19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 20 Şubat 2017 16:36

DSP İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DSP İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Talat Ye­ni­gün 23 yıl­dır yü­rüt­tü­ğü baş­kan­lık gö­re­vi ye­ni­den se­çil­di. .

De­mok­ra­tik Sol Parti Genel Mer­ke­zi­nin al­dı­ğı ka­rar­la tüm il ve il­çe­ler ile bel­de­ler­de Şubat so­nu­na kadar kong­re­le­ri­ni ta­mam­la­nma­sı­nı is­te­me­si üze­ri­ne ya­pı­lan seçim 19 Şu­ba­t­2017 Pazar günü Be­le­di­ye Düğün Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti. 23 Yıl­dır ıs­rar­la baş­kan ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Ye­ni­pa­zar, 1984 Yı­lın­dan beri par­ti­li ol­du­ğu­nu ve bu gö­re­vi yap­mak­tan onur duy­du­ğu­nu söy­le­di.

31 De­le­ge ile yap­ılan11. Genel Ku­rul­da Divan Baş­kan­lı­ğı­nı Didim Ce­me­vi Baş­ka­nı Hü­se­yin İlhan yaptı.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü