24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:36

Yazar Zü­be­yir Kın­dı­ra Didim’de ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Yazar Zü­be­yir Kın­dı­ra Didim’de ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı

FETÖ’den artık kaç­mı­yor

 

Yaz­dı­ğı 'Fe­tul­lah'ın Cop­la­rı' ki­ta­bı yü­zün­den po­lis­lik­ten atı­lan, işsiz kalan, ara­ba­sı kun­dak­la­nan ve sü­rek­li ölüm teh­dit­le­ri alan Yazar Zü­be­yir Kın­dı­ra, bir yıl de­niz­de ya­şa­dık­tan sonra Didim'de or­ta­ya çıktı. Didim Al­tın­kum 13. Ya­zar­lar Fes­ti­va­li'nde okur­la­rıy­la bu­lu­şan Zü­be­yir Kın­dı­ra, ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı.

 

FETÖ'NÜN GER­ÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

 

1999 yı­lın­da ki­ta­bı yaz­dı­ğın­dan beri de­fa­lar­ca sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan Zü­be­yir Kın­dı­ra’nın ba­şı­na ge­len­ler, FETÖ’nün ger­çek yü­zü­nü bi­rin­ci elden en önce gö­ren­ler­den biri ol­ma­sı­nı sağ­la­dı. Zü­be­yir Kın­dı­ra 29 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de Halk TV’de FETÖ’nün polis ya­pı­lan­ma­sı an­lat­tı. Bir gün sonra Bod­rum’da 5 ki­şi­nin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı ve kendi tek­ne­siy­le de­ni­ze açı­la­rak kur­tul­du. Kın­dı­ra bu olay­dan sonra Hür­ri­yet ga­ze­te­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­da, “Çok da sı­ra­dan bir olay gibi dur­mu­yor ama gü­ven­lik güç­le­ri­nin araş­tır­ma­sı­nın son­ra­sın­da or­ta­ya çı­ka­cak. De­ni­zin or­ta­sın­da­yım şu anda. Uygun bir koy arı­yo­rum ki, Jan­dar­ma ve am­bu­lan­sı ça­ğı­rıp te­da­vi ola­yım” demiş ve şun­la­rı an­lat­mış­tı:

“Polis Ko­le­ji sı­na­vı­na 10 bin kişi girdi, 158 kişi alın­dı. Bu ül­ke­nin zeki ço­cuk­la­rıy­dı. Üçün­cü sı­nıf­ta si­ci­lim bo­zul­du. Sınıf ko­mi­ser­le­ri, Ce­ma­at’in ele­man­la­rı 1984’te he­sa­bı­mı kes­ti­ler.”

 

IŞIK­ÇI­LAR

NUR­CU­LAR

 

80’lerde de Polis Ko­le­ji’nin FETÖ’nün elin­de ol­du­ğu­na dik­kat çeken Kın­dı­ra şöyle devam edi­yor­du:

“Şimdi Er­do­ğan “bu­ra­dan Ce­ma­at­çi ge­li­yor, en­gel­le­ye­mi­yo­ruz” diye ka­pat­tı hep­si­ni. 1979’da ilk gir­di­ğim­de sağ-sol gibi bir ay­rış­ma vardı. Bir grup vardı, ‘Işık­çı­lar’, ‘Nur­cu­lar’ di­yor­lar­dı. Sonra Gülen Ha­re­ke­ti oldu. Yeni gelen zeki, fakir ço­cuk­la­rı “hadi gel hem­şe­rim” diye bir yer­le­re gö­tü­rü­yor­lar­dı. Işık Ev­le­ri’ne… Bun­la­ra ‘şarj ev­le­ri’ di­yor­du Fet­hul­lah Gülen. Be­yin­le­ri yı­ka­nı­yor­du.”

 

DİNİ DUY­GU­LA­RI

NASIL SÖ­MÜR­DÜLER

Kın­dı­ra özel­lik­le yok­sul ço­cuk­la­rın nasıl FETÖ’ye dev­şi­ril­di­ği­ni ise şöyle an­lat­tı:

“An­ka­ra’yı bil­mi­yor. Hafta sonu izne çık­mış, ne­re­ye gi­de­ce­ği­ni bil­mi­yor. İşte ‘abi’si ge­li­yor, gö­tü­rü­yor şarj evine. Zaten ba­ba­sı namaz kılan hacı amca, an­ne­si ba­şör­tü­lü bir teyze… Dini duy­gu­la­rı­nı sö­mü­re­rek ör­gü­te bağ­lı­yor­lar­dı. Bir süre sonra bun­la­rın ev­li­lik­le­ri­ne, iç­ti­ği iç­ki­ye, giy­di­ği kı­ya­fe­te kadar her şeyi be­lir­li­yor­lar­dı. Sonra da tes­lim olmuş ço­cuk­la­rı sınıf ko­mi­ser­le­ri hi­ma­ye­si­ne alı­yor­du. Bizim gibi adam­la­rı da at­tı­lar okul­dan.”

“Ço­cuk­la­rı kor­ku­tu­yor­lar mıydı?” diye so­rul­du­ğun­da Kın­dı­ra, “Bir ta­ne­si ço­cu­ğun bi­ri­ne diyor ki: 'Dün akşam seni uyur­ken gör­düm. Hemen ya­nın­da Rus cini vardı!' Her­hal­de ko­mü­nist cin! Böyle şey­ler söy­lü­yor­lar­dı. Cin­ler, pe­ri­ler, hu­ra­fe­ler… Her türlü hile var bun­lar­da.” diye cevap verdi.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü