lim ?... Ka­nım­ca CHP; eş­cin­sel­le­rin par­ti­siy­miş di­ye­lim…

Yeni CHP; sanki yerel ya da genel se­çim­ler­de ba­şa­rı­yı amaç­la­mak, he­def­le­mek ve ku­cak­la­mak ye­ri­ne, ATA­TÜRK’ün Par­ti­si’ne “En çok za­ra­rı kim ve­re­bi­lir ?... Nasıl ve hangi yol­lar­la, yön­tem­ler­le ve­re­bi­lir ?...” ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­mış­sa, biz sı­ra­dan yurt­se­ver­le­rin söy­le­yecek ne sözü ola­bi­lir ve el­bet­te ki ve­ri­lecek ne de oyu…Ki biz­ler sı­ra­dan ve sı­ra­da­ki ölüm­lü­ler; usan­ma­dan Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri’nin pe­şin­de ko­şan­lar...​Boşa kürek çek­mek­de­yiz bo­ğul­ma­mak için de­mok­ra­si ok­ya­nu­sun­da; oysa eş­cin­sel­ler çık­mış­lar ka­ra­ya CHP'nin yar­dı­mıy­la...

Anım­sa­na­ca­ğı gibi...

İlk önce Şubat 2013’de Bin­naz TOP­RAK’la dışa vu­ru­lan CHP’nin eş­cin­sel aşkı; 2014 yerel se­çim­le­rin­de daha bir coş­ku­luy­du, eş­cin­sel­le­rin aday gös­te­ril­me­siy­le…Daha sonra 22 Ağus­tos 2014 günü bir kez daha düşdü gün­de­me; yak­la­şan Ku­rul­tay ne­de­niy­le, KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU’nun lis­te­sin­den PM adayı ol­ma­sı bek­le­nen Melda ONUR'un di­liy­le…

Melda ONUR; 10 say­fa­lık bir Ku­rul­tay Ma­ni­fes­to­su ha­zır­la­mış­dı ve “Gezi Ruhu’nu gör­mek is­te­di­ği PM’ye ke­sin­lik­le LGBT üyesi alın­ma­lı diye be­lirt­miş­di, daha açık bir de­yiş­le “eş­cin­sel” üye…

(Sanki geç­miş­de CHP bün­ye­sin­de hiç eş­cin­sel mil­let­ve­ki­li ol­ma­mış gibi; neyse ver­me­ye­lim ölüp, git­miş­le­rin adını)

Ve 9 Kasım 2017 günü Saint Tay­yip Efen­di yağıp, gür­lü­yor­du yine 41.​Muhtarlar Top­lan­tı­sı'nda CHP'nin eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik il­gi­si ve sağ­la­dı­ğı ay­rı­ca­lık ne­de­niy­le...

Ve üs­te­lik AK­BA­BA­LAR; ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK mü­sa­me­re­le­ri dü­zen­ler­ken, CHP'nin eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik aşkı dep­reş­miş yine...​Belli ki müz­min mu­ha­le­fet par­ti­si olma ka­ra­rı almış CHP...