20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 22 Şubat 2017 16:24

POSEİDON BİSİKLET GRUBU DİDİM TİCARET ODA­SI­NI ZİYARET ETTİ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Didim’in dü­zen­li yol­cu­luk­lar or­ga­ni­ze eden bi­sik­let gu­rup­la­rın­dan olan Didim Po­se­idon Bi­sik­let Grubu dün Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı zi­ya­ret etti.

Geç­ti­ği­mi yıl Didim isim­li bi­sik­let mo­de­li­nin pi­ya­sa­ya sü­rül­me­sin­de ön­cü­lük eden gu­ru­bun ön­cü­le­rin­den olan İbra­him Sümer ile gurup üyesi Oktay Bah­çe­ci’nin ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­re­te Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ ve Mec­lis Baş­ka­nı Hilmi Yıl­dı­rım ev sa­hip­li­ği yaptı. İbra­him Sümer ve Okay Bah­çe­ci zi­ya­ret­te baş­kan­la­ra ken­di­le­ri isim­le­ri­ni ya­zı­lı ol­du­ğu Po­se­idon Bi­sik­let Grubu for­ma­la­rı­nı he­di­ye etti.

Der­nek­leş­me ça­lış­ma­la­rı da yü­rü­ten der­nek üye­le­ri 4 yıl­dır gö­nül­lü ola­rak yap­tık­la­rı bu olu­şum hak­kın­da da bil­gi­ler veren Sümer ve Bah­çe­ci, amaç­la­rı­nın bi­sik­let hak­kın­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı grup­la­rı­nı der­ne­ğe dö­nüş­tür­mek is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı­lar. Der­nek ça­tı­sı al­tın­da daha büyük or­ga­ni­zas­yon­lar ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni um­duk­la­rı­nı da önü­müz­de­ki ay­lar­da bir bi­sik­let fes­ti­va­li yapma ar­zu­sun­da ol­duk­la­rı­nı, aynı za­man­da okul­lar­da da bi­sik­let hak­kın­da far­kın­da­lık oluş­tu­ra­cak ça­lış­ma­lar plan­la­dık­la­rı­nı da söy­le­di­ler.

İlçede bi­sik­let kul­la­nan­la­rın kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­ler, araç sü­rü­cü­le­ri­nin bi­sik­let kul­la­nan­lar hak­kın­da bi­linç­len­me­si ve bi­sik­let yol­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın il­çe­ye ve bi­sik­let kul­la­nan­la­ra kat­kı­sı ko­nu­sun­da fikir alış­ve­ri­şin­de de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te, Didim hal­kı­nın gi­de­rek artan bi­sik­let me­ra­kı ve sa­tı­şı da ko­nu­şul­du.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü