23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:40

‘28 Şubat, Sin­can'dan Ta­ri­he Not­lar'

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

‘28 Şubat, Sin­can'dan Ta­ri­he Not­lar'

28 Şubat dö­ne­min­de oluş­tu­ru­lan Batı Ça­lış­ma Grubu diye bir gru­bun için­de yer almak, orada görev yap­mak su­çun­dan 12 Nisan 2012'de gö­zal­tı­na alı­na­rak tu­tuk­la­nan Psi­ko­lo­jik Harp uz­ma­nı emek­li Albay Ali­can Türk, Didim'de okur­la­rıy­la bu­luş­tu. Ali­can Türk, Sin­can 1 No’lu F Tipi Ka­pa­lı Ce­za­evi'nde yaz­dı­ğı '28 Şubat Sin­can'dan Ta­ri­he Not­lar' ve 'Doğu ve Gü­ney­do­ğu'da Faili Meç­hul Ci­na­yet­ler ve Ger­çek­ler' isim­li ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı. Ali­can Türk 14 Ha­zi­ran 2013'te tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere tah­li­ye edil­di.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü