23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

BAŞKAN ÜYELERDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim'de muh­tar­lık böl­ge­le­ri de­le­ge se­çim­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. 14 Ekim 201 Cu­mar­te­si günü Esra Ka­ra­ka­ya Ana­do­lu Li­se­sin­de ger­çek­le­şen se­çim­de par­ti­li­ler sat 9'dan 17'ye kadar oy kul­lan­dı­lar.

4 Baş­kan ada­yı­nın be­lir­le­di­ği de­le­ge lis­te­le­rin­de bazı isim­le­rin ortak ola­rak ya­zıl­dı­ğı gö­rül­dü. Se­çim­ler sü­re­cin­ce oy verme iş­le­mi sü­rer­ken Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay'da okula ge­le­rek oyunu kul­lan­dı ve uzun süre okul bah­çe­sin­de bek­le­di. Baş­kan Ata­bay bu­ra­da par­ti­li­le­riy­le gö­rüş­tü.

Saat 17'de­ bi­ten oy verme iş­le­mi bazı sa­dık­lar­da hala seç­men bu­lun­du­ğu gö­rül­dü ve an ola­rak sa­yı­sı be­lir­le­nen seç­me­nin oy verme iş­le­mi bi­te­ne kadar sürdü.

Sarı Kır­mı­zı, Mavi ve beyaz liste ola­rak ka­tı­lan aday­lar­dan Nu­ret­tin Koçak, Gök­men Ka­ra­taş, Filiz Kork­maz ve Aşkın Atlı gelen seç­men­le­ri ka­pı­da kar­şı­la­dı­lar. Bah­çe­de zaman zaman olu­şan ku­lis­ler­le ka­rar­sız olan seç­men­ler ikna edil­me­ye ça­lı­şıl­dı.

Didim'in mer­kez ma­hal­le­le­rin­den olan Ma­vi­şe­hir, Mer­sin­de­re,Cum­hu­ri­yet, Efe­ler, Ye­ni­ma­hal­le, Hisar ve Çam­lık ma­hal­le­si için ku­ru­lan san­dık­lar­da ilçe seçim ku­ru­lu gö­rev­li­le­ri­nin yanı sıra bazı par­ti­li­ler­de görev aldı. İlçe de­le­ge­li­ği dı­şın­da ön seçim de­le­ge­li­ği için isim­le­rin ya­zı­lı ol­du­ğu lis­te­ler oy ve­ri­len sı­nıf­la­rın ka­pı­la­rı­na ası­la­rak seç­men­le­rin kim­le­rin de­le­ge ola­ca­ğı­nı gör­me­si sağ­lan­dı. Beyaz liste ile se­çi­me giren Aşkın Atlı gu­ru­bu­nun bazı ma­hal­le­ler­de de­le­ge­lik için ya­rı­şa gir­me­di­ği an­la­şıl­dı. Saat 17 iti­ba­riy­le biten o verme iş­le­mi­ne ge­çil­di, seç­me­ni az olan ma­hal­le­le­rin sa­yıl­ma­sı­na baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te seçim ya­rı­şın Sarı ve Kır­mı­zı liste ara­sın­da geç­ti­ği an­la­şıl­dı. erken biten ma­hal­le­ler­den 7 De­le­ge­li­ğe sahip Mer­sin­de­re Ma­hal­le­si ile 22 de­le­ge­li­ğe sahip ve 16 de­le­ge­li­ğe sahip Al­tın­kum ma­hal­le­le­rin­de Çam­lık lis­te­nin üs­tün­lü­ğü vardı. Böy­le­ce Kır­mı­zı Liste 45 de­le­ge­lik ka­zan­dı.

Se­çi­min ka­za­na­nı olan sarı liste 38 De­le­ge­li Yeni Ma­hal­le, 46 De­le­ge­li Efe­ler Ma­hal­le­sin­de üstün oyla çı­kın­ca ar­dın­dan gelen 7 De­le­ge­li Ma­vi­şe­hir, 20 De­le­ge­li Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­sin­de de sarı renk­li liste ka­zan­mış oldu. Seçim so­nuç­la­rı­nın belli ol­ma­sı üze­ri­ne sarı liste için oy ve­ren­le­re ba­şa­rı­la­rı­nı okul ko­ri­do­run­dan okul bah­çe­si­ne ta­şı­dı­lar.

Genç­lik kol­la­rı üye­le­ri­nin ba­zı­la­rı ve beyaz liste ile se­çi­me giren gurup okul bah­çe­sin­de yan yana olma me­sa­jı veren slo­gan­lar at­tı­lar. Se­çim­le­rin bit­ti­ği­ni açık­la­yan İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş hu­zur­lu bir seçim ge­çi­ril­di­ği için par­ti­li­le­ri­ni kut­la­dı ve te­şek­kür etti.

Daha sonra okul bah­çe­sin­de­ki çöp yı­ğın­la­rı için be­le­di­ye per­so­ne­li­nin bu alanı te­miz­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ancak bazı par­ti­li­ler okul içine gi­re­rek ko­ri­dor­lar­da­ki kaba çöp­le­ri top­la­dı­lar.

Pazar günü ya­pı­lan se­çim­ler­de ise Akbük’de Beyaz 173, Kır­mı­zı 86. - De­niz­köy’de Sarı 17, Kır­mı­zı 8. - Fev­zi­pa­şa’da Mavi 17, Kır­mı­zı 28. - Akköy’de Sarı 13, Kır­mı­zı 10, Mavi 2. - Ba­tı­köy’de kır­mız 1 - Balat’da Sarı 11, Kır­mı­zı 9 ay aldı.

 

Yayınlandığı yer Didim
Pazar, 15 Ekim 2017 18:36

CHP SEÇİMLERİNDEN İZLENİMLER

CHP SEÇİMLERİNDEN İZLENİMLER

Hafta sonu yapılan CHP ilçe delegeli seçimlerini kabalık CHP üyeleri ve bazı Didimliler izlediler. Bazı partililer oy verdikleri halde seçim bölgesinden ayrılmayıp sonuçları merak ettiler.

Katılımın %65 civarında olan seçimler sırasında en çalışkan partilinin sarı liste ile birlikte çalışan Dilaver Demir olduğu izlendi. Demir seçime katılımın artması için listelerde oy kullanmamış partilileri tespit ederek onları telefonla arayarak oy vermek için okula getirdiği gözlendi. Demir'in bu çalışmasının katılımı artırdığı ve aynı zamanda sarı listenin kazanmasında önemli faktör olduğu,  Mavi liste için çalışanlarında özellikle yaşlı ve engelli partilileri seçim yerine taşıdığı gözlendi.

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın oy verdikten sonra seçim bölgesinden ayrılmaması seçim öncesi yarışan listelerden birisine açık destek verdiği ve bu hareketinin de bu desteği göstermek amaçlı olduğu eleştirileri yüzünden  en dikkat çeken isim oldu.

Seçimler boyunca iki de dikkat çeken başka olaylar gelişti.  Geçtiğimiz Milletvekilliği seçimlerinde CHP'den aday olan Dr. Serap Barlas hiç bir listede yazılmamış olduğunu görüce Didim Belediye Başkanını suçlayarak okul bahçesindeki Başkan Deniz Atabay'a  kendisinin engellenmesinde parmağı olduğunu ima eden sözler sarf etti ve fiziki olarak müdahale etmek istedi, bu tavrı ile okul bahçesinde bulunan partililer Barlas'ın bu çıkışını sürecin en dobra hareketi olarak değerlendirdi.

 

Oy verme işleminin yapıldığı Okul bahçesinde bir de provokasyon yaşandı. Daha önce Didim CHP ilçe başkanlığına aday olmasına rağmen daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardesi Celal K.  ile kefen giyen Ali S.  oy  kullanmak istediğini söyleyerek okula elince kısa bir arbede yaşandı. A.S.'nin partiden ihraç edildiği için oy kullanamayacağı listede adının yazılı olmasının da bir dijital hata olduğu söylendi ve kendisine disiplin kurulunun kararı gösterildi. Ancak Ali S'nin uzun süre okul önünde beklemesine rağmen başka olay yaşanmadı.

Yayınlandığı yer Didim

Hangi Milli duy­gu­dan bah­se­di­yor­su­nuz

Her­kes gibi geçen hafta oy­na­nan Milli ma­çı­mı­zı bende iz­le­dim. Ma­sa­ya otur­du­ğum­da ya­şa­dı­ğım o zevki, maça gi­den­ler, maç­tan an­la­yan­lar çok daha iyi bi­lir­ler. Bi­ri­le­ri hak­kın­da bu güne kadar hiç ko­nuş­ma­dım. Bu sefer gör­dük­le­rim içimi ka­rart­tı ve ken­dim­den utan­dım. Ya­zık­lar olsun dedim. Vic­da­nım­la ko­nu­şa­rak hal­let­tim içim­de­ki vol­ka­nın sön­me­si­ni. Kim­se­ye söy­le­me­den içime ata­rak içimi yi­ye­rek maçı iz­le­dim. So­nu­cu or­ta­da. Büyük bir hüs­ran ya­şa­tıl­dı.

Maç baş­la­ma­dan henüz se­re­mo­ni ya­pı­lır­ken Milli ta­kı­ma se­çil­miş bir spor­cu­nun is­tik­lal marşı oku­nur­ken ba­şı­nı tuhaf mi­mik­ler­le ha­re­ket et­ti­rip, bi­ti­min­de de sı­rı­ta­rak maça çı­kı­yor­sa, benim bu ki­şi­nin ki­şi­li­ğin­den şüphe duy­ma­mı sağ­lar. O ta­kım­dan çağ­rıl­dın­sa ya git­me­ye­cek­sin, ya da o ta­kı­mın ru­huy­la adam gibi oy­na­ya­cak­sın. Bu ül­ke­de geçim sı­kın­tı­sı çeken mil­yon­lar­ca insan var­ken, sen bu ül­ke­nin milli duy­gu­la­rı­nı en üst se­vi­ye­de tutan ta­raf­ta­ra, ül­ke­ne karşı daha ciddi olman ge­re­ki­yor. Artık halı sa­ha­da maç yapan orta okul ta­le­be­si hiç de­ğil­sin. Kaldı ki, maç bit­me­si­ne yakın, ant­re­nö­rü ta­ra­fın­dan dı­şa­rı alı­nır­ken 3-0 mağ­lup olan bir ta­kı­mın değil de, galip olan ra­ki­bi­mi­zin fut­bol­cu­su gibi eda­lar­da sı­rıt­mak kim­se­nin haddi de­ğil­dir. Ata­türk ne kadar büyük adam­mış bu­ra­da ör­ne­ği bir daha çı­kı­yor. “Ben, spor­cu­nun zeki, çevik ve ah­lak­lı­sı­nı se­ve­rim”.

Milli duy­gu­yu tat­mak is­te­yen­ler başka ka­na­la şöyle bir göz at­ma­lı­dır. Bu vatan uğ­run­da bin­ler­ce şehit ver­di­ği­miz, Uy­ku­muz­da uyur­ken biz­le­ri ko­ru­yan, halen kış yaz de­me­den terör pe­şin­de ca­nıy­la uğ­ra­şan ga­zi­le­ri­miz var. Geç­miş dö­ne­mim­de bu ga­zi­le­rin kopan el ve ayak­la­rı­nın pro­te­zi­ni sağ­la­yan bir ku­rum­da görev aldım. O işin ne kadar duy­gu­sal ya­nı­nın ol­du­ğu­nu ben­den iyi bilen yok­tur. Kaldı ki, sa­de­ce bu değil, bir çok elim olay­da sakat ka­lan­lar var. Bun­lar ha­ya­ta bağ­lan­mak için mü­ca­de­le­le­ri­ni halen sür­dü­rü­yor­lar.

Sos­yal ha­yat­tan kop­ma­mak, ya­şa­mak adına ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­yi spora yö­ne­le­rek daha ciddi ola­rak ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu ki­şi­ler he­pi­miz­den belki de daha onur­lu ve ken­di­si­ni asla sat­ma­yan, onu­ru­nu ko­ru­yan fakat buna rağ­men milli duy­gu­lar­da biz­le­ri tem­sil eden çok sa­yı­da spor­cu­yu ben bu mak­sat­la ta­nı­dım. Hiç unut­mam mili bir ok­çu­muz olan ve is­mi­ni şu an ha­tır­la­ya­ma­dı­ğım bir yüz­ba­şı­mız, o sporu ya­par­ken duy­du­ğu onuru, ma­dal­ya­la­rı­nı alır­ken de du­ya­rak, biz­le­re yan­sı­tı­yor. Bun­lar için yaz­dı­ğı yazı ile söz eden Sayın Özdil’i kut­la­mak ge­re­ki­yor.

Ül­ke­nin sporu ma­ale­sef si­ya­se­tin esiri ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­nin büyük bir ör­ne­ği­ni geçen gün ya­şa­dık ve gör­dük. Keşke bu vatan için sa­va­şa­rak sa­kat­lan­mış ga­zi­le­rin ve sağ­lık so­run­la­rı so­nu­cun­da sı­kın­tı­ya dü­şen­le­rin oluş­tur­du­ğu bu ta­kı­ma des­tek ver­miş ol­say­dık, on­la­rın belki bir nebze olsun gön­lü­nü alır­dık. Hiç ol­maz­sa, deve yü­küy­le para gö­tür­dü­ğü halde bu in­san­la­ra hala alay eder gibi gör­gü­süz­le­re karşı bir tepki olur muydu diye dü­şü­nü­yo­rum. Artık an­la­ya­na.

Yayınlandığı yer Erol YILDIZ
Pazar, 15 Ekim 2017 10:07

ÇAMUR SİYASET VE KARAOĞLAN

ÇAMUR SİYASET VE KARAOĞLAN

Özellikle son onbeş yıl siyasetin kirletildiği, adeta çamurlaştırıldığı bir dönem olmuştur. Kirli siyaset, çamur siyatçileri beraberinde getirmiş ve  her geçen gün toplum kirletilmeye çalışılmaktadır. Din bezirganlığı, rüşvet suistimali , para kutuları, aklınıza gelen hertürlü yolsuzluk gibi...

Toplum bir taraftan kirletilirken, diğer taraftan ulusal değerlerinden de uzaklaştırılmıştır.Ulusal kurtuluş savaşımızın kahramanı Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızı kazandırmanın bedeli olarak hakaretlere uğratılmaktadır. Yine Lozan kahramanı İsmet İnönü Ülkemizi ikinci dünya savaşına sokmayıp ülkemizi müstemleke devleti yaptırmadığı için toplum nezdinde küçük düşürülmeye  çalışılmaktadır.

Son olarak KARAOĞLANIMIZ rahmetli Ecevit’ te bundan nasibini almış, ahlak, vijdan ,merhamet birtarafa itilerek hayasızca  mezarında dahi rahat bırakılmamaktadır.Amerikaya rağmen tütün üreticilerinin hakkını koruyan , kıbrıs da kahramanlık destanı yazan, bugün gözgöre göre elimizden giden egedeki adalarımızı koruyan rahmetli Ecevit ne yazıkki siyaset adına haksız ithamlara maruz kalmaktadır.

Eğer gözünüzü ikdidar hırsı bürümüşse, hele hele iktidarınızı sadece bu temeller üzerine kurmuş ve  vatan, bayrak üzerine oturtuysanız malesef değerlerinizden hızla uzaklaşırsınız.

Neyaparsanız yapın, Atamızı, Karaoğlanımızı, bu toplumun gönlünden silemezsiniz. Ülkesini, halkını, kendinden önde tutan hiçkimse çamurlada olsa kirletilemez.

Mekanın cennet olsun,DÜRÜST insan, mezarında dahi seni rahat bırakmayanları Allaha havale ediyor..... ya EDEP diyorum.

 

 

 

 

 

 

Yayınlandığı yer Hasan Sani Güneş