19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hasan Sani Güneş

Hasan Sani Güneş (40)

Çarşamba, 15 Kasım 2017 09:16

Milat 10 Kasım 20017

Yazan Hasan Sani Güneş

Milat 10 Kasım 20017

 

Bir sabah uyanıyoruz ve  Zat-ı muhterem Mustafa Kemal  Atatürk’ümüze methiyeler düzüyor..

Merak edip haberleri dikkatle takip ediyorum, acaba yine kandırıldı mı, yine Attan mı düştü, akşamdan mı kaldı diyecek oluyorum..Oysa milli içkimiz ayran insanı sarhoş yapmaz. O halde bayram değil seyran değil  ,Atatürk’ümüze yapılan bu övgüler niye ....

AMERİKA çok kızıyor,Almanya’da MERKEL desen ha keza, AVRUPA BİRLİĞİ , inanın,sırf ülkemizin,  aydın ,demokrat, ilerici unsurlarına  katkılı olabilmek amacıyla  ipleri tamamen koparmıyor, Kuzey Irak’ta Molla Barzani ihaneti,Suriye’de katil Esat başarısı..

Bunların tamamı,kötü sürdürülen dış siyaset sonucu karşımıza çıkıyor.

İçeride, Cumhuriyet Halk Partisi‘nin yükselen yıldızı, İyi partinin şimdiden yüzde on barajını aşıyor olması,Ülke ekonomisinin her geçen gün hızla kötüye gitmesi, ve AKP  içindeki Fetö bağlantıları ve son olarak  belediye başkanlarının belirgin bir sebep sunulmadan,talimatla görevden  alınmaları derken, Zat-ı muhteremlerini aldı mı bir koltuk korkusu..Ve en bilineni yaparak , yani takiyye yaparak daha dün iki sarhoş  dediklerinden birisi olan ATAMIZ’ı  birden bire hatırlaması ve o da yetmez, Atatürk’ü Cumhuriyet Halk Partisi’nden uzaklaştırıp kendilerine mal etmeye çalışmaları gerçekten insana ‘’Pes yahu’’ detirtiyor.

Zat-ı muhteremleri bilmez mi Cumhuriyet Halk Partisi’nin  kurucu başkanı MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK’tür.. Bilmez mi hiç..Bilir de,yine kendisi ak derse ak diyen,  karaya bile ak dese  ona da ak diyen seçmenlerine olan yüksek güveni var.Bu konuda  kendisini hiç mi hiç yanıltmadılar çünkü biat içindeki padişah müritleri.. Nasıl olsa bunu da yerler deyip Atatürk kozunu devreye soktu bu defa.

Neden..Eksilen oylarını Atatürk’çü ve Cumhuriyet’çi kanaldan takviye etmek adına.

Biz,Atatürk’çülerin , bundan sonra işi daha da zor.Algı operasyonlarını  iyi düzenleyip yerinde kullanan Zat-ı muhterem çoğunda başarılı da oldu.Örnekleri var..

Bunu da başarır, kraldan çok kralcı misali Atatürk’çü olursa şaşmam.Cumhuriyet Halk Partisini ve yöneten kadrolarını Fetullah’çı gösteren zihniyet,katıksız Atatürk’cüleri  yarın Vahdettin’ci olarak   kamuoyuna servis  ederse de şaşmam.

Yine de  her şerde bir hayır vardır diyelim.

Özde olmasa da sözde  Atatürk’cü olma sevdası  Zat-ı muhteremlerine belki Yüce Önderi anlama imkan ve fırsatını sunar.Olmaz ya,dileyelim ki en azından gerçeğe,iyiye ve güzele doğru bir  adım atarlar ve buradan hareketle  hidayete ererler..

Sevgili Atatürk’cüler,tıpkı gazeteciler ve  milletvekili  Enis  Berberoğlu gibi Allah esirgesin,siz de yakında Atatürk düşmanı olarak yargılanıp zindanlara konulabilirsiniz, benden söylemesi.

 

 

Cumartesi, 11 Kasım 2017 08:33

1881 – 1938

Yazan Hasan Sani Güneş

1881 – 1938

Kah­ra­man ola­cak­sın, yurt­se­ver ola­cak­sın dev­rim­ci ola­cak­sın sonra üm­met­çi bir top­lum­dan ulus ya­ra­ta­cak­sın, işte bunun adı MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK ruhun şad olsun. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin ilk genel baş­ka­nı. Yine hu­zu­run­da­yız. Senin de­yi­min ile kur­du­ğun Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti ile­le­bet pa­yi­dar ka­la­cak­tır, rahat uyu.79 yıl­dır unu­tul­ma­dın , unut­tur­ma­ya ça­lı­şan­la­ra inat her geçen gün içi­miz­de bü­yü­yor­sun . Rah­met­li ba­ba­mın adı KEMAL, Oğ­lu­mun adı KEMAL nice to­run­lar yolda, adı KEMAL ola­cak. SÜ­LEY­MAN APAY­DIN sizin adı­nı­za diyor ki ;Ne hey­kel­le­ri­ni­zi yı­ka­cak, nede ilke ve dev­rim­le­ri­niz­den vaz ge­çe­ce­ğiz. Ça­nak­ka­le, Dum­lu­pı­nar, İnönü’de şehit ver­di­ği­miz ev­lat­la­rı­nız, me­za­rın­dan çıkıp yü­zü­mü­ze tü­kür­mez mi.

 

Ey mil­le­tim

Ben Mus­ta­fa Kemal'im

Çağın ge­ri­sin­de kal­dıy­sa dü­şün­ce­le­rim

Hala en ha­ki­ki mür­şit de­ğil­se ilim

Ku­ru­sun da­ma­ğım dilim

Özür di­le­rim

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Öz­gür­lük hala

En yüce değer

De­ğil­se eğer

Pran­ga­lı kal­sın di­yor­sa­nız kö­le­ler

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Yoksa çağ­daş me­de­ni­ye­tin bir an­la­mı

Or­ta­ça­ğa ta­şı­mak is­ti­yor­sa­nız za­ma­nı

Baş tacı ede­bi­li­yor­sa­nız

Sa­na­tın içine tü­kü­ren adamı

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Yet­me­diy­se acısı şid­de­tin sa­va­şın

An­la­mı kal­ma­dıy­sa

Yurt­ta sulh dün­ya­da ba­rı­şın

Eğer varsa ödülü si­lah­lan­may­la ya­rı­şın

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Öz­le­diy­se­niz fesi pe­çe­yi

Ay­dın­lı­ğa yeğ­li­yor­sa­nız kara ge­ce­yi

Hala medet umu­yor­sa­nız Şıh'tan şeyh­ten der­viş­ten

Şifa bu­lu­yor­sa­nız

Mus­ka­dan üfü­rük­çü­den

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Eşit ol­ma­sın di­yor­sa­nız ka­dın­la erkek

Kara çar­şa­fa gir­sin di­yor­sa­nız

Yo­ba­zın ga­za­bın­dan ür­ke­rek

Di­yor­sa­nız ki oku­ma­sın

Ka­dı­nı­mız kı­zı­mız

Budur bizim alın ya­zı­mız

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

Fazla gel­diy­se size

Hür­ri­yet cum­hu­ri­yet

Öz­le­mi­ni çe­ki­yor­sa­nız

Sal­ta­na­tın sul­ta­nın

Hala öne­mi­ni an­la­ya­ma­dıy­sa­nız

Mil­let ol­ma­nın

Kul olun

Ümmet kalın

Fet­va­sı­nı bek­le­yin şey­hü­lis­la­mın

Unu­tun tüm de­dik­le­ri­mi

Yıkın dik­ti­ği­niz hey­kel­le­ri­mi

RAHAT BI­RA­KIN BENİ

 

Sü­ley­man Apay­dın

SİYA­SE­TE ARA VERİP DİDİM’İ YA­ŞA­MAK

Mev­cut Didim CHP İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş, CHP’den aday ola­cak mı?

De­le­ge­nin büyük bir kıs­mı­na hakim olan Nu­ret­tin Koçak de­le­ge­le­ri­ni ya­nın­da tu­ta­cak mı?

Ha­tı­rı sa­yı­lır bir de­le­ge­ye hakim, eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Ka­ma­cı’nın bun­dan son­ra­ki tavrı ne ola­cak?

Akbük Ma­hal­le­sin­de liste çı­ka­ra­rak ba­şa­rı­lı olan Cahit KAYA ne ya­pa­cak, ve en önem­li­si sayın Deniz Ata­bay aday çı­ka­ra­cak mı?

Hay Allah; bugün bun­lar­la meş­gul ol­ma­yıp si­ya­set yap­ma­ya­ca­ğım yaz­ma­ya­ca­ğım dedim, ama yap­tı­ğım şu işe bakın . Özür di­le­rim. Huy çık­mı­yor.

Evet ger­çek­ten de bu gün­ler­de Didim en güzel güz dö­ne­mi gün­le­ri­ni ya­şı­yor, ama­tör ba­lık­cı­lar eş­le­ri ço­cuk­la­rı ve dos­la­rı man­gal ya­kı­yor, eğ­le­ni­yor­lar, balık tut­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ama na­fi­le ça­ba­lar balık kal­ma­mış. Vahşi av­la­ma yön­tem­le­ri sonuç ver­miş, rast gele di­yo­ruz ama iş­le­ri hiçte rast git­mi­yor. Ol­ta­lar dolu atı­lı­yor boş çı­kı­yor. Acı bir durum. Bir­den biraz ge­ri­le­re git­tim, dal­mı­şım.

İnsa­nın, beton yı­ğın­la­rı­nın az, ba­lık­la­rın, bört­lü bö­ce­ğin bol ol­du­ğu gün­le­re, Çam­ko­ru’da sa­hi­den at­tı­ğım olta ke­sin­lik­le boş çık­mı­yor, hatta dost­la­rım­la pay­la­şı­yor­dum. güzel be­re­ket­li gün­ler­di. Tek der­di­miz, gün­le­ri ol­du­ğun­ca güzel ya­şa­mak­tı.

Çev­re­çi­le­ri hep anar­şist, ay­kı­rı gören bir dev­let ge­le­ne­ği, uy­gu­la­ma­la­rı çevre düş­ma­nı bi­rey­ler ya­ra­tı ma­le­sef rant­cı an­la­yış­la­rın ha­ki­mi­ye­ti top­lu­mu­da et­ki­le­di ve birer çevre düş­ma­nı in­san­lar olu­ver­dik, vahşi ka­pi­ta­liz­min bizi bu kadar da çevre düş­ma­nı ya­pa­ca­ğı­nı dü­şün­me­dik, yada gör­mez­den gel­dik ve günü ya­şa­ma­yı yeğ­le­dik. Güzel yur­du­mun gü­zel­lik­le­ri­ni, vah­şi­ce kat­let­tik,

Yine de, güzel yur­du­mun, güzel in­san­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı Didim’de ya­şa­mak çok güzel, hele hele bu gün­ler­de. Öyle ya Didim’de, el­bir­li­ği ile tu­rist­le­ri yok ettik, ga­vur­lar gitti, çok şükür es­na­fı­mız ka­za­nı­yor, Müs­lü­man­lı­ğı­mı­zı dolu dolu yaşar olduk. Akbük’te daha çok cami, daha az okul, acil ser­vis yok­muş, canım ol­ma­sa da olur, önem­li olan iman­lı bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek . Akbük, Didim bü­yü­me­ye devem edi­yor, balık çık­ma­sa ne yazar. Birde, AKBÜK CEMEVİ di­yecek olu­yo­rum, di­ye­ce­ği­me piş­man olu­yo­rum . Aman oda ne, ne ace­le­si var , te­me­li atıl­mış öy­le­ce uslu uslu ya­tı­yor, ma­şal­lah. Be­le­di­ye­miz, Ma­şal­lah işa­dam­la­rı­mız sı­ra­ya gir­miş­ler, biran önce bi­ti­ril­sin diye. Bu ça­ba­la­rın­dan do­la­yı ken­di­le­ri­ne ,sayın ce­me­vi baş­ka­nı Hay­dar beyin say­gı­la­rı­nı ile­ti­yo­rum, ken­din­den izin al­ma­dım ba­ğış­la­sın.

Akbük ce­me­vi in­şa­atı, Hasan Hü­se­yin’in de­yi­mi ile her geçen gün yük­se­li­yor, yük­se­li­yor yapı, kan­ter üs­tü­ne.

Ner­den ne­re­ye gel­dim, Didim’in güz gü­zel­lik­le­ri­ni an­la­ta­cak­tım, af­fı­nı­za sı­ğı­nı­yo­rum. Bari pazar günü AKBÜK ÇAM­KO­RU SAHİLİNDE halen ilçe sek­re­te­ri olan ve ka­dı­nın adı Didim’de de ol­ma­lı­dır di­ye­rek ilçe baş­kan­lı­ğı­na aday olan sayın Filiz Kork­maz, kadın kol­la­rı baş­ka­nı Figen hanım ve ar­ka­daş­la­rı güzel bir hafta sonu ya­şa­dı­lar, Bize de ya­şat­tı­lar. Si­ya­set­ten uzak güzel son­ba­har günü ya­şa­dık, iyi ki gel­di­ler AKBÜK ÇAM­KO­RU SAHİLİNE.

TÜM EMEKLİ’SEN DİDİM ŞUBESİ  VE STK‘LAR

Açı­lı­mı, sivil top­lum ör­güt­le­ri, yani STK’lar. De­mok­ra­si­mi­zin ol­maz­sa ol­ma­zı, yet­me­di sos­yal de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­me­zi, de­mok­ra­tik sol, sos­yal de­mok­ra­si­nin kıl­cal da­mar­la­rı.

Tüm Emek­li Sen Didim Şu­be­si’de bun­lar­dan biri. Baş­ka­nı sayın Asaf Pı­nar­ba­şı, 26 Ey­lül­de ken­di­si­ne gü­ve­nen yol yol­daş­la­rı ile söz ko­nu­su sendi-kayı oluş­tur­muş, iyide yap­mış , ne kadar sivil top­lum ör­gü­tü o kadar de­mok­ra­tik mü­ca­de­le.

Bugün iti­ba­rı ile üye sa­yı­sı 200’ü geç­miş, ma­şal­lah, Yücel Er­do­ğan mu­ha­sip üye ola­rak bu sa­yı­yı kat kat ar­tı­ra­cak ka­pa­si­de’de, ina­nın elin­den kaçan bile kur­tul­mu­yor.

Kısa sü­re­de üç et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ril­miş, son et­kin­li­ği­ne bende ka­tıl­dım, üye­le­ri kadın ağır­lık­lı ve eği­tim­li, iş­çi­si de, emek­li me­mu­ru bir arada. EMEKLİLER İÇİN KATKI PAYI KAL­DI­RIL­SIN DİYE yol­la­ra düş­mü­ler, emek­li­le­rin hak­la­rı­nı sa­vu­nu­yor­lar, iyide ya­pı­yor­lar, öyle ya ör­güt­lü güç, so­ru­nun çö­zü­mü­ne artı değer ka­zan­dı­rır.

Amaç­la­rı; Emek­li­le­rin hak­la­rı­nı sa­vun­mak, ve on­la­rın ör­güt­lü güç ol­ma­la­rı­nı, diğer emek­li sen­di­ka­la­rı gibi sağ­la­mak. EMEKLİLERİN KATKI PA­YIN­DAN MUAF TU­TUL­MA­SI için bir­lik­te yü­rü­yo­ruz, Cumhuriyet Meydanından baş­la­yan yü­rü­yüş, Altınkumda kah­val­tı ile son bu­lu­yor ve görev son­lan­dı­rı­yor.

Son dö­nem­de, özel­lik­le­de ola­ğan üstü hal ya­sa­sı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek de­mok­ra­tik hak arama yön­tem­le­ri ta­ma­men kı­sıt­lan­mış du­rum­da, STK’lara düşen görev kendi alan­la­rın­da mü­ca­de­le­le­ri­ni ka­nun­lar la devam et­tir­me­le­ri­dir. Özel­lik­le STK’lara yö­ne­lik bas­kı­lar son dö­nem­de on­la­rı et­ki­siz du­ru­ma ge­tir­miş­tir, çıkış yolu yine de­mok­ra­si­nin sı­nır­la­rı­nı ge­liş­tir­mek, ör­güt­lü mü­ca­de­le­mi­zi alan­la­ra ta­şı­mak­tır.

Müf­tü­le­re nikah kıyma yet­ki­si gibi ya­sa­la­rın geç­me­si STK’ların sı­nıf­ta kal­ma­sı­nın so­nu­cu­dur, çıkış yolu yine dev­rim­ci de­mok­ra­tik mü­ca­de­le­den geç­mek­te­dir ve bu­ra­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne ve onun yö­ne­ti­ci­le­ri­ne çok iş dü­şü­yor, Hayır kam­pan­ya­sın­da gös­te­ri­len da­ya­nış­ma bu günde ke­sin­ti­siz ola­rak devam et­me­li­dir. CHP ‘nin ik­ti­dar yo­lun­da bu­ra­dan geç­mek­te­dir.

Ya­şa­sın de­mok­ra­tik mü­ca­de­le, ya­şa­sın sivil top­lum ör­güt­le­ri.

VATAN İÇİN CAN VE­REN­LE­RE SELAM OLSUN

Daha dün dokuz şehit., Şe­hit­ler ölmez vatan bö­lün­mez. Ger­çek­ten öy­le­mi, top­ra­ğa hain kur­şu­nu ile düşen ci­van­la­rı­mız öl­me­di­ler­ mi? Ateş düş­tü­ğü yeri ya­kı­yor, ev­lat­la­rı­mız hain kur­şun­la birer ikişer ara­mız­dan ay­rı­lı­yor­lar. Hep­si­ne Al­lah­tan rah­met aile­si­ne baş­şağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.​ Ulu­sal Kur­tu­luş şa­va­şı­mız­da , Mus­ta­fa Kemal Ata­tür­k’ün as­ker­le­ri na­sıl­ ki vatan ve bay­rak uğ­ru­na nasıl sehit mer­te­be­si­ne ulaş­mış ve bugün on­la­rı nasıl rah­met ve saygı ile anı­yor­sak, aynı şe­kil­de vatan ve bay­rak için bu­gün­de ca­nı­nı seve seve ve­ren­ler aynı say­gı­yı ha­ke­ti­yor­lar.

Vatan ve bay­rak için ölü­nür, şa­ha­det mer­te­be­si­ni içer­ler ve me­kan­la­rı cen­net­tir, ancak, neden hep ga­ri­ban ev­lat­la­rı an­la­mış de­ği­lim. Ce­na­ze­ler neden hep va­roş­lar­dan, neden köy­le­ri­miz­den neden dar ge­lir­li ev­ler­den çıkar. Neden .. neden... neden....

Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız kah­ra­man­la­rımız. Şe­hit­le­ri­miz, ay­rım­sız Ana­do­lu­nun her ye­rin­de idi.​ Pa­ra­sı ola­nın as­ker­lik yap­ma­dı­ğı, adamı ola­nın do­ğu­ya bö­lü­cü terör ör­gü­tü ile yüz yüze gel­me­me­si için gön­de­ril­me­di­ği bir örnek yoktu, gö­re­vi, ün­va­nı, ne olur­sa olsun her­kes vatan uğ­ru­na gerek­ti­ğin­de şehit ol­muş­lar­dır. Ma­ra­şal Mus­ta­fa Kemal Ata­türk savaş ala­nın­da kur­şun me­sa­fe­sin­de şa­va­şır­ken kos­tak­lı saati sa­ye­sin­de şa­adet mer­te­be­si­ne ulaş­ma­mış­mıy­dı.

 

SIFIR TERÖR, SIFIR ŞEHİT NOK­TA­SIN­DAN BİR GÜNDE DOKUZ CA­NI­MIZ DEF­NEDİYOR­SAK BİZİ BU NOK­TA­LA­RA GE­TİREN­LERİ, BU SİYASETİ SOR­GU­LA­YA­MA­YA­CA­ĞIZ­DA NEYİ SOR­GU­LA­YA­CA­ĞIZ. Uyan ey hal­kım , lüt­fen uyan...​ Nazım’ın de­di­ği gibi, kö­ro­la­sın de­mi­yo­rum , kö­rol­ma­da gör beni.

ZALİMİN ZULMU VARSA BÜ­LENT TEZ­CAN’INDA CHP’Sİ VAR

İnsan­lık ta­ri­hi­nin her dö­ne­min­de za­lim­ler olmuş, za­li­min zul­mü­ne kar­şı­da da bir baş­kal­dı­rı, bir tavır ge­liş­ti­ril­miş­tir. Pir Sul­tan’ın Hızır pa­şa­ya, is­ya­nı, ta­ri­hi­mi­zin za­li­me karşı , baş­kal­dı­rı­şın sim­ge­si­dir. YÜRÜ BRE HIZIR PAŞA , SENİN’DE ÇAR­KIN KI­RI­LIR,GÜVEDİĞİN PADİŞAHIN,ODA BİR GÜN DEVRİLİR, bir , is­ya­nı­nı hay­kı­rı­şı­dır. Ana­do­lu top­rak­la­rı bu tip ör­nek­ler­le do­lu­dur. Şeyh Bed­ret­tin­ler, Bör­tü­ce­ler , ve nice ni­ce­le­ri.

BÜ­LENT TEZ­CAN : CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, parti söz­cü­sü ve Aydın mil­let­ve­ki­li. ba­sı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­rak, Sayın Er­do­ğan’a dik­ta­tör ifa­de­si­ni kul­lan­dı, Gelen Baş­ka­nı ola­rak sayın Kı­lıç­da­roğ­lu’da yük­sek sesle ken­di­si­ne sahip çıktı . Bu­ra­ya kadar her­şey mec­ra­sın­da yü­rü­dü. Ba­lı­ke­sir Be­le­di­ye Baş­ka­nı sayın Ahmet Edip Uğur’ un fer­ya­dı­na kulak tı­ka­mak , göz­yaş­la­rı­nı gör­me­mek, üzül­me­mek

vidan sa­hi­bi hiç kim­se­ye ya­kış­maz, ancak fi­ra­vun­lar bunu al­kış­lar­lar ,CHP’de, ken­di­ne ya­kı­şa­nı yap­mış ve Bü­lent Tez­can va­sı­ta­sı ile tep­ki­si­ni or­ta­ya koy­muş­tur. Bu­ra­ya kadar her­şey mec­ra­sın­da , tuhaf olan ör­gü­tü­nün, Aydın CHP ör­gü­tü­nün sayın Tez­can’a sahip çık­ma­ma­sı en azın­dan kamu oyun­da­ki al­gı­nın bu ol­ma­sı. Yada ol­duy­sa bizim duy­ma­mız, her şart­ta bir ek­sik­lik gö­rü­lü­yor.

Hasan Hü­se­yin Kork­maz bir şi­irin­de ‘ACI ÇEK­MEK ÖZ­GÜR­LÜK­SE, ÖZ­GÜR­LÜK İKİMİZDE’ Der, öyle’ ya öz­gür­lük her­ke­se , bana do­kun­ma­yan yılan bin ya­şa­sın di­ye­rek yı­la­nın zeh­rin­den kur­tu­la­ma­yız, tarih şa­hi­di­miz­dir. Ancak ör­güt­lü mü­ca­de­le asıl olan­dır.

Aydın CHP il baş­ka­nı sayın Bay­ram İnci’ye çağ­rım­dır . Aydın il sı­nır­la­rı için­de­ki tüm CHP ÖR­GÜT­LERİNİ , BELEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI­NI, MİLLET­VEKİLLERİ VE STK ‘ları bi­ra­ra­ya ge­ti­re­rek ,sayın Tez­can’a olan des­te­ği alan­la­ra ta­şı­ya­rak za­li­min zul­mü­nü Aydın ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­sı­dır.

 

Ahmet Arif’in de­di­ği gibi, Nasıl se­ve­rim bir bil­sen, Kö­roğ­lu­yu, Ka­ra­yı­la­nı, Meç­hul as­ke­ri,Pir­sul­ta­nı,şeyh Bed­ret­ti­ni. Bir nice sevda, bir bil­sen, Göz­le­rin­den öpe­rim,bir umu­dum sende.

KILIÇDAROĞLU’NDAN  RADİKAL  HAMLELER

Sayın Kılıçdaroğlu, son  seçimlerde ,ön seçim kararını MYK’dan geçirerek özelliklede  büyük şehirlerde ,   aday adaylarını sandıkta  yarıştırarak , tüm üyelerin seçtiği milletvekillerini meclise taşıdı.Bunun’lada  yetimeyip  kontejandan parlemontaya  giren milletvekillerine aynı ilden birkez daha  vekil  olamama kaydını getirerek, hem onların bir dahaki dönemde  çok çalışmasını olanak tanımış oldu ,hemde  merkez yoklaması ile parlemonto’ya girmek isteyen diğer adayların önünü açmış oldu .bu uygulamanın getirdiği başarı anlaşılan  yeni radikal kararlarıda beraberinde getirmiştir.

Ön seçimle ,hem tüm üyelerin seçime dahil edilmesi  sağlamış , adayların  partililerin  ayağına kadar  gidilmesi  partilileri    hareketlendirmiştir ,  en sade üyenin dahi seçime  yoğun katılımı  doğal  olarak  CHP’nin yüzünü güldürmüştür.

Cumhuriyet   Halk  Partisinin  özelliklede,  İzmir , İstanbul Ankara, gibi  metropol  illerde başarısının  altında’da bu uygulama yatmaktadır. Deyilse inanın, milletvekili bazında, bu sayıları yakalamak mümkün olamayacaktı, olmayacaktı.EĞER, BENDEN OLSUN, ÖNEMLİ DEYİL, AZ OLSUN ANLAYIŞI HAKİM KILINSA  İDİ   kazanım  mümkün olamayacak ve  CHP’ de halen  varolan  milletvekillerden bir çoğu  bugün parlemento  sıralarında olmayacaktı.

 

Sayın Kılıçdaroğlu’nun son hamlesi  yerel seçimlerde aday  belirleme yöntemi oldu, ve oldukcada’da ses  getirdi. Alınan kararla bundan böyle, yani,önümüzdeki dönem belediye başkanlığı seçimlerinde ,  belediye başkan aday adaylarına yönelik, birtakım uygulamalar, kıstaslar  getirildi, partililerin görüşü, halkın  beklentısi, stk’ların ve hayır kampanyası ,partnerlerinin düşüncelerinin alınması  bunların önde gelenleri . Burada yeni bir uygulama dikkate değerdir .Alınan karlara ilave olarak, aday adayı olacak belediye  başkan adaylarının  sözlü sınavdan geçirileceğidir, son derece anlamlı bu uygulama aday adaylarının partiliğini,yöneticiliğini , yerel yönetimler konusundaki bilgisini yaşamındaki  başarısını ölçmeye yöneliktir. Bu  uygulama en azından aday adayları enflasyonunu azaltacak,ve  söyleyecek sözü olanları yüreklendirecektir.

Anlaşılan o’ki sayın Kılıçdaroğlu özelliklede önümüzdeki belediye başkanlığı seçimlerinde başarılı olmak adına, benden olsun kelimesini   kullanmayarak, kendisi adına  belediye başkan aday adaylarını  başkanlğa taşıyan veya taşımaya çalışan  ve bunu meslek haline  getirenlerinde önünü kesmiş oluyor.Eğer iktidar olma iddianız  varsa böyle yaparsınız. Sayın kılıçdaroğluda bu yolu tercih ediyor, iyide ediyor.

 

 

 

 

 

DİDİM  29 EKİM CUMHURİYET KUTLAMALARI

Cumhuriyet bayramını bu yılda eskisi gibi olmasada , coşku ile kutladık .Alanlardan okullara hapsedilen etkinlikler, malesef ,geniş halk yığınlarının katılımını engellemeye dönük bir davranışın ürünüdür ve başarılı olduğu da bir gerçektir, alanlarda bize bunu gösteriyor, ne yazık ki Bu uygulamalar bayrak sevgisini, ulusal bilinci zayıflatmak için bilinçli bir şekilde her geçen gün artarak devam etmektedir.

Didim’in aydınlık yüzlü güzel insanları da bu uygulamadan nasibini aldı, ve maalesef geniş halk kitleleri ile buluşma, güdük törenlerle geçiştirilerek zapturapt altına alındı. Özellikle CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN dar kadro ile de olsa temsil edildiği  kutlamalar yine de içimizi ferahlattı.

Alanlarda , AKP’ ye kızan, sayın Erdoğan’a veryansın edenler yoktu yine ,CHP’yi eleştiren, sayın Kılıçdaroğlu’nu  yetersiz bulanlar hiç yoktular

Okullarda, günü kurtarma adına yapılan göstermelik etkinlikler dışında  Didim’de, ADD  Akbük şubesi ve Didim ADD  şubesinin Cumhuriyet  balosu etkinliğine şahit olduk. Öncelikle Akbük’de bizlere bu anlamlı kutlamaları sağlayan sayın yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Didim Atatürkçü Düşünce derneği başkanı sayın Türker Bacaksız ve yönetim kurulu üyelerine ise iki kez teşekkür etmek istiyorum. Katılımın son derece yüksek olduğu gece muhteşemdi, sağcısından solcusuna, Didimi’n Atatürk sevdalılarını ,Cumhuriyet aşıklarını bir araya getirmeyi başarmışlar, vals’le açılış bize Mustafa Kemal’imizin medeniyet yüzünü hatırlattı. Masalara dağıtılan bayraklar katılımcılara vatan bayrak sevdasını yeniden yaşattı, kısacası son dönemlerde yaşadığım dolu dolu bir Cumhuriyet gecesiydi. Sezar’ın hakkı Sezar’a.

Cumhuriyet ve onun inşasını sağlayan Atatürk’ü unutturmaya çalışan ve bunu birincil görev  bilen AKP iktidarına  kızmanın ötesine giderek alanlara gitmemiz gerekiyor , Cumhuriyetimize ve onun aydınlık yüzünü yaşatmak için daha fazlasını yaparak  bundan sonraki kutlamalara hem de çocuklarımızla katılmamız ve bu uğurda mücadele edenlere güç vermemiz adeta bir zorunluluk halini almıştır. Bir sonraki ulusal bayramlarında hep beraber olmak üzere,

YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN ONUN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

 

 

 

 

 

2

KILIÇDAROĞLU’NUN AYDIN ZİYARETİ

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Aydın ziyaretini bugüne uzatmamın nedeni doğru bilginin okurlarım tarafından bilinmesinde yattığını ifade etmek isterim.

Sayın kılıçdaroğlu yanında sayın Bülent Tezcan İzmir hava alanına iniyor,20 Ekim Cuma, saat 13,35. Karşılayanlar arasında, İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı KOCAOĞLU, İzmir il başkanı,Aydın il başkanı ve ev sahibi topuklu efe, Özlem Çerçioğlu.

Havaalanından Kuşadası’na toplantının yapılacağı Efes kongre merkezine gidiliyor. Muhtarlar , milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve yoğun bir partili.

Toplantı sonrası sonrası, saat 15 ,de topluca yemek ve  Selçuk’ta vatandaşlarla sohpet kahve içimi ve  Aydın proğramının noktalanması.Saat 18,55.

Sayın okurlarım, sözkonusu etkinliklerle ilgili şehir efsaneleri yaratılmak istendi,son derece açık ve şeffaf toplantı nerelere kimlere çekkilmeye çalışıldı, nafile, bu çabalar ne yazıkki birilerinin ikbal beklentilerinin sonucu ve   öküzün altnda buzağı arayanlar bu kezde hüsrana uğradı. Sayın Kılıçdaroğlu, ikdidara kilitlenmiş olmalıki ,hiç bir spekülasyona  meydan vermeden gezisini noktaladı. Gerisi yalan ve asparagat şehir dedikoları.

NOT: DİDİM MAHALLE DELEGE SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAN VE İLÇE BAŞKANLIĞI YARIŞINDA ADI GEÇEN NURETTİN KOÇAK’IN  ÖZELLİKLE  DİDİM’DEN TOPLANTIYA KATILIMIN FAZLA OLMASI İÇİN YOĞUN BİR ÇABA SARFETMESİ VE SAYIN KILÇDAROĞLU İLE SELFİ ÇEKTİRMESİ BİR ANİKTOT OLARAK DİKKADE DEĞERDİ.

 

HASAN SANİ GÜNEŞ

GÖK­ÇEK, GİTTİ GİDİYOR, DA­RI­SI ER­DO­ĞAN’A

Ön­ce­lik­le , neden AKP değil de Er­do­ğan baş­lık­la­rı­nı at­tı­ğı­mı eleş­ti­ren­ler var, Sev­gi­li okur­la­rım ken­di­mi­zi kan­dır­ma­ya­lım, AKP diye bir parti yok, Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si var. Bende , kra­lın hak­kı­nı krala di­ye­rek yaz­lı­la­rım­da sayın Er­do­ğan’ı , AKP’nin önüne ko­yu­yo­rum. Melih Gök­çek: Gitti ,gi­di­yor , ina­nın yok ötesi yap­tı­ğı her za­man­ki gibi sa­mi­mi­yet­siz dav­ra­nış­lar . Baş­ken­ti­mi­zin 17 yıl­lık be­le­di­ye baş­ka­nı, belki de ya­zı­mın size ulaş­tı­ğın­da man­şet­ler­de el­ve­da ay­rı­lı­yo­rum, hiç bir kır­gın­lı­ğım yok, bas­kı­da gör­me­dim di­ye­rek, aynen İstan­bul Büyük Şehir be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş gibi , sayın Er­do­ğan’a met­hi­ye­ler yağ­dı­ra­rak, gün­ler­dir di­ren­di­ği­ni de unu­tup, mu­ha­le­fe­ti de eleş­tir­me­yi ihmal et­me­den kol­tu­ğu­na veda edecek, yada etmiş ola­cak. An­ka­ra An­ka­ra güzel An­ka­ra, 17 yıl­dır bahtı kara An­ka­ra, gözün aydın Melih Gök­çek ka­bu­su bitti bi­ti­yor, ge­lecek gün­ler senin için daha da ay­dın­lık ola­cak. Ve ina­nı­yo­rum ki bir son­ra­ki se­çim­de CHP’ nin yerel ik­ti­da­rı ile de yüzün gü­lecek. Tay­yip Er­do­ğan; Namı diğer reis, bu sefer sert ka­ya­ya çarp­tı , ama reis ,höt di­ye­rek, Gök­çek’i de ber­ta­raf etti. El­le­ri­ne sağ­lık sayın Er­do­ğan. Ancak , daha çok FETÖ’cü Akp’ li hır­sız ,arsız var, hepsi ile nasıl ba­şe­de­cek­sin , ma­şal­lah al al bit­mez, Allah ko­lay­lık ver­sin. Aman ha bu ara­lar Fe­tö­cü leri atar­ken metal yor­gun­lu­ğu ya­şa­ma, bu il­le­ri­mi­zin ka­bu­su FETÖ’çü ha­in­le­ri­ne, Ame­ri­kan uşak­la­rı­na had­di­ni bil­dir, hep­si­ni tek tek çif­ter hatta üçer ka­pı­nın önüne koy, iyide olur.

OS­MAN­LI­NIN TO­RUN­LA­RI DE­DE­LERİNİN İZİNDEN GİDİYOR VE ÖZ EV­LAT­LA­RI­NI BİRER BİRER YOKEDİYOR. DÜN RAH­METLİ ER­BA­KAN ,AB­DUL­LAH GÜL ,OS­MAN­LI RU­HU­NU YENİDEN CAN­LAN­DI­RAN DA­VU­TOĞ­LU. BÜGÜN ‘ TOP­PAŞ VE GÖK­CEK .BİLİYO­YO­RUM , YA­RI­NI MERAK EDİYOR­SU­NUZ . YA­RI­NI BİLMEM AMA, SAYIN ER­DO­ĞA­NIN GİDİŞ İ KESİN . İLK SEÇİMLER­DE ABBAS YOLCU ,BU­RA­YA YA­ZI­YO­RUM, HER TÜRLÜ İDDİAYA VARIM. Ha­fı­za­lar­da kal­sın diye de büyük harflerle yaz­dım.

 

Sayın Gök­cek; du­yu­mum odur­ki gider ayak racon kesip ,sayın Er­do­ğan’ın ka­riz­ma­sı­nı çiz­me­ye ça­lı­şı­yor, öyle ya onun­da adı Melih. Ancak ,Sayın Er­do­ğan, racon ke­si­le­cek­se ben ke­se­rim di­ye­rek, dosta, düş­ma­na had bil­dir­me­miş miydi? demek ki, Melih gök­çek, ne kadar çizik atar­sam o kadar ha­sa­rı olur dü­şün­ce­sin­de. Hak­sız­da değil, kendi ya­nı­yor­sa Er­do­ğan’da yan­sın, ve bugün ol­ma­sa da da yarın mut­la­ka bunun in­ti­ka­mı­nı ala­cak­tır. Üç dö­nem­dir, her türlü ala­ve­re da­la­ve­re ile An­ka­ra’yı tes­lim alan Melih Gök­çek’e de ya­kı­şan bu. Yürü be büyük baş­kan , kim tutar seni.

Sayfa 1 / 3