20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 22 Temmuz 2017 13:50

Vali Köş­ger; “Basın men­sup­la­rı 15 Tem­muz’da de­mok­ra­si­den yana tavır koydu”

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Vali Köş­ger; “Basın men­sup­la­rı 15 Tem­muz’da de­mok­ra­si­den yana tavır koydu”

Basın Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­lan­dı.

24 Tem­muz 1908 ta­ri­hi­nin ül­ke­miz­de ba­sın­dan san­sü­rün kal­dı­rıl­dı­ğı tarih ol­du­ğu­na işa­ret eden Vali Köş­ger, “Bu ta­rih­te ga­ze­te­ler ilk kez san­sür­süz ola­rak ya­yın­lan­ma­ya baş­la­mış ve san­sür ağır suç­lar­dan biri sa­yıl­mış­tır. Bu ne­den­le bu­gü­nü ‘Basın Bay­ra­mı’ ola­rak kut­lu­yo­ruz. Gü­cü­nü ka­mu­oyu des­te­ğin­den alan, hal­kın haber alma hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan basın, önem­li ve etkin bir de­ne­tim or­ga­nı olma mis­yo­nuy­la de­mok­ra­si­nin temel un­sur­la­rın­dan­dır. Şüp­he­siz, de­mok­ra­si­nin tüm kurum ve ku­ral­la­rıy­la iş­ler­lik ka­zan­ma­sı, iyi iş­le­yen bir medya ya­pı­sıy­la müm­kün­dür. Med­ya­nın güçlü ol­ma­sı, gerek ifade öz­gür­lü­ğü­nün te­mi­ni, gerek ka­mu­oyu­nun istek ve ta­lep­le­ri­nin doğru yan­sı­tıl­ma­sı açı­sın­dan ha­ya­ti önem­de­dir. Bun­dan do­la­yı ga­ze­te­ci­lik, gü­nü­müz­de en di­na­mik ve fe­da­kâr­lık is­te­yen mes­lek­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ya­zı­lı ve gör­sel bo­yu­tu­nun yanı sıra, sanal or­tam­da da ciddi iler­le­me­ler kay­de­den ba­sı­nı­mı­zın, geç­miş­ten gü­nü­mü­ze ül­ke­mi­zin ve ili­mi­zin ge­liş­me­sin­de çok de­ğer­li kat­kı­la­rı ol­muş­tur” dedi.

 

 

“Özel­lik­le 15 Tem­muz sü­re­cin­de hain darbe gi­ri­şi­mi­ne karşı, dev­le­ti­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin ya­nın­da yer ala­rak de­mok­ra­si­den yana tavır koy­ma­sı ve ce­sa­ret­le olay­la­rın ay­dın­lan­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı her tak­di­rin üze­rin­de­dir” diyen Köş­ger, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Dün ol­du­ğu gibi ya­rın­lar­da da ba­sı­nı­mı­zın, doğru ve hızlı bi­çim­de bilgi ve haber verme, kamu ya­ra­rı­nı il­gi­len­di­ren konu ve olay­lar­da ka­mu­oyu oluş­tur­ma ve top­lu­mu ay­dın­lat­ma iş­le­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken; mes­lek il­ke­le­ri ve eti­ği­nin gö­ze­til­me­si, ki­şi­lik hak­la­rı­na, özel ya­şa­ma, giz­li­lik ala­nı­na saygı gös­te­ril­me­si, doğru ol­ma­yan ha­ber­ler­den ka­çı­nıl­ma­sı gibi il­ke­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket ede­rek ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ge­le­ce­ği­ne kat­kı­lar su­na­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le top­lu­mu ay­dın­la­tan, dün­ya­da ya­şa­nan tüm olay­la­rın ve ge­liş­me­le­rin biz­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için gece gün­düz de­me­den, ge­re­kir­se ha­yat­la­rı­nı teh­li­ke­ye ata­rak büyük çaba sarf eden, her ko­şul­da so­rum­lu­luk bi­lin­ciy­le ça­lı­şa­rak bu zor ve me­şak­kat­li gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ren tüm basın men­sup­la­rı­mı­zın 24 Tem­muz Basın Bay­ra­mı­nı kut­lar, basın emek­çi­le­ri­ne ça­lış­ma ya­şam­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim”                           (İHA)

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü