20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 23 Mart 2017 07:58

DİDİM FETÖ DAVASI BAŞLADI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM FETÖ DAVASI BAŞLADI

Aydında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait,  İzmir’de Şehit olan Polis Fethi Sekin’in adının verildiği  salonda, 22 Mart Çarşamba günü Saat 11.00 da başlayan ilk duruşmada. Didim imamı olduğu iddia edilen Şahin AYAZ “Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi.

FETÖ/PDY’nin 2010-2015 yıl­la­rı arası sözde Didim imam­ı olduğu iddia edi­len Şahin Ayaz, “Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi ve etkin piş­man­lık­tan ya­rar­lan­mak is­te­medi.

FETÖ/PDY si­lah­lı terör ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sı Aydın Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ilk id­di­ana­me­sinde, ör­gü­tün Didim ya­pı­lan­ma­sı­nın ilk yar­gı­lan­ma­sı­na baş­lan­dı.

9’u tu­tuk­lu bulunan, 44 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın ilk du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın kim­lik ve adres tes­pit­le­ri ya­pıl­dıktan sonra. 7,5 yıl­dan 22,5 yıla kadar hapis ce­za­sıy­la yar­gı­la­nan sa­nık­lara, Sa­nık­la­rın kimlik tesbitleri ardından, Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan hak­la­rı hak­kın­da açıklama yaptı. Sanıklar id­di­ana­me­nin ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı ve suç­la­ma­lar hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı ifade ettiler.  Kimlik tesbitlerinin ardından davaya geçildi.

İlk olarak, tu­tuk­lu yar­gı­la­nan Di­dim­li iş adamı Sinan Yük­sel, hak­kın­da­ki bütün suç­la­ma­la­rı ret etti; “FETÖ ola­rak bi­li­nen ya­pı­ya her hangi bir sem­pa­tim yok­tur. Yüzde 14 his­se­le­ri­ni satın al­dı­ğım Irmak A.Ş’nin ce­ma­ate ait ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­dum. Yakup Erkan’dan al­dı­ğım his­se­le­rin 200 bin TL’lik be­de­li­ni öde­yeme­dim. Ders­ha­ne­ler ka­pa­nın­ca yap­tı­ğım ya­tı­rı­mın yan­lış ol­du­ğu­nu an­la­dım ama, his­se­le­ri dev­ret­me­ye ça­lış­tığımda alan çık­ma­dı. Ce­ma­ate ait okul, yurt, Işıike­vi gibi yer­ler­le hiç­bir bağ­lan­tım olmadı. 8 aydır tu­tuk­lu bu­lu­nu­yo­rum. Va­ta­nı­nı ve mil­le­ti­ni seven bir in­sa­nım. Gö­zal­tı­na alın­mam ile bir­lik­te ailemin ve benim ha­ya­tım ka­rar­dı. Aile­min ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­da sı­kın­tı ya­şı­yo­rum. Terör ör­gü­tü­ne üye olmak gibi saçma bir iddia ile suç­lan­mak benim gibi say­gın bir iş ada­mın­da kötü izler bı­ra­ka­cak” dedi.

FETÖ’ye ait Didim Gonca Ko­le­jin­de halk­la iliş­ki­ler gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Burak Vural. Hak­kın­da­ki iddia edilen suç­la­ma­la­rı kabul et­me­di. Ko­lej­de ve iş adam­la­rı der­ne­ğin­de görev yap­tı­ğı­nı kay­de­den Vural, ifa­de­sin­de şun­la­rı söy­le­di: “Kendi evim­de ar­ka­daş­la­rım­la be­ra­ber Ri­sa­le-i Nur oku­yor­duk. Hoca de­ği­lim, Nur ta­le­be­si­yim. Bu soh­bet­ler­de Fe­tul­lah Gülen’e ait video iz­let­me­dim, ki­tap­la­rı­nı okut­ma­dım. Dar­be­yi kim yap­tıy­sa Allah ce­za­sı­nı ver­sin” “Dar­be­yi kim yap­tıy­sa Allah ce­za­sı­nı ver­sin”

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım,  Şahin Ayaz’a “FETÖ/PDY terör ör­gü­tü­nün 2010-15 yıl­la­rın­da Didim imamı mıy­dın?” diye sordu.

Didim imamı ol­du­ğu­nu kabul et­me­yen Ayaz, “Didim’deki ya­pı­nın başı ola­rak gös­te­ril­me­yi kabul et­mi­yo­rum. Kim­se­den ta­li­mat al­ma­dım, kim­se­ye de emir ver­me­dim. Benim imam ol­du­ğum yö­nün­de ifade ve­ren­ler baskı ve teh­dit­le bunu söy­le­miş­tir. Benim ifa­dem ise avu­katım yanımda ol­ma­dan baskı ve yön­len­dir­me al­tın­da kabul et­ti­ril­mişdir. İfa­de­mi po­lis­ler daha önce hazırlamışlar, zorla im­za­lat­tı­lar. Arama es­na­sın­da cep te­le­fo­nu­ma el ko­ydular. By­lock’çu id­di­ası­nı da kabul et­mi­yo­rum. By­lock’u ne olduğunu ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­dan öğ­ren­dim. Benim te­le­fo­num­da By­lock ve yasa dışı hiç­bir prog­ram yok­tur. Dü­zen­li top­lan­tı­lar yap­tır­dı­ğım iddiaları da hayal mah­su­lüdür. Evim­de ya­pı­lan ara­ma­da sonucunda Fe­tul­lah Gülen’e ait bir kitaplar ve CD bu­lun­du­ğu söy­len­diler. Böyle bir şey ha­tır­la­mı­yo­rum. Gör­sey­dim evim­den atar­dım. Va­ta­nı­mı ve mil­le­ti­mi seven bi­ri­si­yim. Fe­tul­lah Gülen ka­ran­lık güç­le­rin ma­şa­sı ola­rak dev­le­ti­ne iha­net eden bi­ri­dir. Va­ta­nı­na iha­net eden­le­ri la­net­li­yo­rum” dedi.

Ne­re­de ça­lış­tı­ğı­nı ha­tır­la­ya­ma­dı

Mah­ke­me Baş­ka­nı Yıl­dı­rım, Ayaz’a “2010 yı­lın­dan önce ne­re­de ça­lı­şı­yor­dun?” sorusuna.

Ayaz, so­ru­ya uzun süre dü­şü­ne­rek cevap ve­re­meyen Ayaz’a, so­ru­nun ikin­ci kez tek­rar­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan “Didim’den önce Boz­do­ğan Çağ­la­yan Eği­tim Der­ne­ğin­de ça­lış­tım. Sa­ru­han­lı Kör­fez Ders­ha­ne­sin­de ça­lış­tım” diye yanıt verdi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı­nın, Ayaz’a  “Bun­la­rın hepsi FETÖ ile iliş­ki­li ku­rum­lar, sizi bu­ra­la­ra bi­ri­lerimi atıyor?” so­ru­su­na ise

Ayaz, “Ne­re­de iş bu­lur­sak orada ça­lı­şı­yor­duk. Bir so­rum­lu­muz, atama yapan bir birim yoktur.”dedi. Son olarak da, “Etkin Piş­man­lık Ya­sa­sın­dan ya­rar­lan­mak is­ti­yo­rum” dedi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım, Beytullah Saygılı’ya “Ömer Faruk Ekiz verdiği ifadede, Beytullah Saygılı’nın sohbet hocalığı yaptığını söylemiş.”

Beytullah Saygılı, “Biz arkadaşlar arasında evle-rimizde toplantı yapardık, ama bizim toplantılarımız arkadaş toplantısıydı, benim hocalık yapacak bir bilgim yoktur” dedi.

Mah­ke­me Baş­ka­nı Erhan Yıl­dı­rım, Hüseyin Metin’e (AYKAN), Şaban Üstündağ’ın  verdiği ifadesinde “Hüseyin Metin Sohbet İmamı olduğu-nu söylemiş”

Hüseyin Metin (AYKAN), “Benim imamlık yapacak kadar bilgim yoktur, Şaban Üstündağ söylediği doğru değildir, üstelik kendisi de bu dosya da şübhelidir.” dedi.

Annesinin evinin bahçe-sinde bulunan yasaklı kitap-larla ilgili de “Biz okul olarak kitap toplama kampanyası düzenledik, bu sebepden dolayı mahalledeki çocukların evin bahçesine bırakmış olabileceklerini söyledi.”

Duruşmayı tutuklu ve sanıkların aileleri ve basın mensupları kendilerine ayrılan bölümden izlediler. 44 kişinin kimlik tesbitlerinden sonra başlayan duruşma, uzun sürmesinden dalayı bir sonraki güne ertelendi.

Haber : Ergun KORKMAZ

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü