19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 13 Aralık 2016 16:49

Artık Yeter!

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Artık Yeter!

 

İstanbul’da TAK tarafından gerçekleş-tirilen, düşmanlığı ve ayrışmayı derinleştiren bu katliam; halka, yaşam hakkımıza, so-kağımıza, geleceğimi-ze yönelik bir saldırıdır.

 

Görevi başındaki emekçilerin, öğrencile-rin, çocukların yani halkımızın düşlerini çalan her saldırı, halk düşmanlığıdır.

 

Anneleri, babaları, eşleri, çocukları kahre-den bu kanlı saldırı-ların halkta umutsuzluk ve karamsarlık yarat-mayı hedefleyen politi-kalara hizmet edeceği açıktır.

 

İnsanlarımızın cansız bedenleri yerde yatarken, ölümleri ‘Başkanlık’ hesabına vuran, intikam söylemi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanla-rın da dertlerinin mem-leket olmadığı açıktır.

 

Karşılıklı olarak besle-nip büyütülen bu inti-kam söyleminin ‘siyasi bir sorun’ olan Kürt meselesinin çözümüne hizmet etmeyeceği, Türk ve Kürt emekçi halkının, yoksulların yararına olmadığı bilinmelidir.

 

Kanı kan ile yıkamak, ölümü kutsamak mut-lak bir kesinlikle redde-dilmelidir. Katledilen her bir canın, parça-lanan her bir bedenin yarattığı dehşetin zihin-lerde ve kalplerde bö-lünmeyi kışkırtan bir etki yarattığı bilinmeli-dir.

 

Her ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, bu boğucu, kahredici şiddet ortamına rağ-men Haziran; ölüme karşı hayatı savunmaya, karamsar-lığa karşı umudu bü-yütmeye, düşmanlaş-tırma politikasına karşı kardeşliğe seslenmeye devam edecektir.

 

Başkanlığa giden yolu kanlı taşlarla döşeyen-ler bilmelidir ki, bu ülke başkanlık hayallerin-den, kaos planların-dan, halk düşmanla-rından büyüktür.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü