18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 10 Ekim 2017 18:27

Sana Kek Yap­tım Mu­hab­be­ti

Sana Kek Yap­tım Mu­hab­be­ti

Pro­fe­sör titri olan bir kadın "bakan" olur; aile sa­ade­ti, mut­lu­lu­ğu için ka­dın­la­ra börek aç­tı­rır.Ki­mi­si de fır­sat­çı, kur­naz ze­ka­sıy­la şar­kı­cı olur bu ül­ke­de; sev­gi­li­yi elde tut­mak için ka­dın­la­ra "kek" yap­mak üze­ri­ne şar­kı­lar din­le­tir. Ama her ne­den­se şu ka­mu­sal alana çıkan bir akıl­lı, uslu kadın olup da ka­dın­la­ra ayak­la­rı­nın üze­rin­de dur­ma­nın, üret­ken ol­ma­nın yo­lu­nu, yor­da­mı­nı gös­te­ren, öğ­re­ten, öne­ren söz­ler söy­le­mez bu ül­ke­de...​Ah ne yazık ki böy­le­ce Kemal ATA­TÜRK'ün ilke ve dev­rim­le­ri­nin ay­dın­lan­ma­sın­da yü­rü­yen değil, ge­ri­ci­li­ğin ka­ran­lı­ğın­da çü­rü­yen ka­dın­lar sarar, sar­ma­lar dört ya­nı­mı­zı...

 

İşte ka­dı­nın biri de yaz­mış­tı; sev­gi­li­si­ne kek yap­tı­ğı­na iliş­kin bir şarkı…Yıl­lar­dır ütü­ler durur ka­dın­la­rın bey­nin­de­ki kıv­rım­la­rı, düz­leş­ti­rir bu şar­kı­sıy­la Nil adlı bu kadın...​Kadın­la­rın beyin kıv­rım­la­rı düz­leş­dik­çe de ka­dın­lar dü­şün­mez olur, akıl ve man­tık me­ka­niz­ma­la­rı iş­lev­sel­li­ği­ni yi­ti­rir. Ger­çek ya­şam­da ol­ma­sa bile, düş ve dü­şün­ce dün­ya­sın­da ma­ga­zin yos­ma­la­rı­na öy­kü­nen, öze­nen ka­dın­lar ço­ğa­lır, ço­ğa­lır ve çığ gibi büyür boş­luk­da yüzen,top­lum­da asa­lak­ça gezen ka­dın­la­rın sa­yı­sı...

Bu arada onun yap­tı­ğı kek de nedir ki ?...​Bir de ben ve­re­yim kekin ta­ri­fi­ni öğ­ren­sin Nil kı­yı­sın­da ba­la­yı­na giden ve de ta­ri­kat­lar­la adı anı­lan bu hatun sağ­lık­lı bir kekin nasıl ya­pıl­dı­ğı­nı, üs­te­lik bu kekin içe­ri­ğin­de beyne ya­rar­lı hem ceviz, hem de havuç var.

Önce iki irice havuç, ren­de­le­nir… Ve de iki avuç ceviz, dö­vü­lür… Bun­lar bek­le­ti­lir bir ke­nar­da, ka­tı­lım için sı­ra­nın gel­me­si­ni ken­di­le­ri­ne; biz dö­ne­lim yu­mur­ta­la­ra… Ön­ce­lik­le çır­pı­lır dört adet yu­mur­ta, ka­rış­tı­rı­la­rak on­la­ra; dört çorba ka­şı­ğı un, dört çorba ka­şı­ğı toz şeker, bir paket ba­king po­w­der ve son aşa­ma­da ce­viz­le, havuç da ek­le­nir ve işte bu keki ha­zır­la­yan kız da kal­maz evde, tez­den ev­le­nir… El­bet­te­ki işi­miz henüz bit­me­di…Kek ka­lı­bı­nın dibi; Didim'in yap-sat­çı­la­rın ga­za­bın­dan, göz­le­rin­den arta kal­mış zey­tin­lik­le­rin­den üre­ti­len sızma zey­tin­ya­ğı ile bir güzel yağ­la­yıp, fı­rı­nı da 15 da­ki­ka ön­ce­sin­den 180 de­re­ce­ye dağ­la­yıp…Ar­dın­dan ver­dik mi ha­mu­ru fı­rı­na…Bun­dan son­ra­sın­da ko­pa­cak fır­tı­na için bütün be­ce­ri kalır ka­dı­na… İşvey­le, cil­vey­le fin­gir­der­ken ça­yı­nı dem­le­yip, öpü­cük­ler kon­du­rup du­dak­la­rı­na en baş kö­şe­ye er­ke­ği­ni buyur eder­sen, an­la­ma­dan geçer pişme sü­re­si için ge­re­ken kırk da­ki­ka…Kek ılı­nır­ken en az beş da­ki­ka kadar ka­bın­da; sen de kayna, küçük şuh ve şen kah­ka­ha­lar­la kı­kır­da… Bu­lur­sun tez­den nikah ma­sa­sın­da ya­nın­da otu­ran da­ma­dı…Bil ki sen­den ön­ce­ki kı­rık­la­rı­nın pa­buç­la­rı­nı bu for­mül; he­men­ce­cik dama attı… Kırk da­ki­ka­lık pişme, beş da­ki­ka­lık din­len­me sü­re­si­nin ar­dın­dan fı­rın­dan çı­kın­ca kek sıcak, sıcak; bil ki sev­gi­lin mest ola­cak…Aça­cak sana kucak… Sana de­diy­sem, sakın ola ki mar­ga­rin sanma…Sanıp da ve de ke­ki­ne katıp da ko­les­te­ro­le çağrı çı­kar­ma…Yal­nız­ca kek değil, yap­san da pilav, börek, ma­kar­na illa ki zey­tin­yağ­lı ol­ma­lı, üs­te­lik de sızma…Ve unut­ma ve de utan­ma; ye­mek­le­ri­nin ya­nın­da gar­ni­tür ola­rak işve, cilve…Aman hiç çe­kin­me; ke­sin­lik­le ol­ma­lı­sın süzme…El­bet­te­ki “ke­ki­ne ba­yıl­dım” de­dir­te­ce­ğin damat ada­yın için…

Gü­nü­mü­zün yaşam ko­şul­la­rın­da işi yok da ka­dı­nın, er­ke­ğe kek pi­şi­recek…ya da er­ke­ğin işi yok da kekin piş­me­si­ni bek­le­yecek…Kek pi­şe­ne kadar kim bilir kaç ki­şiy­le, kim­ler­le işi pi­şi­recek ?...

Erkek mi ?...​Yalnızca erkek olsa iyi, kadın da aynı…Şim­di­ler­de kaldı mı ya beyaz atlı pren­sin öpü­cü­ğü­nü bek­le­mek ?... Pren­sin öpü­cü­ğü ye­ri­ne; şif­re­yi kır, pren­se­si kur­tar ya da pe­şin­den gel­mez­se bırak evde kal­sın… Oysa Or­ta­çağ’da; be­ka­ret ke­me­ri­nin anah­ta­rı­nı bul, bu­la­bi­lir­sen…O dö­nem­ler daha bir dert ya neyse şim­di­ki aşık­lar el ense…

 

2017 yılı zam­lar­la gelip, ge­çi­yor: yal­nız­ca pi­ya­sa­ya mı, çocuk sa­yı­sı­na da zam geldi…Üçten, beşe ve o da yet­mez Saint Tay­yip Efen­di­ye yedi ola­rak be­lir­le­di do­ğu­ru­la­cak ve­led­le­rin sa­yı­sı…Oldu ki be­ce­re­mez­se­niz; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’ndan da özel has­ta­ne­le­rin yar­dı­mıy­la bu iş ger­çek­leş­sin diye ay­rıl­mış öde­nek var… Kut­sal ki­tap­la­rın bu­yur­du­ğu üzere, gi­re­ne kadar me­za­ra; se­viş­me­li Adem’in oğul­la­rı ve Havva’nın kız­la­rı… Aman ke­sil­me­sin hız­la­rı…Mem­le­ke­tin acil ih­ti­yaç­lar lis­te­si­nin ilk sı­ra­sın­da çocuk ek­si­ği var !... Ama en az beş çocuk ya­par­san hangi bi­ri­nin ko­şa­cak­sın ar­dın­da ?...İşte bunu dü­şü­nen, soran, sor­gu­la­yan yok… Buy­ruk ve­ril­di bir kez; yeter ki çocuk doğur !...

Eğer do­ğu­ra­maz­san; tüp bebek, onu da ba­şa­ra­maz­san bil­me­li­sin ki yar­dı­mı­na kuma ge­lecek…Bu ezgi çok ge­ri­ler­de kaldı:

Edalı yar, iş­ve­li yar /Onu bırak bana gel Olur mu yar ?/ İki hanım alan­la­rın ce­za­sı var…

Hani ne oldu o ce­za­lar ?...Şim­di­ler­de yar dedin mi; erkek için dörde kadar izin var, yeter ki doğ­sun/do­ğu­rul­sun/do­ğur­tul­sun ço­cuk­lar…

Ve sonra bekle ki Mart ayı gel­sin sen de 8 Mart Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le; so­kak­la­ra dö­kü­lür­sün…

Gerçi seni o gün­ler­de so­kak­la­ra dö­ken­ler, ka­dın­lar­dan çok, ken­di­le­ri için bir şey­ler is­ter­ler; hani son ker­te­de ül­ke­yi böl­me­ye yö­ne­lik emel­ler içe­ren vs…Sense için­de kalan he­ves­le­rin­le; ka­lır­sın or­ta­lık yerde…İşte o zaman sor ba­ka­lım bir kez ken­di­ne; 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü kur­ta­rı­yor mu seni?...

Ne sen­di­kal hak­lar… Ne si­ya­sal hak­lar… Ne sos­yal gü­ven­ce… Ba­şın­da bir koca... Bi­raz­cık da eli kan­lı­ca... Buy­ruk da ve­ri­lin­ce ha bire do­ğur­man için... Boşa kürek çekme be gülüm... Sen Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri’ne da­yan­ma­dık­ça... Ve o il­ke­le­ri yok say­dık­ça dur­mak­sı­zın ko­va­la­ya­cak seni ölüm…

 

Bu gi­diş­le de ya­şa­mın tüm alan­la­rın­dan si­li­ne­cek­sin, si­le­cek­ler seni… Ve bu ci­na­yet­ler se­ri­si­ni de dü­şü­re­cek­ler sü­rek­li gün­de­me... Sa­la­cak­lar kor­ku­yu üze­ri­ne… Sak­la­na­cak­sın kendi ayak­la­rın­la ka­pı­sı­nı da el­le­rin­le ki­lit­le­di­ğin ka­fe­si­ne… Am­bar­go ko­ya­cak­lar yal­nız­ca bey­ni­ne, be­de­ni­ne değil, so­lu­ğu­na, ne­fe­si­ne bile… Ve ata­cak­lar anah­tar­la­rı gayya ku­yu­la­rı­na… Ama yine de ka­pı­la­rı açmak, ka­fes­ler­den kaç­mak için senin ger­çek anah­ta­rın, açkın; bey­nin­de, ay­dın­lı­ğa yö­ne­lecek bi­lin­cin­de… Haydi; yeter artık, dön geri, ka­ran­lı­ğa yü­rü­me !... Yoksa… Kek yap­mak işin ko­la­yı, hele ki iş­ve­yi,cil­ve­yi yap­mak… Hodri mey­dan sana; karşı koy az­ra­ili­ne !…Bil ki ger­çek ka­dın­lık budur işte !...

Yayınlandığı yer Selma Erdal

Fu­ka­ra­nın üs­tü­ne yine kar ya­ğa­cak

İnsan­la­rı ayır­mak dinen de günah sa­yı­lı­yor. Biz ne dini ku­ral­la­rı ta­nı­yo­ruz, ne de in­sa­ni yö­nü­mü­zü. Şimdi de fakir ve zen­gin ay­rı­mıy­la in­san­la­rı ay­rış­tır­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bunun adına res­men vurun aba­lı­nın sır­tı­na de­mek­tir. Hiç ge­ri­le­me diye bir dü­şün­ce yok. Sa­ğa­nak gibi fa­ki­rin üs­tü­ne ya­ğı­yor. Aşık Mah­su­ni Şerif bir za­man­lar “ince ince bir kar yağar fa­kir­le­rin üs­tü­ne” der­ken, fa­kir­li­ğin ba­şı­na ge­len­le­ri iyi bir şe­kil­de an­lat­mış­tı. Yıl­lar geç­me­si­ne rağ­men ne duyan var, ne an­la­yan.

Kasa artık tam takır. İşle­rin dü­zel­til­me­si yine bu işin er­ba­bı­na ve­ril­di. İşin en büyük er­ba­bı fakir ve fu­ka­ra. Yani işin tam an­la­tı­mı dar ge­lir­li­ler. Ya­ban­cı ül­ke­ler­de alı­nan ev­le­rin ta­ma­mı­nı fa­kir­ler al­ma­dı. El­bet­te bunu ala­bil­me­si için ya ba­ba­dan, ya da de­ği­şik yol­lar­dan ka­za­nan­la­rın, yani fa­ki­rin ha­li­ni hiç gör­me­yen­le­rin ya­pa­ca­ğı ha­re­ket­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. İşin ucun­da sa­de­ce emlak’ tan doğan ay­rış­ma değil, ye­ni­le­ri bir bir kar­şı­sı­na di­zil­me­ye baş­la­dı.

Mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si büyük oran­da art­tı­rı­la­rak, zen­gin de­ni­le­nin al­tın­da­ki her­ke­sin üzül­me­si­ne neden oldu. Peki ne zaman bu in­san­lar se­vi­necek diye bilen yok. Gü­nü­müz­de ne­ma­la­nan bir in­şa­at­çı bakın ne demiş. “Biz şir­ket ola­rak de­ği­şik il­ler­de uyuş­tu­ru­cu ve madde ba­ğım­lı­lı­ğı­na karşı kli­nik­ler açı­la­ca­ğı­nız.” Tabi bu kli­nik­ler dev­le­te ait ol­ma­yıp ta­ma­men cep­ten har­ca­ma veya dev­le­ti sö­mür­me po­li­ti­ka­sın­dan vurun aba­lı­ya hiz­me­ti. Ay­rı­ca iç­le­rin­den bir ta­ne­si­ni gelir du­ru­mu yük­sek olan­la­ra hitap edecek dü­zey­de ola­cak demiş. Vay be, bu ne güzel bir ça­lış­ma böyle. Ba­ka­lım ötede nasıl hesap ve­re­cek­si­niz bu iş­le­re.

Mem­le­ke­tin bor­sa­sı var ya, işte bu bor­sa­da öyle üç beş kuruş ile oya­la­nan­lar orta halli el­bet­te. Belki art­tır­dı­ğım para ile na­ne­yi ye­mek­te ol­du­ğu­muz para po­li­ti­ka­sı ile geçim derdi çe­ken­le­rin belki bor­sa­dan üç beş kuruş ka­za­nı­rım diye dü­şü­nen­le­rin uğrak yeri du­ru­mun­da. Asıl bu­ra­da ka­lı­cı olan­lar işte bu ay­rış­ma­lar so­nu­cun­da cuk­ka­sı do­lan­la­rın ev sa­hip­li­ği­ni yap­tı­ğı me­kan­lar. Eğ­len­ce mi? Hiç sor­ma­yın. Ora­lar­da da zen­gin fakir ay­rı­mı var. Zen­gin ala­bil­di­ği­ne güzel me­kan­lar­da eğ­le­ne­rek günün yor­gun­lu­ğu­nu atar­ken, fakir elin­de içe­ce­ği ile so­kak­la­rın sahil kıs­mın­da veya or­man­lık alan­lar­da ba­şı­nın ça­re­si­ne ba­kı­yor. Eğer o kı­sım­da yasak yoksa. Zaten böyle ser­best ge­ze­bil­mek de zaten şans işi. Bir yer­den gü­ven­lik gö­rev­li­si çı­ka­rak, ne işin var bu­ra­da di­ye­rek onun o minik zev­ki­ni yok edecek ka­nun­la­ra sahip olduk.

 

Araç işin­de ise, yeni mo­del­le­rin çok lük­sün­de ver­gi­ler el yak­mı­yor­muş. Yani lük­sün bir de alt grubu var. İşte orta halli olan­lar, ban­ka­la­ra ya­mu­la­rak al­dık­la­rı­na MTV öde­sin­ler diye dü­şü­nü­len bir fikir ay­rı­lı­ğı. Fakir ise ne işi var araç­la. Onlar or­ta­da duran artan ve yılı geç­miş­ler­le zaten idare edi­yor­lar. Alış­tı­lar bir kere. Gemi ve ben­ze­ri deniz zevk­le­ri için ise böyle bir MTV alış­kan­lı­ğı ol­ma­dı­ğı or­ta­da. Zaten ne varsa bu dar ge­lir­li­ler­de var. Doğ­du­lar ve in­san­lı­ğın ba­şı­na bela ol­du­lar.

Yayınlandığı yer Erol YILDIZ

DİDİM CHP İLÇE BAŞKANLIĞI ÖNCESİ, MAVİ LİSTENİN BASIN AÇIKLAMASI

 

CHP’de hafta sonunda yapılacak mahalle delegeliği (Muhtarlık Bölgeleri) seçimleri öncesi Mavi renkli liste çalışması yapan İlçe başkan adayı Filiz Korkmaz çalışmalar sırasında yürütülen çalışmalarda diğer adayların çalışma yöntemlerini eleştirdi ve seçim çalışmalarını bazı adayların amaç değil araç olarak kullandığını ve bazı adaylara verilen destek görüntülerinin de parti içi çalışmalarda Mücadele değil müdahale edilmek anlamına geldiğini belrten bir açıklama yaptı.

CHP İlçe Başkan Adayı Filiz Korkmaz Amaç mı Araç mı? Mücadele mi? Müdahale mi? başlıklı bildirisi şöyle;

Didim CHP seçimlerinde liste renkleri gökkuşağı renkleri gibi olsa da bu bayrak yarışı amaç mı araç mı sorusunu akıllara getiriyor.

Bayrağı bırakmayan bir sonraki yarışmacıya teslim etme kaprisini gösteren yarışmacı hem kendisini hem de yarışmaya katılan ekibini yenilmeye mahkum etmiş olur.  Görülen bazı bayrak yarışçısıları,  yorgunluğuna ve kötü koşusuna rağmen yarışı bırakmama kibrini göstererek takımını yenilgiye götürüyor.

Eski günlerdeki  yarışlardaki,  takım olarak yaşadıkları başarı resimlerini yayınlayarak, takımın başarısını sadece kendi başarısı imiş gibi göstererek, başarısızlığını belli etmemeye çalışan,  önceki  takım arkadaşlarının gölgesini kendi gölgesi sanan bazı yarışmacılar, listesinin rengine güvenerek başarı elde edeceğini sansa da yarışa katılmasının amaç değil araç olduğunu belli ediyor ve bu yarışta başarısızlıklarına başkalarını da eklemek istiyor.

Yarışmacının yanında birlikte yürüyenlerin derdinin de, mücadele değil müdahale olduğu kokularını yayıyor. Sırf kişisel kaprisleri, ya da başka hesapları ile seçim sonucunda parti için de mücadele etmek yerine, müdahale ederek yorgun yarışmacının yenilgisine ortak oluyorlar farkında değiller.

2019'a kadar sürecek bu yarışta, yorgun ve bezgin yarışmacı ile finişi göremeyeceklerini anlamıyorlar.  Diğer yandan geçmişteki süreçte yaptıkları yanlışları ısrarla sürdürenlerin derdinin de, bu yarışta mücadele değil partiye dışarıdan müdahale etmek olduğunu herkes biliyor.

Sözlerde ve sloganlarda kadınlar ve gençlerin mücadelesinin ehemmiyetini  yaldızlı laflarla söyleyenler bu yarışta da cinsiyet başta olmak üzere saldırılarını kişilik üzerinden değilde, dişilik üzerinden yürütmeleri bu yarışa katılmalarının amacının mücadele değil müdahale olduğunu, amaçlarının da, kazanma dertlerinin de, yarışın kazanılması değil araç olduğunu gösteriyor.

Tartışmayı sonu olmayan tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan  parodisine döndürmeden şunu söylemek elzem oldu.

Kibirli yarışmacıya şunu hatırlatmakta fayda var.  Tek başına kendi başarınmış gibi göstermeye çalıştığın ve kazandığını söylediğin beş yarıştaki kadınlar yanında yok, gençler de yanında yok farkında mısın?

Mavi, Kırmızı, Sarı, Beyaz her etapta elden ele geçen bayrağın rengi ne olursa olsun, bayrağı teslim etmezsen takımın yenilecek haberin olsun.”

İlçe Başkan Adayı Filiz  Korkmaz tüm üyeleri demokratik hakları olan  seçimlerde oy kullanmaya çağırırken mahalle delegeliği için  çalışma yapan bazı adaylara, yerel yönetici parti yetkililerin müdahil olmasını da çalışmasının sonuna eklediği şu notla eleştirdi.

 

NOT : Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Genel Merkez tarafından düzenlenen başkanlar toplantısında kongreye yönelik sözlerinde ““Belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde ön seçim yapılmayacak. Kongre süreçleri başladığında o kongrelere müdahil olmayın ve delegelere karışmayın işinize bakın. Örgüt kendi içinde demokratik bir şekilde en doğru kararı verecektir” ifadelerini kullanmıştı ama ne hikmetse, Didim’de Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini dikkate alınmadığı görülüyor.

 

 

Yayınlandığı yer Didim

‘‘Karaca’ya Vefa Borcumuz Var !’’

 

Mecliste henüz bir sonuca ulaşmayan, ancak 2 Kasım Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak olan Meclis toplantısına ertelenen ‘‘Didim Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’nın talebiyle Didim Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile Kredi Kefalet Kooperatifi Kurucusu Mehmet Ali Karaca’nın isminin uygun görülen bir parka, tesise, cadde veya sokağa verilmesi’’ konusu sonuca bağlanacak.  Olumlu karar çıktığı takdirde destek için elinden geleni yapacağını bildiren Kooperatif Başkanı Kubaliç ‘‘ Kurucu Mehmet Ali Karaca’nın verdiği hizmeti inkar edemeyiz. Bugün Esnaf Odası ve Kredi Kefalet Kooperatifi varsa Karaca’nın sayesinde var Kurucumuza vefa borcumuz var.’’ şeklinde konuştu. Kooperatif olarak merhum kurucu başkan için zaman zaman lokma döktürdüklerini, ölüm yıldönümlerinde kendisini andıklarını hatırlattı.

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 10 Ekim 2017 16:34

4’TE DÖRT LİDERLİK GETİRDİ

4’TE DÖRT LİDERLİK GETİRDİ

Amatör Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Didim Belediyespor Karpuzlu Belediyespor’u deplasmanda Cihad’ın golü ile yenerek Didim’e döndü.

Kadir Gönülaçar, Recep Durmazoğlu, Aydın Can Dönmez hakem triosunun yönettiği Karpuzlu Alinda Stadı’nda saat:15.00’da başlayan karşılaşmada Karpuzlu Belediyespor, şampiyonluğun iddialı takımlarından Didim Belediyespor’u konuk etti. Her iki takımın kontrolü elinden bırakmadığı maçta, rakipler birbirine çok fazla gol pozisyonu tanımaz iken Didim Belediyespor 53. Dakikada Cihad’ın şutunun Karpuzlu fileleri ile buluşmasıyla 1-0 öne geçti.

Karpuzlu Belediyespor beraberlik için yüklenirken, maçın 70. dakikasında Muhittin’in frikiğini kurtaran Didim Belediyespor kalecisi Kıvanç’ın alınan 3 puandaki etkisi büyük oldu. Karpuzlu Belediyespor maçın son dakikalarında Kağan’ın bulduğu gol pozisyonundan da yararlanamayınca taraftarlarını üzdü. Didim Belediyespor, 4’te 4 yaparken Didim Belediyespor liderlik koltuğuna oturdu.

4.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

1.TAKIM

SONUÇ

2.TAKIM

İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR

0

1

MERKEZ YENİKÖYSPOR

KUŞADASI TRABZON G.

2

3

NAZİLLİ SANAYİSPOR

YILDIZGÜCÜSPOR

0

1

AYDIN ESNAFGÜCÜSPOR

KUYULUSPOR

2

1

KUŞADASI 1922

TUĞLASPOR

2

1

ACARLAR BELEDİYESPOR

KARPUZLU BELEDİYESPOR

0

1

DİDİM BELEDİYESPOR

GERMENCİKSPOR

1

5

ÇİNE MADRANSPOR

4.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

Av.

1

DİDİM BELEDİYESPOR

4

4

-

-

9

2

12

7

2

YILDIZSPOR

3

3

-

-

8

1

9

7

3

MERKEZ YENİKÖYSPOR

4

3

-

1

9

3

9

6

4

ÇİNE MADRANSPOR

4

2

1

1

14

5

7

9

5

KARPUZLU BELEDİYESPOR

4

2

1

1

6

5

7

1

6

YILDIZGÜCÜSPOR

4

2

-

2

8

4

6

4

7

AYDIN ESNAF GÜCÜ

3

2

-

1

4

1

6

3

8

İNCİRLİOVA BELEDİYE

4

2

-

2

8

6

6

2

9

KUYULUSPOR

4

2

-

2

5

10

6

-5

10

NAZİLLİ SANAYİSPOR

4

1

1

2

6

9

4

-3

11

TUĞLASPOR

4

1

1

2

3

11

4

-8

12

KUŞADASI 1922

3

1

-

2

2

4

3

-2

13

GERMENCİKSPOR

4

1

-

3

5

11

3

-6

14

KUŞADASI TRABZON G.

3

-

-

3

3

9

-

-6

15

ACARLAR BELEDİYESPOR

4

-

-

4

2

12

-

-10

5.HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih

1.Takım

2.Takım

Saha

Saat

15.10.2017

MERKEZ YENİKÖYSPOR

KUŞADASI TRABZON G.

Aydın 1 No

15:00

15.10.2017

AYDIN ESNAFGÜCÜ SPOR

KUYULUSPOR

Aydın 2 No

15:00

15.10.2017

ACARLAR BELEDİYESPOR

KARPUZLU BELEDİYESPOR

İncirliova Yan

15:00

15.10.2017

KUŞADASI 1922

TUĞLASPOR

Davutlar St.

15:00

15.10.2017

DİDİM BELEDİYESPOR

GERMENCİKSPOR

Didim St.

15:00

15.10.2017

ÇİNE MADRANSPOR

İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR

Çine Y.Yalova St.

15:00

15.10.2017

NAZİLLİ SANAYİSPOR

YILDIZSPOR

İsabeyli St.

15:00

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 10 Ekim 2017 16:33

DİDİMSPOR GOL OLUP YAĞDI

DİDİMSPOR GOL OLUP YAĞDI

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 2. Grup'ta Alper Nalbant, Hakan Çelik, Ali Gün üçlüsünün yönettiği Söke Yan Saha'da saat 15:00 da başlayan Maçta Didimspor, deplasmanda Sökegücünü 8 -0 mağlup ederek galibiyet serisinin başlangıcını yaptı Didimspor' un golleri Deniz (3), Murat (2), Anıl, Hakan ve Metin attı. Bu galibiyetle Didimspor ilk puanını kazandı. Sökegücü ise 3 puanda kaldı. Maçtaki sonra köfteci Yusuf a gidildi

Aynı gurupta yer alan Yenihisarspor’un  maçının olmadığı haftada Dİdimspor güzel bir başlangıçla puan tablosunda 3 sıra birden yukarı çıkarak Dördüncülüğe  yükseldi.

Bu hafta Didimspor Güzelçamlı Belediyespor’u ağırlayacak ve Yenihisar ‘da Didimspor’un 8 gol attığı Söke Gücünü konuk edecek.

MAÇ SONUÇLARI

SÖKE GENÇLİKSPOR                          1             4             DAVUTLAR BELEDİYE

SÖKEGÜCÜSPOR                                0             8             DİDİMSPOR

GÜZELÇAMLI BELEDİYE                4             1             BAĞARASI BELEDİYE

2.GRUP-PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O             G             B             M            A             Y             P

DAVUTLAR BELEDİYE    3             3             -              -              16           2             9

YENİHİSARSPOR              2             2             -              -              7             3             6

GÜZELÇAMLI BELEDİYE         3             1             1             1             6             9             4

DİDİMSPOR        2             1             -              1             8             2             3

SÖKEGÜCÜSPOR           3             1             -              2             4             14           3

SÖKE GENÇLİK 2             -            1             1             3             6             1              -

BAĞARASI BELEDİYE    3             -              -              3             4            12           -

 

Ayaktakiler Soldan Mustafa - Anıl - İbrahim - Tamer - Nihat - Murat
Oturanlar Soldan  Metin - Deniz - Ferhat - Gencebay - Osman

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 10 Ekim 2017 16:33

DAHOT KURSLARA BAŞLADI

DAHOT KURSLARA BAŞLADI

Didim Halk Oyunları Topluluğu (DAHOT) 2017-2018 yılında bünyesindeki Küçükler, Yıldızlar ve yetişkinler halk oyunları ekiplerinde yer alacak Didimliler için Halk Oyunları Kurslarına başladı.

Didim Belediyesi karşısındaki halı sahanın yanındaki yerde çalışmalarını yürüten DAHOT ekipleri kurs programına göre her gün çalışıyorlar.

DAHOT Başkanı İlyas Aydur; “ dernek olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle  yurtiçi ve yurtdışı  festivallerde Didim’in  adının duyurulmasını sağlıyoruz, kız ve erkek ekiplerimizin farklı bölgelerin oyunlarını öğrettiğimiz gibi kızlı erkekli oynanan oyunları da öğretiyoruz.

Bilindiği gibi derneğimiz Uluslararası Didin Halkoyunları festivalini uzun yıllardır organzie ediyor, bu tür faaliyet ve projelerde artık Kültür Bakanlığınında desteğini alıyoruz, Didim’de de başta belediye olmak üzere Kaymakamlık ve Gençlik Spor ilçe Müdürülüğünden de destekler alıyoruz.

Bizimle çalışan öğrencilerimizle  Didim’deki her türlü resmi etkinlikte görev alıyoruz, zaman zaman ulusal halkoyunları festivaline gittiğimiz gibi yılda 2-3 kez de yurtdışındaki festivalerde Didim’i temsil ettik ve bu festivallerde başarılı beğenilen ekipler içinde yer alıyoruz.

 

Kurslarımız hafta v başında başladı ancak 1 hafta daha kayıt yaptırmak isteyen Didimlileri kadromuza alabileceğiz, ondan sonra eğitimlerimiz sıklaşacak ve  2-3 ay içinde kursiyerlerimiz gösteri yapabilecek hale gelecekler. Ebeveynleri kendileri ile birlikte çocuklarını da kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 10 Ekim 2017 16:31

Kubaliç’e Kaymakam Ziyareti

Kubaliç’e Kaymakam Ziyareti

 

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Esnaf  Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif’ini iadeyi ziyaret yaptı. Kaymakam Türköz’ü, Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve yöneticiler karşıladı. Didim esnafının durumu ve sorunları hakkında bilgi alan Türköz esnafa sağlanan kredi olanakları ve kooperatifi hakkında bilgiler aldı. ‘Krediler nasıl?’ sorusuna Başkan Kubaliç şu şekilde yanıt verdi: ‘‘ 1. Derece kefalet koopertifi ile 36 milyar plansmanımız var. 150 bin liraya kadar her meslek grubuna kredi verebiliyoruz. Esnafın geri dönüşleri de güzel; düzenli olarak ödemelerini yapıyorlar.’’Didim de ticaretin gelişme sürecini değerlendiren Ali İhsan Kubaliç; ‘‘Tarihi ve turistik doku korunsaydı Didim, bugün bir İzmir Alaçatı gibi bir ilçe olabilirdi. Biraz daha gayret göstererek Didim’i güzelleştirebiliriz. Didim turizm bölgelerinden biri. Kültür değişikliği ve turist sayısı çok fazla, özellikle İngilizler. Turizm sezonunda esnafın yüzü gülüyor her yer dolu, yoğunluk var. Tek problem geç saatler olduğunda ses ve görüntü kirliliğini engelleyemiyor olmamız.’’ dedi. Başkan Kubaliç bankalar ile koordineli çalıştıklarını, Didim esnafının kooperatife sahip çıktığını, krediyi geri ödemede hassas davrandıklarını söyledi. Böylece bölge kooperatifleri arasında yükselen bir trendimi var. Yasaların bize hak verdiği yetki çerçevesinde Didim esnafına daha çok yardım etme gayreti içindeyiz dedi. Kaymakam Türköz göreve başladığı bir aydan beri bir çok STK temsilcisi ile görüştüğünü, Didim’in sorunları ve olanakları hakkında bilgiler edindiklerini önümüzdeki günlerde diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmak istediğini belitti. Kaymakam Türköz kooperatifin yapılanması hakkında bilgi aldıktan sonra kooperatif binasının arşiv ve ofis bölümlerini gezerek personeller ile tanıştı.

Yayınlandığı yer Didim

Kaymakam Türköz’den Esnaf Odasına Ziyaret

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz 15 Eylül 2017 günü göreve başladıktan sonra yoğun ziyaretçi akınına uğramış, çok sayıda kurum ve kuruluş  kaymakam Türköz’e hoş geldin ziyaretinde bulunmuşlardı.

Türköz Hafta başında bu kurum ve kuruluşlara iade-i ziyaretlere başladı ve Didim hakkında ve kurumların yaptıkları işlerle ilgili bilgiler aldı.

Didim Esnaf ve Sanatkarla Odasını ziyaret eden Kaymakam Türköz esnaf potansiyeli ve üye sayısı hakkında bilgiler edindi.

Esnaf Odası yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Başkan Yaşar Pektaşoğlu1800’ü aktfi 3000 üyelerinin olduğunu bu üyelere oda marifetiyle bankalarla görüşerek ucuz kredi imkanlara yaratabildiklerini özel hastane ve üniversitelerde indirim protokolleri yaptıklarını, üyelerinden 48 tane öğrenciye düzenli burs ödemesi yaptıklarını  söyledi ve resmi kurum ve kuruluşların esnafa yönelik  bazı yaptırımlarında kendilerinin muhatap olduklarını belirtti.

Kaymakam Türköz’ün “Didim’in  sorunları neler?” sorusuna başta hastane olmak üzere üniversitenin büyümesi ve başka bölümlerinde Didim’e getirilmesi gerektiğini belirten oda yöneticileri bu yatırımlar sırasında Oda olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirttiler.

Kaymakam Türköz Didim’in sorunlarına vakıf olduğunu ancak bazı yatırım ve projelendirilen kamu yatırımları konusunda merkezi hükümetin desteği ve önerilerine dikkat edilmesi gerektiğini bu yatırımların projelendirilmesinde Sivil Toplum kuruluşlarının desteğinin mutlaka gerekli olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki dönemde işbirliği içinde olunması gerektiğinin zorunlu olduğu ortak görüşü ile ziyaret tamamlandı.

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim

Kum Zambağını Koparmak Pahalıya Mal Oluyor

 

Didim koylarının tümünde rastlanan kum zambakları, korunaklı alanlar dışında tehlike altında!

Didim Tavşanburnu Orman Kampı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre; kumda 400 civarında kum zambağı bitki kökü bulunuyor . Bitki Ağustos ortası çiçek açıyor ve bir ay boyunca çiçekli olarak görülüyor. Sonrasında çiçek mevsimi bitiyor ama bitki bir yıl sonra tekrar çiçek açıyor. Yalnızca koy gibi alanlarda yetişen kum zambağı, kökünden koparılsa bile bahçe veya ev gibi ortamlarda yaşayamıyor. Özelliğini isminden alan kum zambakları ancak kumlu toprak ve tuzlu esintiler ile yetişiyor.

Didim Belediyesi’nin koruması altında olan Tavşanburnu Orman Kampı’nda kum zambağı gibi endemikli bitkiler ile beraber, nadir bulunan sakız ağacı da tescil edilen 10 çeşit ağaç türü içerisinde yerini alıyor.

Aynı zamanda piknik alanı ve kumsal olan orman kampında, insanlar bitki köklerini koparmasın veya zarar vermesin diye bitkilerin etrafı halat iplerle çevrilerek önlem alınıyor ve bitkinin hemen önünde uyarı tabelası bulunuyor. 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında; bu bitkiyi koparan yada zarar veren kişilere ‘Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek’ suçundan 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.

 

 

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Sayfa 1 / 2