17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 03 Mayıs 2017 08:52

CHP ESKİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ HASAN SANİ GÜNEŞ’TEN DENİZ BAYKAL’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

CHP ESKİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ HASAN SANİ GÜNEŞ’TEN DENİZ BAYKAL’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

1 Mayıs 2017 günü CHP eski genel Baş-kanı Deniz Baykal’ın CNN’deki açıklamaları üzerine, CHP eski Yük-sek Displin Kurulu Üye-si HasanSani Güneş gazetemize açılama yaptı.

 

Güneş’e Deniz Baykal’ın verdiği röportajı değerlendirme-sini istedik.

Güne Yaptığı açıklamada :”Sayın Kı­lıç­da­roğ­lu ken­di­si­ne ya­kı­şa­nı ya­pa­rak Sayın Deniz Bay­kal’ın ‘’HAYIR’’ kam­pan­ya­sı­na katkı sun­ma­sı­nı sağ­la­mış ve sayın Bay­kal’da alan­lar­da bunun hak­kı­nı ver­miş­tir. “ dedi.

Baykal’ın olağan üstü kongere önerisini söyle değerlendirdi. : “Ancak; 1 Mayıs 2017 ak­şa­mı Ahmet Hakan’ın CNN’deki prog­ra­mın­da Sayın Bay­kal;

- Ola­ğa­nüs­tü kong­re çağ­rı­sı ya­pa­rak, ola­ğa­nüs­tü kong­re­nin %49 hayır oy­la­rı­nın mu­ha­fa­za edil­me­si­ne hatta aşıl­ma­sı­na katkı su­na­ca­ğı­nı ifade et­miş­tir.

- Sayın Kı­lıç­da­roğ­lu’nun Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­si hemen şimdi aday­lı­ğı­nı açık­la­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, de­ğil­se genel baş­kan­lık­tan çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade et­miş­tir.

- Hem uyum ya­sa­la­rı, seçim ba­ra­jın­dan bölge se­çi­mi gibi önü­müz­de­ki dö­nem­de çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­li olan ya­sa­la­rı bek­le­mek ifa­de­si­ni kul­lan­mış, hem de ola­ğan ku­rul­ta­yın zaman ala­ca­ğı­nı bunun için der­hal ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­ya gi­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade et­miş­tir. Bu ne yaman çe­liş­ki­dir, bir­bi­ri ile tu­tar­lı ol­ma­yan söz­lerdir”

Değerlendirmesinin ardından görüşlerini : “Bazı ke­sim­ler ta­ra­fın­dan ‘’Ku­rul­tay­lar Par­ti­si ‘’ ola­rak alaya alı­nan ve bu­gü­ne kadar genel baş­kan de­ği­şi­mi­nin dı­şın­da çokta top­lu­mu ve CHP’li­le­ri tat­min et­me­yen, eski alış­kan­lık­la­rın geri ge­ti­ril­me­si dı­şın­da bir anlam ta­şı­mı­yor.

Yıl­lar sonra ik­ti­da­rın an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rı­na hayır diyen başta CHP’liler olmak üzere he­pi­mi­zi se­vin­di­ren ‘’Hayır’’ oy­la­rı ile ya­ka­la­nan mut­lu­luk, se­vinç ne yazık ki CHP’nin eski bir genel baş­ka­nı sayın Bay­kal ta­ra­fın­dan biz­le­re çok gö­rül­müş, adeta se­vin­ci­miz kur­sa­ğı­mız­da kal­mış­tır. diyerek tamamladı.

Sani Güneş, Deniz Baykal’ın sözlerini Pir Sul­tan Abdal’ın şu değişi ile bitirdi.

 

KOYUP DÜNYA SEV­DA­SI­NI

HAKKA VERİP SEV­DA­SI­NI

DOĞ­RU­LA­YIP ÖZ NEFSİNİ

ŞEY­TA­NI ÖL­DÜ­REN GELSİN

 

DER­YA­DAN BÖ­LÜN­MÜŞ SEL­LE­RE DÖN­DÜM

ATEŞİ KA­RAR­MIŞ KÜL­LE­RE DÖN­DÜM

VAKİTSİZ EĞİLMİŞ GÜL­LE­RE DÖN­DÜM

DOST SENİN ELİNDEN BEN YANA YANA

 

DOST SENİN ELİNDEN BEN YANA YANA!

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü