20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 22 Şubat 2017 16:22

MOBİL ZABITA HİZMETE BAŞLADI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

 

MOBİL ZABITA HİZMETE BAŞLADI

 

Pazar yer­le­rin­de pa­zar­cı es­na­fın iş­ga­li­ye tah­si­la­tı, va­tan­daş, esnaf ara­sın­da­ki çe­kiş­me­ler ve fiyat ve düzen kont­ro­lü gibi iş­lem­le­rin ya­pı­la­bil­di­ği ka­ra­kol ha­li­ne ge­ti­ri­len mi­ni­büs Çar­şam­ba pa­za­rın­da fa­ali­ye­te geçti.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay’ın pa­zar­ye­ri zi­ya­re­tin­den önce uğ­ra­dı­ğı ka­ra­kol­da, va­tan­daş­la­ra dü­zen­le­dik­le­ri mobil ka­ra­ko­lun ve­rim­li ol­ma­sı ha­lin­de başka tah­si­lat­la­rın ya­pı­la­bi­lecek hale ge­le­bi­le­ce­ği­ni, böy­le­ce hiz­me­ti va­tan­da­şın aya­ğı­na gö­tür­dük­le­ri­ni söy­le­di.

Ve­rim­li ol­ma­sı ha­lin­de yaz ay­la­rın­da fark­lı böl­ge­le­re gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ata­bay, “Cu­mar­te­si pa­za­rın­da ol­du­ğu gibi Çar­şam­ba pa­za­rın­da da va­tan­da­şın tar­tı­sın­dan şüp­he­len­di­ği alış­ve­ri­şi­ni ka­ra­ko­lun önün­de bulan te­ra­zi­de tar­ta­bi­lecek ve araç için­de­ki do­na­nı­mı daha da ge­liş­ti­re­rek ya da daha büyük bir araç­la başka hiz­met­ler­de ve­re­ce­ğiz, bu mobil Ka­ra­kol zaten Seçim va­at­le­ri­mi­zin için­dey­di, daha mo­dern bir araç­la yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz, önce bu ara­cın ran­tabl olup ol­ma­dı­ğı­na ba­ka­ca­ğız” dedi.

Daha sonra pa­zar­cı es­na­fı­nı zi­ya­ret eden Baş­kan Ata­bay, bu­ra­da tez­gah­la­rın­da kendi üret­tik­le­ri­ni satan kadın sa­tı­cı­la­ra vegan Fes­ti­va­lin­de ge­le­nek­sel ye­mek­le­ri yapıp sa­ta­bi­le­cek­le­ri ya da özel­lik­le yö­re­sel bit­ki­le­ri pa­zar­la­ya­bi­le­cek­le­ri tez­gah­lar ver­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı şayet bu tez­gah­lar­dan ki­ra­la­yıp fes­ti­va­le ka­tıl­ma­yı dü­şü­nür­ler­se be­le­di­ye­ye mü­ra­ca­at et­me­le­ri­ni is­te­di.

Pazar ye­rin­de tez­gah açan ka­dın­la­rın ilgi gös­ter­di­ği bu proje için hem ye­me­ği­ni ya­pa­rız, hem de çiğ sa­ta­rız, is­te­yen­le­re bu ot ye­mek­le­ri­nin nasıl ya­pıl­dı­ğı da gös­te­ri­riz öne­ri­si­ne baş­kan Ata­bay’da sıcak baktı.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü