17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:27

Ken­di­si yok im­za­sı var!

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Ken­di­si yok im­za­sı var!

27 yıl­dan bu yana Ağus­tos ay­la­rın­da Didim'e ge­le­rek, Al­tın­kum'da ki­tap­la­rı­nı im­za­la­yan Mu­zaf­fer İzgü bu sene has­ta­lı­ğı yü­zün­den, 'kül­tür yu­va­sı' ola­rak ta­nım­la­dı­ğı Didim'den ve okur­la­rın­dan ayrı kaldı. Mu­zaf­fer İzgü'nün ye­ri­ne ki­tap­la­rı­nı, Al­tın­kum 13. Ya­zar­lar Fes­ti­va­li'nin 7'inci gü­nün­de ka­şe­si­ni tes­lim et­ti­ği yakın dostu ya­zar­lar fes­ti­va­li­nin or­ga­ni­za­tö­rü Hayri Kan­de­mir im­za­la­dı.

 

HAS­TA­NE­DEN OKUR­LA­RI­NA MESAJ GÖN­DERDİ

 

Bu arada geç­ti­ği­miz çar­şam­ba ak­şa­mı kan de­ğer­le­ri düş­tü­ğü için İzmir’de has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Türk ede­bi­ya­tı­nın usta ka­le­mi Mu­zaf­fer İzgü, Mavi Didim Ga­ze­te­si ara­cı­lı­ğıy­la okur­la­rı­na ses­len­di. İzgü'ye, Hayri Kan­de­mir ara­cı­lı­ğıy­la te­le­fon­la ulaş­tık.

 

OKU­SUN­LAR, OKUT­SUN­LAR

 

İzmir Kâtip Çe­le­bi Üni­ver­si­te­si Ata­türk Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde te­da­vi gören 84 ya­şın­da­ki Mu­zaf­fer İzgü, “Okur­la­rım lüt­fen baş­ka­sı­nı da et­ki­le­sin. Oku­duk­la­rı için­de kal­ma­sın. Oku­sun­lar, okut­sun­lar. Ancak o zaman ya­ra­rı olur. ‘Oku­dun, sende kal­sın’ yok” dedi.

98’i ço­cuk­la­ra yö­ne­lik olmak üzere, 154 kitap yaz­dı­ğı­nı, bir ül­ke­nin çocuk okuru yoksa ye­tiş­kin oku­ru­nun da ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İzgü, “Bu ül­ke­ye bir yığın okur ye­tiş­tir­dim. Ne mutlu bana çocuk oku­yor­sa. Oku­yan insan hayal kurar, hayal kuran insan dü­şün­me­ye baş­lar. Dü­şü­nen insan soru sor­ma­ya baş­lar. Bir kişi soru sordu mu birey olu­yor” dedi.

 

ARTIK HAYAL KUR­MU­YO­RUM

 

Hasta ol­du­ğu­nu öğ­re­nen çok sa­yı­da ki­şi­nin zi­ya­re­ti­ne gel­di­ği­ni an­la­tan yazar, “Mu­zaf­fer İzgü doğdu, okudu, düş­ler kurdu, yazdı ve gitti de­sin­ler. En güzel şey. Ka­lı­cı­lık bence budur. Okur­la­rım, hal­kım her zaman ya­nım­da, ar­kam­da… Bun­dan güzel bir şey ola­bi­lir mi?” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Son 2 yıl­dır yaz­ma­yı bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten İzgü, has­ta­ne­den çı­kın­ca ne yap­mak is­te­di­ği so­ru­lun­ca, “Hiç­bir şey. Otu­ru­rum, dü­şü­nü­rüm. Artık hayal kur­mu­yo­rum. Hayal ku­rar­sam yaz­mam gerek. On­la­ra uza­ğım. Ya­şa­mım nor­mal bir in­sa­nın ya­şa­mı olsun” diye cevap verdi.

 

İZGÜ-KAN­DEMİR DOST­LU­ĞU

 

Didim Al­tın­kum 13. Ya­zar­lar Fes­ti­va­li'nin oğlu Ege Kan­de­mir ile bir­lik­te or­ga­ni­za­tör­lü­ğü­nü yapan Hayri Kan­de­mir ise Mu­zaf­fer İzgü ile yıl­lar ön­ce­si­ne da­ya­nan dost­lu­ğu­nu şöyle an­lat­tı:

"Ben ilk kez 28 yıl önce Didim'e gel­dim. Yaz mev­si­miy­di. Didim çok ho­şu­ma gitti. Al­tın­kum sa­hi­li­ne ba­yıl­dım. İzmir'de ki­ta­pe­vim vardı. Bu­ra­da şu­be­si­ni açtım. Er­te­si sene Mu­zaf­fer İzgü'yü Didim'e davet ettim. Al­tın­kum Yalı'sında Ay­te­pe'ye doğru olan yönde iki pal­mi­ye­nin ara­sı­na bir masa iki san­dal­ye koy­dum. Mu­zaf­fer İzgü bu­ra­da ki­tap­la­rı­nı im­za­la­ma­ya baş­la­dı. Zaman zaman za­bı­ta veya polis ekip­le­ri gelip kalk­ma­mı­zı is­ti­yor­lar­dı. Bu zor­luk­lar­la da kar­şı­la­şı­yor­duk. İşte bu sene 13'ün­cü­sü ger­çek­leş­mek­te olan Didim Al­tın­kum Ya­zar­lar Fes­ti­va­li'nin ilk to­hum­la­rı 27 yıl önce atıl­ma­ya baş­la­dı. Bir yere yazar ge­ti­rip gö­tür­mek zor iş. Mas­raf­lı. Bu ne­den­le İzmir­li ya­zar­la­rı ge­ti­ri­yor­dum Didim'e. Tabi bu ge­le­nek­sel fes­ti­val baş­la­ma­dan ön­ce­ki yıl­lar­da... Mu­zaf­fer İzgü ile Didim'deki kül­tür ve sa­na­ta olan po­tan­si­ye­li gör­düm. Her yılın Ağus­tos ba­şın­da gelip aynı yerde okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor­du. Davet et­ti­ğim Ne­ca­ti Cu­ma­lı, Hi­da­yet Ka­ra­kuş gibi ya­zar­lar da yaz ay­la­rın­da gelip Didim'de ki­tap­la­rı­nı im­za­lı­yor­lar­dı."

 

KÜL­TÜR FABRİKASI

 

Didim'in bir kül­tür fab­ri­ka­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Hayri Kan­de­mir, şun­la­rı söy­le­di:

"Mu­zaf­fer İzgü, geç­ti­ği­miz 26 Ha­zi­ran'da Didim'e geldi. Bana, 'Ben belki Ağus­tos'ta ge­le­mem. Hatta bu son ge­li­şim de ola­bi­lir. İmza ka­şe­mi sana tes­lim edi­yo­rum. Ge­le­mez­sem bunu kul­la­nır­sın' dedi. Ken­di­si­nin yaş­lı­lı­ğa bağlı bir has­ta­lı­ğı var" dedi.

 

MU­ZAF­FER İZGÜ KİMDİR?

 

1933 yı­lın­da; Adana'da doğan yazar, yok­sul bir ço­cuk­luk ge­çir­di. Bu­la­şık­çı­lık, gar­son­luk, si­ne­ma­lar­da gazoz sa­tı­cı­lı­ğı gibi iş­ler­de ça­lış­tı ve aynı za­man­da da eği­ti­mi­ne devam etti. Di­yar­ba­kır İlköğ­ret­men Okulu'nu bi­tir­dik­ten sonra öğ­ret­men ola­rak görev yaptı.

Mizah öğe­le­rin­den fay­da­la­na­rak, top­lu­mun ak­sa­yan yön­le­ri­ni oku­yu­cu­la­ra ak­tar­dı. Bazı eser­le­ri TV'ye uyar­la­nan İzgü; 1977 yı­lın­da, Ak­şe­hir Ulu­sal Gül­me­ce Öy­kü­sü Ya­rış­ma­sı'nda üçün­cü­lük, "Do­num­da­ki Para" adlı ki­ta­bıy­la Türk Dil Ku­ru­mu Öykü ödülü'nü, "Dayak Bi­rin­ci­si" adlı çocuk ro­ma­nıy­la da Bul­ga­ris­tan Altın Kirpi Ödülü'nü ka­zan­dı.

Mil­li­yet Sanat Der­gi­si­nin aç­tı­ğı bir ya­rış­ma­da ikin­ci­lik ödülü, Çocuk Ki­tap­la­rı Fuarı'nda "Uçtu Uçtu Ali Uçtu" ma­sa­lıy­la bi­rin­ci­lik ödül­le­ri sa­hi­bi olan yazar, emek­li ol­duk­tan sonra, İzmir'e yer­leş­ti.

 

Ödül­le­ri:

1977 - Nas­ret­tin Hoca Gül­me­ce Öykü Ya­rış­ma­sı; üçün­cü­lük ödülü, Hıdır Baba öy­kü­süy­le

1977 - Ak­şe­hir Ulu­sal Gül­me­ce Öy­kü­sü Ya­rış­ma­sı üçün­cü­lük ödülü

1977 - Mil­li­yet Sanat Der­gi­si Gül­me­ce Öykü Ya­rış­ma­sı'nda ikin­ci­lik ödülü, Ana­ya­sa, Hangi Ana­ya­sa öy­kü­sü ile

1978 - Türk Dil Ku­ru­mu Öykü ödülü, Do­num­da­ki Para adlı hi­kâ­ye ki­ta­bıy­la

1980 - Bul­ga­ris­tan Altın Kirpi Ödülü, Dayak Bi­rin­ci­si adlı hi­kâ­ye ki­ta­bıy­la

İstan­bul Ulus­la­ra­ra­sı Çocuk Ki­tap­la­rı Fuarı bi­rin­ci­lik ödülü, Uçtu Uçtu Ali Uçtu ma­sa­lıy­la.

1997 - TÖMER En Ba­şa­rı­lı Çocuk Ki­tap­la­rı Ya­rış­ma­sı İkin­ci­lik ödülü,

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü