20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 18 Haziran 2017 12:20

TURİZM DER­NEĞİ BAŞ­KA­NI TAY­YAR CENGİZ OLDU

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

TURİZM DER­NEĞİ BAŞ­KA­NI TAY­YAR CENGİZ OLDU

 

Geç­ti­ği­miz hafta ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­dı­ğı için ya­pı­la­ma­yan Didim Tu­rizm der­ne­ği genel Ku­ru­lu 17 Ha­zi­ran 2017 günü Çamlık Ma­hal­le­sin­de­ki der­nek bi­na­sın­da ya­pıl­dı.

 

Gün­dem­de­ki mad­de­le­rin gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan tek lis­tey­le gi­di­len se­çim­ler­de Tay­yar Cen­giz'in baş­kan adayı ol­du­ğu liste se­çil­miş oldu.

Tay­yar Cen­giz daha önce TUR­SAB Bölge Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı yap­mış ve halen Didim tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği Da­nış­man­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor.

Didim Turizm Derneği yeni yönetiminde şu isim­ler yer aldı; Yönetim Kurulu, Tayyar Cengiz, Ercüment Alkaner, Egemen Baylan, Şebnem Gülseven, Deniz Aktaş, Mustafa Şentürk, Mustafa Mutlu, Erdinç Ülker ve Ersin Karakış.

Denetim Kurulu, Taner Küsmez, Burhan Çaloğlu ve Eyüp Çabuk seçildiler.

 

Cen­giz seçim so­nuç­la­rı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "De­ği­şik za­man­lar­da görev yap­tı­ğım Didim in en eski Sivil Top­lum Ör­gü­tü olan Didim Tu­rizm Der­ne­ği'nde ye­ni­den görev al­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum. Bize gü­ve­ne­rek bu ku­ru­mu tes­lim eden­le­re çok te­şek­kür ede­rim.

Biz­den önce görev yap­mış ha­yat­ta olan ol­ma­yan bütün eski yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze , der­ne­ği­mi­zi bu güne kadar sağ­lık­lı bir şe­kil­de ulaş­tır­dık­la­rı için te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.

Biz­ler­de Yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­mız ile bir­lik­te, görev sü­re­miz içe­ri­sin­de biz­den ön­ce­ki­le­rin ta­şı­dı­ğı Bay­ra­ğı daha yük­se­ğe ta­şı­ya­bil­mek adına, diğer Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri ile bir­lik­te ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­lar yap­ma­yı arzu edi­yo­ruz, Tu­rizm sek­tö­rün­de­ki so­run­lar ile ya­kın­dan il­gi­le­ne­rek ulaş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken mer­ci­le­re ulaş­tı­rıp çö­züm­le­ri ko­nu­sun­da el­bir­li­ği içe­ri­sin­de olmak is­ti­yo­ruz,

Yeni ve de­ği­şik pro­je­ler ile il­çe­mi­zin adını daha çok du­yu­ra­bil­mek adına ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız….

Tek­rar bizi bu gö­re­ve layık gö­ren­le­re te­şek­kür­ler edi­yo­rum." dedi.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü