24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 10 Nisan 2017 16:34

ÜSTÜNDAĞ HAKKARİ’DE GÜMRÜK KAPISININ AÇILIŞINA KATILDI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

ÜSTÜNDAĞ HAKKARİ’DE GÜMRÜK KAPISININ AÇILIŞINA KATILDI

Didim Ticaret Odası yönetimine Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-ğinden gönderilen davete icabet eden Didim’i temsilen Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ katıldı.

Odadan yapılan açıklamada; “ TOBB’un ön­cü­lü­ğün­de, Güm­rük Ti­ca­ret İşlet­me­le­ri (GTİ) AŞ ta­ra­fın­dan mo­der­ni­ze edi­len Esen­de­re Güm­rük Ka­pı­sı Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım ve TOBB Baş­ka­nı M. Rİfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le açıl­dı. Tö­re­ne Didim Ti­ca­ret Odası adına Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ ka­tıl­dı. Didim Ti­ca­ret Odası üyesi de olan Bat­man Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Beşir Al­tunç da tö­ren­de yer aldı.

Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, bu ka­pı­nın Ana­do­lu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Hak­kâ­ri zen­gin­le­şecek, Tür­ki­ye zen­gin­le­şecek. İran da zen­gin­le­şecek. Yani hep bir­lik­te ka­za­na­ca­ğız. Biz TOBB ola­rak hep bu viz­yon­la ha­re­ket ettik” diye ko­nuş­tu.

Açı­lış tö­re­nin­de Hi­sar­cık­lı­oğ­lu'nun yanı sıra; Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Şim­şek, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­ci, Türk-İş Baş­ka­nı Ergün Ata­lay, TESK Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken ve Me­mur-Sen Baş­ka­nı Ali Yal­çın da yer aldı. TOBB Baş­ka­nı Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ko­nuş­ma­sın­da, başta Hak­ka­ri olmak üzere, bu böl­ge­yi kü­re­sel ti­ca­re­te aça­cak, refah ve zen­gin­li­ğe ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak, çok önem­li bir adım at­tık­la­rı­na vurgu ya­par­ken, özel­lik­le bu kri­tik dö­nem­de, böyle bir ya­tı­rı­mın ha­ya­ta geç­miş ol­ma­sı­nın büyük anlam içer­di­ği­ni söy­le­di.

15 Tem­muz ge­ce­si FETÖ kay­nak­lı, hain ve cani bir darbe gi­ri­şi­mi ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “PKK ve DEAŞ terör ör­güt­le­ri­nin, al­çak­ça sal­dı­rı­la­rı oldu. Tüm terör grup­la­rı, fark­lı sap­kın inanç­lar­da.

Ama bir ortak pay­da­la­rı var. Tür­ki­ye içine ka­pan­sın, ye­rin­de dur­sun. Hep böyle olum­suz iş­ler­le zihni meş­gul olsun. Korku ve en­di­şe­ye hap­sol­sun­lar is­ti­yor­lar. Ama şunu unu­tu­yor­lar. Dev­le­ti­miz ve mil­le­ti­miz, geç­miş­te bu tip, pek çok ba­di­re­yi at­lat­tı. Yine bu­ra­dan, bu böl­ge­de­ki halka, en büyük za­ra­rı veren o ka­til­le­re ses­le­ni­yo­rum. Siz­le­rin ağa­ba­ba­la­rı, 8 asır önce haçlı se­fer­le­ri­ni dü­zen­le­di­ler. 9 defa de­ne­di­ler, ye­nil­di­ler. Yak­la­şık 100 sene evvel de de­de­le­ri­miz buna fır­sat ver­me­di­ler. Önce Ça­nak­ka­le’de, sonra is­tik­lal har­bin­de, hep­si­ni de­ni­ze dök­tü­ler. Bugün de biz, Allah’ın iz­niy­le, buna mü­sa­ade et­me­yiz, et­me­ye­ce­ğiz. Ak­lı­nı­zı ba­şı­nı­za alın. Bo­şu­na heves et­me­yin. Ül­ke­mi­zi, mil­le­ti­mi­zi bö­le­me­ye­cek­si­niz. 80 mil­yo­nu bir­bi­ri­ne dü­şü­re­me­yecek, kar­de­şi kar­de­şe kır­dı­ra­ma­ya­cak­sı­nız. 80 mil­yon kar­deş­tir, Tür­ki­ye he­pi­mi­zin­dir” diye ko­nuş­tu.

-Ti­ca­ret olur­sa, para ve zen­gin­lik olur

İş dün­ya­sı ola­rak, terör ör­güt­le­ri­nin oyuna gel­me­ye­cek­le­ri­ni ifade eden TOBB Baş­ka­nı, ülke ve mil­let için, üre­ti­me ve ya­tı­rı­ma devam ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu şöyle ko­nuş­tu: “Eko­no­mi­nin temel ku­ra­lı şu: bir yerde ti­ca­ret varsa para var­dır. Para varsa zen­gin­lik var­dır. Bizim ha­ya­li­miz, kü­re­sel ti­ca­re­tin ro­ta­sı­nı ye­ni­den bu coğ­raf­ya­ya çe­vir­mek­tir. Esen­de­re ile bu ha­ya­li ger­çe­ğe çe­vir­me­ye 1 adım daha yak­laş­mış ola­ca­ğız. Bu­ra­sı Ana­do­lu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­sı ola­cak. Hak­kâ­ri zen­gin­le­şecek, Tür­ki­ye zen­gin­le­şecek. İran da zen­gin­le­şecek. Yani hep bir­lik­te ka­za­na­ca­ğız. İşte TOBB ola­rak hep bu viz­yon­la ha­re­ket ettik. İhra­ca­tı­mı­zın yak­la­şık yüzde 40’ını ka­ra­yo­luy­la ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Uzun yıl­lar­dır sınır ka­pı­la­rı­mı­zı ihmal et­miş­tik. İhra­cat yapan mü­te­şeb­bi­si­mi­zin kam­yon­la­rı, ki­lo­met­re­ler­ce kuy­ruk oluş­tu­ru­yor­du. Hü­kü­me­ti­mi­zin olum­lu yak­la­şı­mı ve ona­yıy­la, dün­ya­da bir ilki ger­çek­leş­tir­dik. Kara güm­rük ka­pı­la­rı­nı yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le mo­der­ni­ze et­me­ye baş­la­dık. Bunu ya­par­ken dev­le­te tek kuruş ma­li­yet yük­le­me­dik. Ter­si­ne daha etkin ve ha­cim­li ça­lı­şan ka­pı­lar sa­ye­sin­de dev­le­tin vergi ge­lir­le­ri kat­la­na­rak arttı. Bu­gü­ne kadar 10 sınır ka­pı­sı­nı, en ileri tek­no­lo­ji­ler­le ta­ma­men ye­ni­le­dik ve ül­ke­mi­ze ka­zan­dır­dık. Mo­der­ni­ze et­ti­ği­miz ka­pı­lar­da bek­le­me sü­re­le­ri yarı ya­rı­ya azal­dı. Geçiş hacmi 4 ka­tı­na çıktı. Ti­ca­re­tin ko­lay­laş­ma­sı, daha fazla vakit, daha fazla nakit demek. Bu yeni ka­pı­lar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye, Lo­jis­tik­te sınıf at­la­dı. Dünya Ban­ka­sı Lo­jis­tik En­dek­si’nde 2010’da 39. sı­ra­dan 2017’de 34. sı­ra­ya yük­sel­di. Ve bütün bun­lar, dev­le­ti­mi­zin büt­çe­sin­den tek bir kuruş har­can­ma­dan ya­pıl­dı. Oda-Bor­sa ca­mi­ası ola­rak tam 725 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik. Yani dev­le­ti 725 mil­yon lira har­ca­mak­tan kur­tar­dık. Bu ka­pı­lar­dan elde edi­len ge­lir­den de dev­le­te 372 mil­yon lira vergi öde­dik. Demek ki Oda-Bor­sa ca­mi­ası ola­rak, dev­le­ti­mi­ze top­lam 1 mil­yar li­ra­dan fazla para ka­zan­dık. Ama sa­de­ce dev­let değil, özel sek­tö­rü­müz, üye­le­ri­miz de ka­zan­dı.”

-Özel sek­tö­re yıl­lık 410 mil­yon lira ka­zanç

Ba­kan­lı­ğın yap­tı­ğı bir ça­lış­ma­dan da söz eden Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, buna göre, mo­der­ni­zas­yon so­nu­cu, mal ta­şı­yan tır­la­rın bek­le­me sü­re­le­ri kı­sal­dı­ğı için, özel sek­tö­rün, nav­lun mas­ra­fın­dan yıl­lık 410 mil­yon lira ta­sar­ruf et­ti­ği­ni açık­la­dı. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, bir başka ifa­dey­le her sene, sa­na­yi­ci, tüc­car ve mü­te­şeb­bi­si­nin 410 mil­yon lira daha fazla ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kamu ve özel sek­tör or­tak­lı­ğıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­len bu uy­gu­la­ma­nın, dün­ya­da da büyük be­ğe­ni top­la­dı­ğı­nı an­la­tan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ilk defa, Tür­ki­ye’nin bir pro­je­si, dünya ça­pın­da en iyi örnek ola­rak se­çil­di ve gös­te­ril­di. Bütün dün­ya­ya ‘eğer sınır ge­çiş­le­ri­ni­zi hızlı hale ge­ti­re­cek­se­niz, gü­ven­li hale ge­ti­re­cek­se­niz, Tür­ki­ye’nin yap­tı­ğı gibi yapın’ de­di­ler. Şimdi, çevre coğ­raf­ya­da­ki komşu ül­ke­le­re de bu mo­de­li­mi­zi ihraç etmek için ça­lı­şı­yo­ruz” dedi.

-Oda ve bor­sa­lar işte bunu yapar

Tüm bun­la­rı Oda ve Borsa baş­kan­la­rı­nın bi­ra­ra­ya ge­le­rek yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Oda-Bor­sa ne iş yapar di­yor­lar. İşte Oda-Bor­sa Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne böyle ya­tı­rım yapar. Dev­le­ti­ne ka­zan­dı­rır, üye­si­ne ka­zan­dı­rır. Bu ba­şa­rı­nın mi­mar­la­rı olan tüm olan Oda-Bor­sa Baş­kan­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Esen­de­re için de 75 mil­yon lira ya­tı­rım har­ca­ma­sı yap­tık.

Eski ha­liy­le kapı 28 bin met­re­ka­rey­di. Biz 2 ka­tı­na çı­kar­dık. Yeni Esen­de­re Güm­rük Ka­pı­sı, top­lam 50 bin met­re­ka­re alan üze­rin­de ku­ru­lu. Glo­bal ti­ca­re­te uygun şe­kil­de

 

ta­sar­la­nan bu yeni ka­pı­da, en son tek­no­lo­ji x-ray, ka­me­ra ve geçiş sis­tem­le­ri bu­lu­nu­yor. İnşal­lah Esen­de­rey­le be­ra­ber, Hak­kâ­ri ye­ni­den ih­ti­şam ka­za­na­cak. Şu an İran ile kar­şı­lık­lı ti­ca­ret hac­mi­miz 10 mil­yar dolar ci­va­rın­da.

He­de­fi­miz, bunun 30 mil­yar do­la­ra çı­kar­mak. Yine bu­ra­sı, Uzak Asya’yı Av­ru­pa’ya bağ­la­yan Ta­ri­hi İpek Yolu’nun da kilit nok­ta­sı ola­cak. İpek yo­lu­nun can­lan­dı­rıl­ma­sı, bu böl­ge­nin ti­ca­re­ti­ne ve kal­kın­ma­sı­na büyük katkı sağ­la­ya­cak.”

-Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım

Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım ise tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da TOBB’a kat­kı­la­rı için te­şek­kür etti. Bu böl­ge­ler­de yakın geç­miş­te büyük acı­lar ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan Yıl­dı­rım, “Hen­dek­ler ka­zıl­dı. İnsan­lar ev­le­rin­den bark­la­rın­dan oldu. Masum in­san­lar kat­le­dil­di. Şe­hit­le­ri­miz, ga­zi­le­ri­miz oldu. Şimdi her yerde çok şükür ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız dal­ga­la­nı­yor. Ama­cı­mız, bun­dan böyle dev­le­ti­miz­le va­tan­da­şı­mız ara­sı­na al­çak­la­rın ha­in­le­rin gir­me­me­si. FETÖ ve PKK esa­sın­da bir gö­de­nin iki kolu gibi. Bun­lar aynı kay­nak­tan bes­le­ni­yor, aynı yer­den akıl alı­yor” dedi.

Güm­rük ka­pı­la­rı­nın bir ül­ke­nin ay­na­sı ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­ba­kan Yıl­dı­rım şun­la­rı söy­le­di: “Güm­rük ka­pı­lar, ül­ke­nin kal­kın­ma­sı ne­re­de ol­du­ğu hak­kın­da fikir verir. Al­dığ­mı­ız ka­rar­la güm­rük ka­pı­la­rı­nı yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le ya­pıl­ma­sı için bir adım attık. TOBB’un al­tın­da­ki bir iş­let­me olan GTİ ma­ri­fe­tiy­le bunu ba­şar­dık. As­lın­da TOBB bir kamu hiz­me­ti ya­pı­yor. Kar­lı­dır kar­sız­dır me­se­le­si­ni bir ke­na­ra bı­rak­mış, so­rum­lu­luk ala­rak bu iş­le­ri ya­pı­yor. Biz bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. He­de­fi­miz ama­cı­mız Tür­ki­ye’yi mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne çı­kar­mak. Ata­türk’ün va­si­ye­ti bu. 14 yıl­dır ül­ke­nin her ya­nı­na hiz­met ya­pı­yo­ruz. Hiç­bir yeri bir­bi­rin­den ayır­ma­dık. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti her kö­şe­sin­de du­ru­ma ha­kim­dir ve her türlü gü­ven­lik sağ­lan­mış­tır. İş adam­la­rı­mız onun için 23 ili kap­sa­yan ca­zi­be mer­kez­le­ri­ne eğil­sin­ler. 80 mil­yo­nun üze­rin­de 3 bin­den fazla mü­ra­ca­at ve 400 binin üze­rin­de is­tih­dam ta­ah­hü­dü var. Bu Tür­ki­ye’nin do­ğu­su ve ba­tı­sı­nın aynı za­man­da kal­kın­ma­sı de­mek­tir. İş de­mek­tir, aş de­mek­tir. TESK ve TOBB üye­le­ri bu ko­nu­da ge­re­ken so­rum­lu­lu­ğu ala­cak­tır. Bu an­lam­da ciddi teş­vik­ler var. Ba­ba­yi­ğit­ler lazım. Onlar da bu­ra­da.”

“Çözüm mözüm yok. Asla bir daha o gün­le­re dö­nül­me­yecek. Çözüm bu alçak ör­güt­le­rin de­fo­lup git­me­si­dir. Mil­le­tin ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­ya asla bun­la­rın gücü yet­me­yecek” diyen Yıl­dı­rım içer­de­ki so­run­la­rın kay­na­ğı­nın biraz da dı­şar­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

-Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­ci

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­ci de ko­nuş­ma­sın­da sınır ti­ca­re­ti­nin öne­mi­ne işa­ret etti. Sınır ti­ca­re­ti­nin ilin ih­ra­ca­tın­da ha­ya­ti bir yeri bu­lun­du­ğu­na dik­kat çeken Tü­fenk­ci, “Sınır ti­ca­re­ti­nin ya­nın­da Esen­de­re Güm­rü­ğün­den giriş çıkış yapan araç­la­rın yöre eko­no­mi­si­ne ka­zanç ge­tir­di­ği­ni unut­ma­mak lazım. Yıl­lık 80-90 bin araç, 400 binin üze­rin­de yol­cu­nun giriş çıkış yap­tı­ğı gö­rül­mek­te­dir.

Bu kapı böl­ge­de­ki ti­ca­re­ti ge­liş­ti­recek. Bu ka­pı­nın ya­pıl­ma­sı yap-iş­let dev­ret mo­de­liy­le ger­çek­leş­me­si ve TOBB’un ciddi kat­kı­la­rıy­la ya­pıl­mış ol­ma­sı ay­rı­ca önem arz et­mek­te­dir. GTİ’ye de zor şart­lar­da in­şa­atı za­ma­nın­da ger­çek­leş­tir­di­ği için te­şek­kür edi­yo­rum” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

Doğu’ya açı­lan ka­pı­la­rı daha da iyi­leş­ti­re­rek ti­ca­re­tin ge­liş­me­si­ne imkan sağ­la­ya­cak­la­rı­nı bil­di­ren Bakan Tü­fenk­ci, “İş dün­ya­sı biz­den hep ya­pı­sal re­form is­ti­yor­du. 16 Nisan’daki Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği en büyük re­fe­ran­dum. Bu de­ği­şik­lik­le çok büyük sıç­ra­ma ya­pa­cak” dedi.Bakan Bü­lent Tü­fenk­ci, 23 ilin ca­zi­be mer­ke­zi ilan edil­me­sin­den sonra Doğu’daki güm­rük ka­pı­la­rı­nın öne­mi­nin daha da art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu ka­pı­la­rın dış ti­ca­re­ti hız­lan­dı­ra­cak şe­kil­de en mo­dern sis­tem­ler­le di­zayn edil­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü