22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 15 Nisan 2017 23:59

Didim Spor 9 - Mur­sal­lı Spor 1

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Didim Spor 9 -

Mur­sal­lı Spor 1

Didim Ata­türk Sta­dın­da, cu­mar­te­si günü Saat 15,00'da Didim Spor, Mur­sal­lı Spor ara­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­yı Hakem Ali İhsan BAY­LAN yö­net­ti.

Didim Spor li­der­li­k mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­bil­mek için. Mur­sal­lı Spor kar­şı­sın­da maça ga­li­bi­ye­te odak­lan­mış ve inan­mış baş­la­dı.

Burak Tık­kın 3. da­ki­ka­da at­tı­ğı golle per­de­yi açtı.

10. Da­ki­ka­da Burak Sa­ru­han'ın asis­ti­ni de­ğer­len­di­ren, Burak Tık­kın 2. gö­lü­nü attı. 14. da­ki­ka­da 3. gö­lü­nü attı.

30. Da­ki­ka­da Deniz Yıl­maz nefis bir golle Di­dims­por’un 4-0 öne ge­çir­di.

Didim Spor’un 5. go­lü­nü, 35. Da­ki­ka­da Hü­se­yin Sert

İlk ya­rı­nın son an­la­rın­da kor­ner atı­şın­dan dönen to­pu­nu, Emre Ka­ma­cı gole çe­vir­me­si ile skor 6-0 oldu.

Didim Spor ilk yarı Mur­sal­lı Spor kar­şı­sın­da 6-0 önde bi­tir­di.

Didim Spor ikin­ci ya­rı­ya, Tamer Yıl­dız’ın ye­ri­ne, Şiyar Elden ile devam etti.

İkinci ya­rı­ya hızlı baş­la­yan Mur­sal­lı Spor 46. Da­ki­ka­da Ser­gen Gül­cü­oğ­lu'nun gö­lüy­le skoru 6-1 Ya­ptı.

50. Da­ki­ka­da, Deniz Yıl­maz topu fi­ley­le bu­luş­tu­runca, ken­di­si­nin 2. Didim Spor’un 7. gö­lü­ne imza attı.

65. da­ki­ka­da İbra­him De­mir­ci’nin ye­ri­ne, Olcay Şahin. Gen­ce­bay Ala­baş’ın ye­ri­ne, Mus­ta­fa Ya­ma­cı oyuna girdi.

70. da­ki­ka­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Deniz Yıl­maz, kö­şe­ye at­tı­ğı şutu gole çe­vi­rerek Didim Spor’un 8. go­lü­nü attı.

78. Da­ki­ka Hü­se­yin Sert maçın sko­ru­nu be­lir­le­yen son go­lü­ ile per­de­yi ka­pat­tı.

Di­dims­por Aydın 2. Ama­tör Küme 4. Gu­rup­ta­ki li­der­li­ği­ni 6-1'lik so­nuç­la sür­dür­me­ye devam devam et­ti­rir­ken. Şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nın en büyük adayı ol­du­ğu­nu bir kez daha gös­ter­miş oldu.

Di­dims­por’un Ant­re­nö­rü Hüsnü Coş­kun, “Sı­kın­tı­la­rı­mı­za rağ­men öz­ve­riy­le sür­dür­dü­ğü­müz ça­lış­ma­la­rı­mız ve ba­şa­rı­la­rı­mız devam edi­yor. Di­dim­li genç­le­rin Fut­bo­la olan sev­gi­siy­le olu­şan po­tan­si­ye­li­ni, öz­ve­ri­si­ni, hır­sı­nı, ta­kı­mı­mı­zın çok şey­ler ya­pa­ca­ğı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.” dedi.

Son değişiklik Pazar, 16 Nisan 2017 09:09
mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü