23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Akbük’te kay­bo­lan ba­lık­çı 12 gündür ara­nı­yor

Didim Akbük’ten ar­ka­da­şıy­la bir­lik­te de­ni­ze açı­lan ve ken­di­sin­den haber alı­na­ma­yan 34 ya­şın­da­ki Ahmet Sakak’ın bu­lun­ma­sı için te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­dan yar­dım is­te­di.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Akbük Ma­hal­le­si’nde ba­lık­çı­lık yapan 34 ya­şın­da­ki Ahmet Sakak , 11 Mart Cu­mar­te­si günü ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar ile bir­lik­te Ak­bük­ten de­ni­ze açıl­dı. İddi­ala­ra göre; Uçar’ın Akbük li­ma­nı­na geri dö­ner­ken bir­lik­te de­ni­ze açıl­dı­ğı, Ahmet Sakak’tan ise haber alı­na­ma­dı. Sakak’ın geri dön­me­me­si üze­ri­ne ni­şan­lı­sı Özlem Ka­ra­de­mir ile ya­kın­la­rı, Sakak’ın evine dön­me­me­si üze­rin­de Po­li­se ve Jan­dar­ma’ya kayıp baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Olay­la il­gi­li ça­lış­ma baş­la­tan Em­ni­yet güç­le­ri Sakak’ın ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar’ı gö­zal­tı­na aldı. Gö­zal­tın­da tu­tu­lan Uçar, sor­gu­su­nun ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Ahmet Sakak’ın ni­şan­lı­sı Özlem Ka­ra­de­mir, ise ni­şan­lı­sı­nı bul­mak için ATV te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­la­nan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Ya­şa­nan­la­rı canlı ya­yın­da an­la­tan Ka­ra­de­mir, “Ahmet, 1 yıl­dır tek­ney­le gün­lük balık turu dü­zen­le­ye­rek ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor. Her yerde ara­ma­mı­za rağ­men, işin için­den çı­ka­mı­yo­ruz. Ahmet’in kaçma ih­ti­ma­li­ni hiç dü­şün­mü­yo­rum. Bi­ri­si­nin ka­ça­bil­me­si için pa­ra­sı ol­ma­sı lazım. Kaç­ma­dan önce bana ara­ba­yı sat­tı­ra­bi­lir­di. Bir kızı var ve kim­se­ye haber ver­me­den du­ra­maz. Ke­sin­lik­le kaç­mış ola­maz.” diye ko­nuş­tu.

Prog­ra­ma canlı te­le­fon bağ­lan­tı­sıy­la ka­tı­lan Ahmet Sakak’ın de­ni­ze açı­lır­ken ya­nın­da olan ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar ise Ahmet Sakak’ın kaçma se­be­bi­ni ve ne­re­ye git­ti­ği­ni bil­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ya­nı­na büyük çapa, nay­lon, akü, tüfek ve ku­man­ya aldı. Bana ‘Pa­ra­ya ih­ti­ya­cım var. Öz­le­me söyle, tek­ne­le­ri ve ara­ba­yı sat­sın, pa­ra­sı­nı da sana ver­sin. Sende bana ulaş­tı­rır­sın’ diye söy­le­di. Kendi te­le­fo­nu­nu bana verdi, ben de ni­şan­lı­sı Özlem’e ver­dim. Ken­di­sin­de başka bir hat var­mış ama o gün­den beri beni ara­ma­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken Sakak’ın Yu­na­nis­tan’a kaç­mış ola­bi­le­ce­ği­ni ileri sürdü. Sakak’ın bu­lun­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü dile ge­ti­ril­di.

 

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:20

Yeşil Didim’e miniklerimizden katkı

Yeşil Didim’e miniklerimizden katkı

 

Dünya Ormancılık Haftası Didim’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Mart Perşembe günü düzenlenen etkinliğe  Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Tema vakfı Didim temsilciliği, belediye daire amirleri, Dahi Çocuk Bilim ve Sanat Anaokulu, Çiçek Bahçesi Gündüz Bakımevi ve Didim Çocuk Akademisi öğrencileri katıldı.

Etkinlikler kapsamında ormanların korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi açısından öğrencilerin dikkatini çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla belediyemiz tarafından uygun ağaçlandırma alanına minik öğrenciler Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

İçinizdeki ağaç sevgisiyle diktiğimiz fidanları inşallah birlikte büyütüp, koruyacaklarını belirten Başkan Atabay “Bugün burada genç fidanlarımız geleceğe yönelik büyük adımlar attı kendilerini tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Ağaç dikimlerinin ardından etkinliğe katılan öğrencilere günün hatırası olarak teşekkür belgeleri verdi.

 

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:19

KUŞADASI İÇİN TARİHİ KARAR

KUŞADASI İÇİN TARİHİ KARAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Başkanlığında toplanan meclis, ilçedeki jeotermal kaynakların konutlarda ve turizm tesislerinde kullanımının önünü açan kararı onayladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre Kuşadası'nda bulunan jeotermal kaynaklar, Yap İşlet Devret modeli kullanılarak özel sektör aracılığı işletmeye açılacak.

Türkiye'de turizmin başladığı ilçe olan Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında toplanan meclisten çıkan kararla, yeni bir kalkınma fırsatı yakaladı. Meclis'in mart ayı ikinci oturumunda ilçedeki jeotermal kaynakların turizm tesislerinde ve konutlarda hem ısınma, hem de termal turizm alanında kullanımının sağlanması için Yap İşlet Devret Modeliyle yaptırılması kararı alındı.  Başkan Özlem Çerçioğlu, kararla birlikte yasal sürecin başladığını,  meclis kararı sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir ön fizibilite raporu hazırlayarak Yüksek Planlama Kurulu'ndan yetki almak için Kalkınma Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önünü açtığı süreçle Kuşadası'nda konutlar diğer enerji kaynaklarının üçte biri oranında bir maliyetle ısınma olanağı bulacak. Termal ısıtmanın turistik tesislerde kullanımı ise ilçede turizmin 12 aya yayılmasına olanak sağlayacak. Termal kaynaklardan elde edilecek suyun kür merkezleri aracılığı ile kullanımı ile de ilçede termal turizmin de önü açılacak.

Kuşadası'nda büyük heyecan yaratan kararla halkın kullanımına sunulacak  doğal enerjinin seracılıkta da kullanılacağı, bu yolla ilçede tarımsal kalkınmanın da önünün açılacağı ifade edildi.

Yap İşlet Devret Modeli'ne göre sürecin tamamlanmasından sonra yapılacak ihaleye bölgede jeotermal işletme ruhsatı bulunan şirketler davet edilecek. İhaleyi alan şirket, 49 yılın sonunda işletmeyi Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek. İhale ile Güzelçamlı ve Davutlar Bölgesi'nden başlamak üzere ilçede toplam 64 bin konut ısınma olanağı bulacak. Bölgede bulunan 160 otel de termal suyu hem ısınma, hem de kür merkezi olarak değerlendirme olanağı bulacak.

Bununla birlikte ısınma sorunu yüzünden yılın neredeyse 10 ayı atıl durumda bulunan onbinlerce ikinci konut da turizm amaçlı değerlendirilme olanağına kavuşacak.

KUŞADASI'NDA BÜYÜK SEVİNÇ

 

Turizm sektörünün krizle boğuştuğu bir sırada Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bu karar Kuşadası'nda büyük sevinç yarattı. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, gelişmeyi Kuşadası için tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Turizm sektörü temsilcileri de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamle ile Kuşadası'na büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, “yasal sürecin tamamlanıp termal enerjinin dağıtımının ve turizmde kullanımının başlaması demek, Kuşadası'nda turizmin 12 ay sürmesi demektir. Başkan Çerçioğlu'na bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştular.

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:19

SEÇMEN KAĞITLARI MUHTARLIKLARDA

SEÇMEN KAĞITLARI MUHTARLIKLARDA

Halk oylaması çalışmaları sürdüren Yüksek Seçim Kurumu (YSK), seçmenlerin nerede oy kullanacağına gösteren seçmen bilgi kağıdını muhtarlıklara gönderdi.

16 Nisan 2017 günü yapılacak Halk oylaması çalışmaları sürdüren Yüksek Seçim Kurumu (YSK), seçmenlerin nerede oy kullanacağına gösteren seçmen bilgi kağıdını muhtarlıklara gönderdi.

Muhtarlıklara gönderilen seçmen bilgi kâğıtlarında, seçmenin oy kullanacağı okulun adı, sandık ve sıra numarası yanı sıra seçmen bilgileri yer alıyor.

 

YSK’dan yapılan açıklamada seçmenlerin bilgi kağıtlarını muhtarlıkların dışında e-devlet sistemi üzerinden de alabilecekleri bildirildi

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:18

DAHOT KONSERE HAZIR

DAHOT KONSERE HAZIR

 

Didim Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği (DAHOT) Türk Halk Müziği Bahar konseri Yarın (25 Mart 2017) Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde yapılacak.  Şef Selahattin Aydın’ın yöneteceği konserin sunuculuğunu Suna Çuhadar yapacak.

Saat 20,30’da Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi salonunda başlayacak konser öncesi salonun fuayesinde Fotoğraf Kulübü üyelerinin zaman zaman çıktıkları foto safarideki enstantaneleri sergilenecek, 30 kadar katılımcısı bulunan kulüp her üyenin 3 tane fotoğrafla katılacağı en az bir tane Didim’de çekilmiş fotoğrafı şartıyla yapılacak olan sergide sergilenmeye değer 60 kadar fotoğraf seçildi.

Şefliğini Selahattin Aydın’ın yaptığı 40 kişilik kadrosu bulunduğu Halk Müziği korosuda aynı gece sahne alacak. Türk Halk müziğinin en güzel örneklerinden hazırlanan repertuar ile  2 bölüm olarak hazırlanan konserde 30 eser seslendirilecek. 16 eserin solo olarak seslendirilecek olan konserde sahneye çıkacak olan koroya zaman zaman halk oyunları ekipleri de eşlik edecek.

Koroya, Bağlamalarda  Selahattin Aydın,  Ragıp Yüksel - Şaban Türkoğlu, Erdem Gültaş,  Alim Bozkuş,  Ayhan Bulut eşlik edecek  Nefesli sazlarda Kazım Ünür ,  Şahin YEĞEN, Kemanda  Timur Yarmacı, Ritmde H. İbrahim KAYA,  Mesut Özgiresun, Hüseyin Ada,  Hüseyin Akbaba‘nın sahne alacağı konser yurdun dört bir yanından seçilen eserlerden oluşuyor.

Geçtiğimiz ay yapılan seçimle yeniden DAHOT başkanlığına  getirilen İlyas Aydur derneğin sanatsal faaliyetlerine devam edeceğini 23 Nisan Çocuk şenliği planlamasını yaptıklarını ancak iletişin ve öncesinde yapılacak referandum’un planlarında olmadığını belirti ve “her hâlükârda biz şenliğimiz yapacağız, ancak katılım konusunda netleşmiş bir şey yok” dedi.

Derneklerinin bu yıl içerisinde 300 kadar Didimliye ulaştığını, bazı okulların isteği üzerine oluşturulan Halk Oyunları ekipleri ile her yıl yüzlerce kişiye ulaştıklarını belirten Aydur; “Derneğimiz kurumsal olarak Halk Oyunlarının ve Halk Müziğinin yaşamasını misyon edinmiştir, bunun yanı sıra satranç ve Fotoğrafçılık konusunda da dernek içinde oluşumlarımızla tüm Didimlilere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:18

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili Didim halkı. 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumuna doğru hızla yaklaştığımız şu günlerde sizlere ve kamuoyuna bazı gerçekleri anlatmak boynumuzdaki bir borçtur.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Didim halkı 16 Nisan’da büyük bir oranda HAYIR diyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Çarşıda olsun, Pazarda olsun saha çalışmalarında olsun çok büyük oranda HAYIRLI tavrını belli etmektedir. Meselenin parti meselesi değil, vatan ve memleket meselesi olduğunu halkımız anlamıştır.

Didim halkının bilmesi gereken bazı gerçekleri anlatmak bizim öncelikli görevimizdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki seçimdir Sandık Başkanlıkları için siyasi partilerinde öneri sunması ve her sandık için ayrı ayrı isim kurası çekilmesi uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulama bu referandumda da devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu kuralar çekildi ve görevlendirmeler yapıldı. CHP Didim İlçe Başkanlığı olarak yasal hakkımız gereği  tüm partilerin listesini istedik. İlçe yönetim kurulu üyemiz  Mehmet Erol bey, evrakları incelerken iki listenin aynı olduğunu fark edip, seçim kurulunda karışmış herhalde deyip tekrar seçim kuruluna gidiyor, aynı listeyi iki kere vermişsiniz yanlışlık olmuş herhalde diyor. Seçim kurulu görevlileri de hayır yanlışlık yok, Ak Parti ve MHP aynı listeyi verdiler diyorlar. İlçe seçim kurulundaki  MHP görevlisi  kura çekimine de katılmıyor. Hani duyuyorduk MHP ilçe teşkilatı diye bir şey kalmadı deniyordu.  Bir liste bile veremeyecek duruma düşmeleri ne hazindir!

Aslında MHP Didim İlçe Başkanı’na ve yöneticilerine bir sorumuz olacak. Şu Ankara’da havaalanına ve Başbakanlığa ve Türkmen kenti Kerkük’te Kerkük kalesine Kürdistan bayrağı asılmasına sesiniz çıktı mı? Biz duymadık da.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Bazı MHP’li yönetici ve meclis üyesi dostlar özel sohbetlerinde HAYIR diyeceklerini belirtiyorlarmış. 17 Nisan sabahı duruma göre pozisyon alacaklar herhalde. 17 Nisanda HAYIRLI bir sabaha uyandığımızda biz HAYIR dedik, HAYIR için o kadar çok çalıştık ki diyecekler , ama yemezler. Tavrınızı bugünden net olarak ortaya koyacaksınız. Hani hep diyordunuz ya, Önce Vatan sonra parti gelir diye. İşte size fırsat. Önce Vatan mı, yoksa Bahçeli’mi? 16 Nisan’dan önce cevaplarınızı bekliyoruz.

Ak Parti Didim İlçe Başkanı’na da bir sorumuz var aslında. Şu günlerde Aydın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Didim FETÖ davasında sanıklardan bazıları 2012 yılında ABD’de Fettullah Gülen’i  ziyaret ettiklerini , beraber gittiklerini belirttikleri isimler arasında partinizin 2009 ve 2014 belediye başkan adaylarınızın ve önceki ilçe başkanlarınızın da olduğu görülmektedir. Hadi 2009 da ben yoktum diyebilirsiniz. 2014 seçimlerinde ilçe başkanı olarak yanında durduğunuz kişininde de sanık olduğu söylenmektedir.  Bu kişi ve kişiler hakkında –hepside partiniz üyesi bildiğimiz kadarıyla- parti olarak herhangi bir yaptırımınız var mıdır? Böyle kişileri Partiniz adayı gösterdiğiniz için Didim halkından özür dileyecek misiniz? Allah’a şükür ki Didim halkı sağduyusuyla sizin yanlışınıza geçit vermemiş , sizi de büyük bir dertten kurtarmış oldu. Bizce Didim halkına bu tercihinden dolayı bir teşekkür borcunuz var.

FETÖ’nün Didim’deki siyasi ayağı kısmen göründü artık. Bir bankaya para yatırdı diye, bir sendikaya üye oldu diye veya muhalif oldukları için insanları mesleklerinden ihraç eden, hapislere atan anlayışınızın, bu duruma sessiz kalması vicdanları sızlatmaktadır. Eminiz ki Halkımız bu duruma sessiz kalmayacak ve gerekli cevabı 16 NİSAN’da verecektir.

Tüm halkımıza HAYIRLI günler diler,  sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Gökmen KARATAŞ

CHP DİDİM İLÇE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim

DİDİM TİCARET ODASINA “HAYIR” ZİYARETİ


Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş ve beraberindeki heyet yürüttükleri referandumda ‘Hayır’  çalışmaları kapsamında Didim Ticaret Odasını ziyaret etti. Ziyarette ev sahipliğini Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, ile meclis üyeleri Hikmet Atilla, Mustafa Cem Tuntaş ve Deniz Demir yaptı.

CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş süreçten en çok ekonominin etkilendiğini belirtti. Bir an önce normale dönmeyi beklediklerini söyleyerek ülkemiz için hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

Ziyarette tanıtım çalışmaları, fuarlar ve sezon hazırlıkları, günübirlik kiralanan evler hakkında düzenleme konusunda fikir paylaşımında bulunuldu ve Cumhuriyet caddesinde trafik yoğunluğunun azaltılması hakkındaki görüşler paylaşıldı. Belediye Başkanı Atabay ziyarette, inşaat yasaklarının uygulanma periyodu hakkında odanın görüşünü aldı ve yasağın başlama süresi ve bölgelerde yapılacak değişiklikle ilgili bilgileri  paylaştı.

Referandumda ‘hayır’ çalışmalarına devam ettiklerini de belirten Karataş’a ve beraberindeki heyete teşekkür eden Şaban Üstündağ  referandum çalışmalarında da kolaylıklar diledi ve birlik ve beraberlik dileklerini söyleyerek ülke için olabilecek en güzel sonucun sandıktan çıkması temennisinde bulundu. Misafirlerini  gerçekleşecek olan “İstihdam Seferberliği” toplantısına davet etti.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 15:17

PANELE DAVET

PANELE DAVET

 

26 MART 2017 GÜNÜ SAAT 15.00’DA BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNDA, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU, YAZAR ERGÜN POYRAZ’IN KATILACAĞI”NEDEN HAYIR DEMELİYİZ”KONULU PANELE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 23 Mart 2017 07:58

DİDİM FETÖ DAVASI BAŞLADI

DİDİM FETÖ DAVASI BAŞLADI

Aydında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait,  İzmir’de Şehit olan Polis Fethi Sekin’in adının verildiği  salonda, 22 Mart Çarşamba günü Saat 11.00 da başlayan ilk duruşmada. Didim imamı olduğu iddia edilen Şahin AYAZ “Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi.

FETÖ/PDY’nin 2010-2015 yıl­la­rı arası sözde Didim imam­ı olduğu iddia edi­len Şahin Ayaz, “Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi ve etkin piş­man­lık­tan ya­rar­lan­mak is­te­medi.

FETÖ/PDY si­lah­lı terör ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sı Aydın Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ilk id­di­ana­me­sinde, ör­gü­tün Didim ya­pı­lan­ma­sı­nın ilk yar­gı­lan­ma­sı­na baş­lan­dı.

9’u tu­tuk­lu bulunan, 44 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın ilk du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın kim­lik ve adres tes­pit­le­ri ya­pıl­dıktan sonra. 7,5 yıl­dan 22,5 yıla kadar hapis ce­za­sıy­la yar­gı­la­nan sa­nık­lara, Sa­nık­la­rın kimlik tesbitleri ardından, Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan hak­la­rı hak­kın­da açıklama yaptı. Sanıklar id­di­ana­me­nin ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı ve suç­la­ma­lar hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı ifade ettiler.  Kimlik tesbitlerinin ardından davaya geçildi.

İlk olarak, tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Di­dim­li iş adamı Sinan Yük­sel, hak­kın­da­ki bütün suç­la­ma­la­rı ret etti; “FETÖ ola­rak bi­li­nen ya­pı­ya her hangi bir sem­pa­tim yok­tur. Yüzde 14 his­se­le­ri­ni satın al­dı­ğım Irmak A.Ş’nin ce­ma­ate ait ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­dum. Yakup Erkan’dan al­dı­ğım his­se­le­rin 200 bin TL’lik be­de­li­ni öde­yeme­dim. Ders­ha­ne­ler ka­pa­nın­ca yap­tı­ğım ya­tı­rı­mın yan­lış ol­du­ğu­nu an­la­dım ama, his­se­le­ri dev­ret­me­ye ça­lış­tığımda alan çık­ma­dı. Ce­ma­ate ait okul, yurt, Işıike­vi gibi yer­ler­le hiç­bir bağ­lan­tım olmadı. 8 aydır tu­tuk­lu bu­lu­nu­yo­rum. Va­ta­nı­nı ve mil­le­ti­ni seven bir in­sa­nım. Gö­zal­tı­na alın­mam ile bir­lik­te ailemin ve benim ha­ya­tım ka­rar­dı. Aile­min ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­da sı­kın­tı ya­şı­yo­rum. Terör ör­gü­tü­ne üye olmak gibi saçma bir iddia ile suç­lan­mak benim gibi say­gın bir iş ada­mın­da kötü izler bı­ra­ka­cak” dedi.

FETÖ’ye ait Didim Gonca Ko­le­jin­de halk­la iliş­ki­ler gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Burak Vural. Hak­kın­da­ki iddia edilen suç­la­ma­la­rı kabul et­me­di. Ko­lej­de ve iş adam­la­rı der­ne­ğin­de görev yap­tı­ğı­nı kay­de­den Vural, ifa­de­sin­de şun­la­rı söy­le­di: “Kendi evim­de ar­ka­daş­la­rım­la be­ra­ber Ri­sa­le-i Nur oku­yor­duk. Hoca de­ği­lim, Nur ta­le­be­si­yim. Bu soh­bet­ler­de Fe­tul­lah Gülen’e ait video iz­let­me­dim, ki­tap­la­rı­nı okut­ma­dım. Dar­be­yi kim yap­tıy­sa Allah ce­za­sı­nı ver­sin” “Dar­be­yi kim yap­tıy­sa Allah ce­za­sı­nı ver­sin”

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım,  Şahin Ayaz’a “FETÖ/PDY terör ör­gü­tü­nün 2010-15 yıl­la­rın­da Didim imamı mıy­dın?” diye sordu.

Didim imamı ol­du­ğu­nu kabul et­me­yen Ayaz, “Didim’deki ya­pı­nın başı ola­rak gös­te­ril­me­yi kabul et­mi­yo­rum. Kim­se­den ta­li­mat al­ma­dım, kim­se­ye de emir ver­me­dim. Benim imam ol­du­ğum yö­nün­de ifade ve­ren­ler baskı ve teh­dit­le bunu söy­le­miş­tir. Benim ifa­dem ise avu­katım yanımda ol­ma­dan baskı ve yön­len­dir­me al­tın­da kabul et­ti­ril­mişdir. İfa­de­mi po­lis­ler daha önce hazırlamışlar, zorla im­za­lat­tı­lar. Arama es­na­sın­da cep te­le­fo­nu­ma el ko­ydular. By­lock’çu id­di­ası­nı da kabul et­mi­yo­rum. By­lock’u ne olduğunu ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­dan öğ­ren­dim. Benim te­le­fo­num­da By­lock ve yasa dışı hiç­bir prog­ram yok­tur. Dü­zen­li top­lan­tı­lar yap­tır­dı­ğım iddiaları da hayal mah­su­lüdür. Evim­de ya­pı­lan ara­ma­da sonucunda Fe­tul­lah Gülen’e ait bir kitaplar ve CD bu­lun­du­ğu söy­len­diler. Böyle bir şey ha­tır­la­mı­yo­rum. Gör­sey­dim evim­den atar­dım. Va­ta­nı­mı ve mil­le­ti­mi seven bi­ri­si­yim. Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi.

Ne­re­de ça­lış­tı­ğı­nı ha­tır­la­ya­ma­dı

Mah­ke­me Baş­ka­nı Yıl­dı­rım, Ayaz’a “2010 yı­lın­dan önce ne­re­de ça­lı­şı­yor­dun?” sorusuna.

Ayaz, so­ru­ya uzun süre dü­şü­ne­rek cevap ve­re­meyen Ayaz’a, so­ru­nun ikin­ci kez tek­rar­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan “Didim’den önce Boz­do­ğan Çağ­la­yan Eği­tim Der­ne­ğin­de ça­lış­tım. Sa­ru­han­lı Kör­fez Ders­ha­ne­sin­de ça­lış­tım” diye yanıt verdi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı­nın, Ayaz’a  “Bun­la­rın hepsi FETÖ ile iliş­ki­li ku­rum­lar, sizi bu­ra­la­ra bi­ri­lerimi atıyor?” so­ru­su­na ise

Ayaz, “Ne­re­de iş bu­lur­sak orada ça­lı­şı­yor­duk. Bir so­rum­lu­muz, atama yapan bir birim yoktur.”dedi. Son olarak da, “Etkin Piş­man­lık Ya­sa­sın­dan ya­rar­lan­mak is­ti­yo­rum” dedi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım, Beytullah Saygılı’ya “Ömer Faruk Ekiz verdiği ifadede, Beytullah Saygılı’nın sohbet hocalığı yaptığını söylemiş.”

Beytullah Saygılı, “Biz arkadaşlar arasında evle-rimizde toplantı yapardık, ama bizim toplantılarımız arkadaş toplantısıydı, benim hocalık yapacak bir bilgim yoktur” dedi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım, Hüseyin Metin’e (AYKAN), Şaban Üstündağ’ın  verdiği ifadesinde “Hüseyin Metin Sohbet İmamı olduğu-nu söylemiş”

Hüseyin Metin (AYKAN), “Benim imamlık yapacak kadar bilgim yoktur, Şaban Üstündağ söylediği doğru değildir, üstelik kendisi de bu dosya da şübhelidir.” dedi.

Annesinin evinin bahçe-sinde bulunan yasaklı kitap-larla ilgili de “Biz okul olarak kitap toplama kampanyası düzenledik, bu sebepden dolayı mahalledeki çocukların evin bahçesine bırakmış olabileceklerini söyledi.”

Duruşmayı tutuklu ve sanıkların aileleri ve basın mensupları kendilerine ayrılan bölümden izlediler. 44 kişinin kimlik tesbitlerinden sonra başlayan duruşma, uzun sürmesinden dalayı bir sonraki güne ertelendi.

Haber : Ergun KORKMAZ

Yayınlandığı yer Didim

Didim Efeler Ortaokulu Kermes’ine Büyük İlgi

Didim Efeler Ortaokulu Okul aile birliği Merkez Camii önünde düzenledikleri kermesle okulun ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

 

Okul Aile Birliği Başkanı Fehime Kurt okulun tespit ettikleri bazı eksikleri ile öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerindeki bazı malzemelerin alınması için birlik olarak bu kermese karar verdiklerini okulda öğrencileri bulunan ailelerin destekleri ile organize edilen bu Kermes’e ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi olduğunu aileler kendi yaptıkları yiyecekleri kermes alanına getirip satıyorlar ve geliri tamamen Okul Aile Birliğimize kalacak  olan bu etkinliğin yapılmasında bize yardım eden Okul Müdürümüz Erkan Baki başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve bize gerek ziyaret ederek gerekse el emeği yiyecekleri standımıza getiren tüm veliler ile kermesimizi ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü  Emrah Turgut’a ve şube müdürlerine teşekkür ederim dedi.

Yayınlandığı yer Didim