20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:38

‘Düş­le­ğen Ko­ku­su' ve 'Bal­kan­la­ra Hü­zün­lü Veda’

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

‘Düş­le­ğen Ko­ku­su' ve 'Bal­kan­la­ra Hü­zün­lü Veda’

Emek­li Albay Atil­la Güler, Didim Al­tın­kum 13. Ya­zar­lar Fes­ti­va­li'nde, 'Düş­le­ğen Ko­ku­su' ve 'Bal­kan­la­ra Hü­zün­lü Veda' isim­li ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı. Güler, 24 Ağus­tos 2011 ta­ri­hin­de Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İstih­ba­rat Şube’de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ril­di­ği iddia edi­len ’Bal­yoz planı bel­ge­le­ri’ id­di­ala­rı­na iliş­kin yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da mah­ke­me­ye çı­kar­tıl­mış ancak ser­best bı­ra­kıl­mış­tı.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü