24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 24 Mart 2017 16:13

Akbük’te kay­bo­lan ba­lık­çı 12 gündür ara­nı­yor

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Akbük’te kay­bo­lan ba­lık­çı 12 gündür ara­nı­yor

Didim Akbük’ten ar­ka­da­şıy­la bir­lik­te de­ni­ze açı­lan ve ken­di­sin­den haber alı­na­ma­yan 34 ya­şın­da­ki Ahmet Sakak’ın bu­lun­ma­sı için te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­dan yar­dım is­te­di.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Akbük Ma­hal­le­si’nde ba­lık­çı­lık yapan 34 ya­şın­da­ki Ahmet Sakak , 11 Mart Cu­mar­te­si günü ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar ile bir­lik­te Ak­bük­ten de­ni­ze açıl­dı. İddi­ala­ra göre; Uçar’ın Akbük li­ma­nı­na geri dö­ner­ken bir­lik­te de­ni­ze açıl­dı­ğı, Ahmet Sakak’tan ise haber alı­na­ma­dı. Sakak’ın geri dön­me­me­si üze­ri­ne ni­şan­lı­sı Özlem Ka­ra­de­mir ile ya­kın­la­rı, Sakak’ın evine dön­me­me­si üze­rin­de Po­li­se ve Jan­dar­ma’ya kayıp baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Olay­la il­gi­li ça­lış­ma baş­la­tan Em­ni­yet güç­le­ri Sakak’ın ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar’ı gö­zal­tı­na aldı. Gö­zal­tın­da tu­tu­lan Uçar, sor­gu­su­nun ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Ahmet Sakak’ın ni­şan­lı­sı Özlem Ka­ra­de­mir, ise ni­şan­lı­sı­nı bul­mak için ATV te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­la­nan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Ya­şa­nan­la­rı canlı ya­yın­da an­la­tan Ka­ra­de­mir, “Ahmet, 1 yıl­dır tek­ney­le gün­lük balık turu dü­zen­le­ye­rek ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor. Her yerde ara­ma­mı­za rağ­men, işin için­den çı­ka­mı­yo­ruz. Ahmet’in kaçma ih­ti­ma­li­ni hiç dü­şün­mü­yo­rum. Bi­ri­si­nin ka­ça­bil­me­si için pa­ra­sı ol­ma­sı lazım. Kaç­ma­dan önce bana ara­ba­yı sat­tı­ra­bi­lir­di. Bir kızı var ve kim­se­ye haber ver­me­den du­ra­maz. Ke­sin­lik­le kaç­mış ola­maz.” diye ko­nuş­tu.

Prog­ra­ma canlı te­le­fon bağ­lan­tı­sıy­la ka­tı­lan Ahmet Sakak’ın de­ni­ze açı­lır­ken ya­nın­da olan ar­ka­da­şı Sü­ley­man Uçar ise Ahmet Sakak’ın kaçma se­be­bi­ni ve ne­re­ye git­ti­ği­ni bil­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ya­nı­na büyük çapa, nay­lon, akü, tüfek ve ku­man­ya aldı. Bana ‘Pa­ra­ya ih­ti­ya­cım var. Öz­le­me söyle, tek­ne­le­ri ve ara­ba­yı sat­sın, pa­ra­sı­nı da sana ver­sin. Sende bana ulaş­tı­rır­sın’ diye söy­le­di. Kendi te­le­fo­nu­nu bana verdi, ben de ni­şan­lı­sı Özlem’e ver­dim. Ken­di­sin­de başka bir hat var­mış ama o gün­den beri beni ara­ma­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken Sakak’ın Yu­na­nis­tan’a kaç­mış ola­bi­le­ce­ği­ni ileri sürdü. Sakak’ın bu­lun­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü dile ge­ti­ril­di.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü