20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 18 Mart 2017 20:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Geldi

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu  geçtiğimiz Cuma günü (17 Mart 2017) günü Aydında bir dizi ziyaret ve görüşmeler yapıp, Çine’de yapımı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Terminalin açılışın yaptı.

Didim’den 7 otobüs Cumhuriyet Halk Partilinin de katıldığı törenlerde Kılıçdaroğlu, Halk ziyaretleri, kahve ziyaretler, Şoförlerle toplu halde görüşme ve bazı noktalarda konuşmalar yaptı.

İlk olarak Efeler Mahallesinde halka yaptığı konuşmasında “Biz bu va­ta­nı so­kak­ta bul­ma­dık. Ku­va-yi Mil­li­ye olan Aydın’da bir tek ‘evet’ oyu bile çık­ma­sı beni ra­hat­sız eder” diyen Kılıçdaroğlu neden Hayır denilmesi gerektiğini çarpıcı örneklerle  anlattı.

Konuşmasında “Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı 600’e çı­ka­rı­yor­lar. 550 bile fazla, makul sayı 450’dir. Bi­ri­le­ri­ne va­at­te mi bu­lun­du­lar?” diye dikkat çeken Genel Başkan Kılıçdaroğlu,  “Bugün ko­nuş­tu­ğu­muz konu parti me­se­le­si değil, mem­le­ket me­se­le­si­dir. Biz bu ül­ke­de bir­lik­te barış için­de ya­şa­mak is­ti­yo­ruz.   Ül­ke­de ta­raf­sız bir cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ancak yeni dü­zen­le­me­de baş­kan aynı za­man­da par­ti­nin de genel baş­ka­nı ola­cak. O zaman nasıl 80 mil­yo­nu tem­sil edecek.. Mil­le­tin ira­de­si­ne say­gıy­sa bu doğru değil. Bu dev­let­te li­ya­kat sis­te­mi­nin çök­me­si an­la­mı­na ge­li­yor. Dev­le­ti ayak­ta tutan li­ya­kat sis­te­mi­dir. Os­man­lı ta­ri­hin­de de bu böy­le­dir. Pa­di­şah her şeye muk­te­dir de­ğil­dir, ol­ma­mış­tır da zaten. Bi­ri­le­ri­ne da­nış­mış­tır. Şimdi biz dev­le­ti bir ki­şi­ye tes­lim edip tepe tepe kul­lan di­yo­ruz. Şimdi dü­şün­me ve sağ­du­yu za­ma­nı. Ak­lı­mı­zı kul­la­na­ca­ğız, ak­lı­mı­zı baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­den gidip doğru olan oyu­mu­zu ve­re­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.

“Di­li­ne hakim ola­ma­yan dev­le­ti iyi yö­ne­te­mez” diyen Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bana Ka­ra­de­niz’den iş adam­la­rı geldi. ‘Biz fın­dı­ğı­mı­zı Av­ru­pa’ya sa­tı­yo­ruz. Bun­lar­la kavga eder­sek ürü­nü­mü­zü sa­ta­ma­yız’ de­di­ler. Daha iyi hayat şart­la­rı elde etmek için Av­ru­pa’ya giden gur­bet­çi­ler kar­deş­le­ri­miz zor du­rum­da. Av­ru­pa’da büyük bir ay­rış­ma­yı or­ta­ya çı­kar­dı­lar. Dış po­li­ti­ka­da dik­kat­li bir dil kul­lan­mak lazım.  Diyerek son zamanlarda Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki çatışmalara gönderme yaptı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çine Otogarının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu’na açılışta Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP’li milletvekilleri ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş ile tüm ilçe yöneticileri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

Kimi partililerin özel araçlarıyla gittiği Aydın toplantılarından Çine’deki açılışa Didim CHP’nin önünden  7 otobüs partili katıldı.

Açılışta  ilk konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu    “CHP, bu ülkede hizmetin ve cumhuriyetin teminatıdır. CHP’li bir belediyenin olduğu yerde hiçbir çocuk soğuktan üşümez ve hiç kimse namerde mecbur edilmez. “ dedi.

Çerçi oğlu konuşmasında ; “. CHP’li belediyeler vatandaşa çağdaş ve modern yaşam alanları kazandırdığını” söyledi, ve Çine’ye  bugüne kadar 30 milyon liralık yatırım yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. “ Çine Otogarımızın halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

CHP Genel Başknaı Kılıçdaroğlu’da “CHP’li belediyelerin bugüne kadar halka verdiği sözleri tuttuğunu ve CHP’li belediyelerin ‘Aile Sigortası’ projesini Adana’nın Seyhan Belediyesinden başlattığını ve bu konuda çalışmaların devam edeceğin” anlattı.

CHP tarafından yürütülen Hayır kampanyasına karşılık  İktidar partisinin referandumda niçin ‘evet’ denilmesi gerektiğini anlatamadığını savunan Kılıçdaroğlu,  “değişecek olan sistemle Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya verilmeyen yetki bir kişiye verilmek isteniyor.  Çağdaş ülkelerdeki gibi televizyona çıkıp doğruları konuşalım. O televizyonu da siz belirleyin. Millet doğruyu yanlışı öğrensin.” Teklifinde bulunan Genel Başkan Kılıçdaroğlu “Türkiye’yi çok büyük bir tehlikenin içerisine sokuyorlar. Türkiye sonu gelmeyen bir koridorun içerisine çekilmek isteniyor. Sevgili Aydınlılar freni olmayan bir otobüse çocuğunuzu bindirir misiniz? Şimdi freni olmayan bir anayasaya 80 milyonu bindiriyorlar. Bu sistemin nesi eksik. Demokrasiyse demokrasi. Mecliste 4 parti var, herkes düşüncesini açıkça söylüyor” diyerek siyasi literatüre yeni bir sözcük daha ekledi.

Yeni anayasa ile başkana çok büyük yetkiler verilmek istendiğini söyleyen  Kılıçdaroğlu; “Niye 80 milyonun yerine bir kişi karar veriyor? Teklik Allah’a mahsustur. Hiç kimse unutmasın. Biz Allah’ın kulu değil miyiz? Tek adamlık Libya’da, Irak’ta ve Romanya’da vardı. Oralarda ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi 1920’lerin ruhuna ihanet ediyoruz. Gazi Meclisin yetkililerini elinden almak istiyoruz. Bir kişiye yetki vermek, Türkiye’yi sonu belirsiz bir yola sokmak demektir. Hatanın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Yeni anayasa ile başkana öyle bir yetki veriliyor ki 7 tane vilayeti birleştirip eyalet ilan edebilir. Meclis bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Siz buna ‘evet’ diyecek misiniz? Ben genç bir bürokrat iken 1982 anayasasına ‘hayır’ oyu kullandım. Ben çocuklarıma ‘Ben o anayasaya gidip hayır oyu kullandım’ diye onurla söylüyorum. Siz de çocuklarınıza karşı aynı onuru yaşayabilirsiniz. ‘Hayır’ çıkarsa kaos çıkar diyorlar. Niçin kaos çıksın ama ‘evet’in vebali çok ağır.” Diyerek konuşmasını tamamladı.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çine Otogarının açılışını Başkan Çerçioğlu  ve milletvekillerinin de katılımıyla yapıldı.

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü