18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 05 Haziran 2017 13:22

BALAT’IN MUH­TARI Halil ÖZ­TÜRK OLDU

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

BALAT’IN MUH­TARI Halil ÖZ­TÜRK OLDU

Balat Ma­hal­le­sin­de muh­tar­lık se­çi­mi ya­pıl­dı, se­çim­de 722 seç­men oy kull­ran­dı.

2014 se­ne­sin­de ya­pı­lan muh­tar­lık se­çim­le­rin­de Balat Ma­hal­le­si Muh­ta­rı se­çi­len Veli Pir’in gö­re­vin­den 2016 yılı Ağus­tos ayı­nın 16’sınde is­ti­fa et­me­si­nin ar­dın­dan bo­şa­lan muh­tar­lık gö­re­vi­ni 1. Aza ola­rak görev yapan Halil Öz­türk ve­ka­let et­mek­tey­di.

Yük­sek Seçim ku­ru­lu­nun ülke ge­ne­lin­de ya­pıl­ma­sı gerek muh­tar­lık ara se­çim­le­ri için be­lir­le­nen 4 Ha­zi­ran günü ya­pı­la­ca­ğı­nı bil­dir­me­si üze­ri­ne dün Balat Ma­hal­le­sin­de muh­tar­lık se­çi­mi ya­pıl­dı.

Üç ada­yın ya­rış­tı­ğı se­çim­ler­de 893 seç­men için 3 san­dık ku­rul­du, Balat İlköğ­re­tim oku­lun­da ku­ru­lan san­dık­lar­da 722 seç­men oy kul­lan­dı. Saat 17’de biten se­çi­min ar­dın­dan ya­pı­lan sa­yım­lar­da halen ve­ka­le­ten muh­tar­lık gö­re­vi­ni yü­rü­ten Halil Öz­türk se­çi­mi 374 oy ala­rak ka­zan­dı. Diğer aday­lar­dan Meh­met Konya 273, Men­duh Ber­ber 75 oy aldı.

Ken­di­si 1 yıla yakın za­man­dır ve­ka­le­ten muh­tar­lık gö­re­vi yapan Öz­türk ken­di­si­nin ma­hal­le­nin so­run­la­rı­nı bil­di­ği­ni, Köy­lü­le­ri için en iyi hiz­me­ti yap­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü