23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 17 Mart 2017 13:19

Kı­lıç­da­roğ­lu, Ay­dın­lı­lar­dan ‘HAYIR’a des­tek is­te­di

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Kı­lıç­da­roğ­lu, Ay­dın­lı­lar­dan ‘HAYIR’a des­tek is­te­di

“Biz bu va­ta­nı so­kak­ta bul­ma­dık. Ku­va­yi Mil­li­ye olan Aydın’da bir tek ‘evet’ oyu bile çık­ma­sı beni ra­hat­sız eder”

“Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı 600’e çı­ka­rı­yor­lar. 550 bile fazla, makul sayı 450’dir. Bi­ri­le­ri­ne va­at­te mi bu­lun­du­lar?”

CHP Genel Baş­kan Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, Ay­dın­lı­lar­dan ‘hayır’ kam­pan­ya­sı­na des­tek is­te­ye­rek, “Biz bu va­ta­nı so­kak­ta bul­ma­dık. Ku­va­yi Mil­li­ye olan Aydın’da bir tek ‘evet’ oyu bile çık­ma­sı beni ra­hat­sız eder” dedi.

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin temel atma tö­re­ni ve biz dizi zi­ya­ret için Aydın’a gelen CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, Na­zil­li il­çe­sin­de sivil top­lum ör­gü­tü tem­sil­ci­le­riy­le bir araya geldi. Bu­har­kent’te Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, CHP İl Baş­ka­nı Bay­ram İnci ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, kon­voy eş­li­ğin­de top­lan­tı­nın ya­pı­la­ca­ğı Ahmet Şen­san Kül­tür Mer­ke­zi­ne geldi. CHP Genel Baş­ka­nı ola­rak değil ül­ke­si­ni seven bir va­tan­daş ola­rak Aydın’da bu­lun­du­ğu­nu ifade eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bugün ko­nuş­tu­ğu­muz konu parti me­se­le­si değil, mem­le­ket me­se­le­si­dir. Biz bu ül­ke­de bir­lik­te barış için­de ya­şa­mak is­ti­yo­ruz. Bana sal­dır­ma­la­rı­na rağ­men ağ­zım­dan kötü bir laf çık­ma­dı. Çünkü bu ül­ke­ye hiz­met etmek is­ti­yo­rum. Benim gibi dü­şün­me­yen­le­rin de dü­şün­ce­le­ri­ni ifade ede­bi­le­ce­ği bir de­mok­ra­si is­ti­yo­ruz. Ül­ke­de ta­raf­sız bir cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ancak yeni dü­zen­le­me­de baş­kan aynı za­man­da par­ti­nin de genel baş­ka­nı ola­cak. O zaman nasıl 80 mil­yo­nu tem­sil edecek. Ara­ba­sın­da par­ti­si­nin bay­ra­ğı­nı mı ta­şı­ya­cak, Türk bay­ra­ğı­nı mı ta­şı­ya­cak? Bu ül­ke­de sa­de­ce va­li­ler, bü­yü­kel­çi­ler ve cum­hur­baş­ka­nı dev­le­ti tem­sil et­ti­ği için ara­ba­sın­da Türk bay­ra­ğı­nı taşır. Şimdi biz tüm bu ge­le­nek­le­ri­miz­den vaz­ge­çi­yo­ruz. Bu par­ti­le­ri değil, bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zı il­gi­len­di­rir. Bunun için her­ke­sin dü­şü­ne­rek san­dı­ğa git­me­si ge­re­kir. Cum­hur­baş­ka­nı­na Mec­li­si fesih etme yet­ki­si­ni ver­me­ye hazır mıyız? Bu yetki ve­ri­le­mez. Çünkü bu mil­let­ve­kil­le­ri halk ta­ra­fın­dan se­çi­le­rek oraya gön­de­ri­li­yor. 70 mil­yo­nun oyuy­la se­çi­len mil­let­ve­ki­li, bir kişi çıkıp ‘Ben mil­le­tin ira­de­si­ni ta­nı­mı­yo­rum’ di­ye­rek TBMM’yi fesih ede­mez. Mil­le­tin ira­de­si­ne say­gıy­sa bu doğru değil. Bu dev­let­te li­ya­kat sis­te­mi­nin çök­me­si an­la­mı­na ge­li­yor. Dev­le­ti ayak­ta tutan li­ya­kat sis­te­mi­dir. Os­man­lı ta­ri­hin­de de bu böy­le­dir. Pa­di­şah her şeye muk­te­dir de­ğil­dir, ol­ma­mış­tır da zaten. Bi­ri­le­ri­ne da­nış­mış­tır. Şimdi biz dev­le­ti bir ki­şi­ye tes­lim edip tepe tepe kul­lan di­yo­ruz. Şimdi dü­şün­me ve sağ­du­yu za­ma­nı. Ak­lı­mı­zı kul­la­na­ca­ğız, ak­lı­mı­zı baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­den gidip doğru olan oyu­mu­zu ve­re­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.

 

“Yeni sis­tem­de mil­let­ve­kil­le­ri ne işe ya­ra­ya­cak?”

Yeni mo­del­de baş­ba­kan­lık diye bir ma­ka­mın ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:

 

“Çünkü baş­ba­kan gelip Mec­li­se hesap verir ve gü­ve­no­yu ister. Şimdi ge­ti­ril­mek is­te­nen dü­zen­de bun­lar yok. Eğer bir hü­kü­met Mec­lis­ten gü­ve­no­yu is­te­me­ye­cek­se, biz niçin mil­let­ve­kil­le­ri­ni seçip Mec­li­se gön­de­re­ce­ğiz. Bu mil­let­ve­kil­le­ri ne işe ya­ra­ya­cak? Yeni sis­tem­de hiç­bir mil­let­ve­ki­li bakan ol­ma­ya­cak. Şimdi bir derdi olan so­run­la­rı­nı mil­let­ve­kil­le­ri­ne an­la­ta­bi­li­yor. Yeni mo­del­de mil­let­ve­ki­li­ne te­le­fon et­me­si­ne gerek yok. Ba­kan­la­rın hiç­bi­ri mil­let­ve­kil­li­ğin­den gel­mi­yor, on­la­ra karşı so­rum­lu­luk­la­rı yok. Bu yüz­den hiç­bir mil­let­ve­ki­li te­le­fo­na çık­maz. Bu mo­del­de ha­kim­ler ta­raf­sız ola­ma­ya­cak. Ada­le­te, ad­li­ye­ye si­ya­set gir­miş ola­cak. Ba­kan­la­rın hiç­bi­ri mil­let­ve­ki­li ol­ma­ya­cak ama mil­let­ve­ki­li gibi do­ku­nul­maz ola­cak­lar. Mil­le­tin seç­me­di­ği bir adama biz niye do­ku­nul­maz­lık ve­re­ce­ğiz? Mev­cut sis­tem­de ba­kan­lar hesap ve­ri­yor. Yeni mo­del­de gen­so­ru yok, malı götür hesap soran yok. Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı 600’e çı­ka­rı­yor­lar. 550 bile fazla, makul sayı 450’dir. Bi­ri­le­ri­ne va­at­te mi bu­lun­du­lar? İşin şa­ka­sı yok, he­pi­mi­zin otu­rup dü­şün­me­miz lazım. Biz bu va­ta­nı so­kak­ta bul­ma­dık. Efe­ler di­ya­rı olan Ay­dın­lı­lar bu ülke için ne be­del­ler öden­di­ği­ni çok iyi bi­li­yor. Ku­va­yi Mil­li­ye olan Aydın’da bir tek ‘evet’ oyu bile çık­ma­sı beni ra­hat­sız eder. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni kuran Gazi Mec­li­sin elin­den yet­ki­le­ri alın­mak is­te­ni­yor. Ço­cuk­la­rı­mı­za karşı so­rum­lu­lu­ğu­muz var. Kavga ve dö­vüş­le değil, dü­şü­ne­rek doğ­ru­yu seç­me­miz lazım.”

 

‘Hayır’ çı­kar­sa kaos çı­ka­ca­ğı yö­nün­de­ki yo­rum­la­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Niye kaos olsun? Sayın Cum­hur­baş­ka­nı, Sayın Baş­ba­kan ve va­li­ler gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da. Ama ‘hayır’ çı­kar­sa ‘Benim TBMM’e do­kun­ma. Biz sizi seçip oraya gön­der­dik. Mec­li­sin elin­de yetki alı­nır­sa mil­le­tin elin­den yetki alı­nır’ dü­şün­ce­si hakim ola­cak. Bu de­ği­şik­li­ğin en kötü ta­raf­la­rın­dan bir ta­ne­si bir ki­şi­yi kan­dı­rır­sa­nız en geç 24 sa­at­te Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni eli­ni­ze ge­çi­rir­si­niz. Hani di­yor­lar ya FETÖ 30-35 yıl ça­lış­tı dev­le­ti ele ge­çir­di. Şimdi buna gerek yok, şimdi 24 sa­at­te dev­let ele ge­çi­ri­le­bi­lecek. Tür­ki­ye bu kadar uzun bir dev­let ol­ma­lı mı? Bu parti me­se­le­si değil. Bu yüz­den bir ortak payda oluş­tur­ma­lı­yız. Bay­ra­mı­mız, va­ta­nı­mız, de­mok­ra­si­miz ve bir­lik­te ya­şa­ma ar­zu­muz bizim ortak pay­da­mız­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

“Av­ru­pa’da ay­rış­ma­ya neden ol­du­lar”

“Di­li­ne hakim ola­ma­yan dev­le­ti iyi yö­ne­te­mez” diyen Kı­lıç­da­roğ­lu, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

“Bana Ka­ra­de­niz’den iş adam­la­rı geldi. ‘Biz fın­dı­ğı­mı­zı Av­ru­pa’ya sa­tı­yo­ruz. Bun­lar­la kavga eder­sek ürü­nü­mü­zü sa­ta­ma­yız’ de­di­ler. Daha iyi hayat şart­la­rı elde etmek için Av­ru­pa’ya giden gur­bet­çi­ler kar­deş­le­ri­miz zor du­rum­da. Av­ru­pa’da büyük bir ay­rış­ma­yı or­ta­ya çı­kar­dı­lar. Dış po­li­ti­ka­da dik­kat­li bir dil kul­lan­mak lazım. ‘Rakka’ya, Mün­biç’e gi­de­ce­ğiz’ di­yor­lar, gidin kar­de­şim. Ne Rakka’ya gi­di­yor­lar ne de Mün­biç’e. Baş­ba­kan Bü­lent Ece­vit hiç­bir zaman ‘Kıb­rıs’a gi­de­ce­ğiz’ de­me­di. İş bit­tik­ten sonra çıkıp açık­la­ma yaptı. Lafla pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor. Dev­let adam­lı­ğı bu de­ğil­dir. De­di­ği­ni ya­pa­maz­san iti­ba­rı­nı kay­be­der­sin. Aydın’ın Bu­la­maç Adası var. 1943 İngi­liz ve 1951 Ame­ri­ka bel­ge­le­rin­de bu­ra­nın Türk adası ol­du­ğu ya­zı­yor ama şimdi orada başka bir ül­ke­nin bay­ra­ğı var. Ben söy­lü­yo­rum ama bu adam­la­rın ses­le­ri çık­mı­yor. Niçin çık­mı­yor, çünkü ilk kez Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti top­rak kay­bet­ti. Din­den, iman­dan bah­se­der­ler. İsrail’de ho­par­lör­den ezan okun­ma­sı ya­sak­lan­dı, çıkıp tep­ki­mi­zi ifade ettim ancak bu An­ka­ra’daki bey­ler­den eleş­ti­ri bile gel­me­di.”

Sa­lon­da­ki­ler­den ‘hayır’ kam­pan­ya­sı­na des­tek is­te­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu yüz­den her gün 4-5 ki­şi­yi ikna ede­ce­ğiz. Kır­la­ra gidip pik­nik yap­ma­ya­ca­ğız. Bu bir dev­let me­se­le­dir. Ço­cuk­la­rı­mı­za onur­la ‘Ben bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği re­fe­ran­du­mun­da hayır oyu ku­lan­dım’ di­ye­bil­mek için üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­ma­lı­yız” dedi.            (iha)

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü