24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:41

Halil Kal­kan­lı'dan 'Kat­le­di­len Ada­let'

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Halil Kal­kan­lı'dan 'Kat­le­di­len Ada­let'

Didim Al­tın­kum'da geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si ak­şa­mı ya­zar­lar stan­dın­da Zü­be­yir Kın­dı­ra'nın yanı sıra FETÖ mağ­du­ru ko­mu­tan-ya­zar­lar da vardı. Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Halil Kal­kan­lı, 'Bal­yoz Planı' id­di­ala­rı­na iliş­kin so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 7 Nisan 2010 ta­ri­hin­de emek­li tüm­ge­ne­ral­ler Tun­cay Çakan ve Beh­zat Balta ile bir­lik­te mah­ke­me­ye sev­ke­dil­miş ve tu­tuk­lan­mış­tı. Kal­kan­lı, 22 Ha­zi­ran 2010'da İstan­bul 9. Ağır Ceza Mah­ke­me­si Nö­bet­çi Ha­ki­mi Yıl­maz Alp ta­ra­fın­dan ya­pı­lan iti­raz üze­ri­ne yurt dı­şı­na çıkış ya­sa­ğı ko­nu­la­rak tah­li­ye edil­di. Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Halil Kal­kan­lı’nın ‘Kat­le­di­len Ada­let’ ki­ta­bı, kum­pas da­va­la­rın­da ada­le­tin nasıl kat­le­dil­di­ği­ni çar­pı­cı ör­nek­ler­le an­la­tı­yor. Kitap, Halil Kal­kan­lı'nın evin­de­ki ara­may­la baş­lı­yor ve Si­liv­ri Ce­za­evi’nden tah­li­ye olup, İstan­bul’a dö­ner­ken yap­tı­ğı ken­diy­le ko­nuş­ma bi­çi­min­de ama as­lın­da ül­ke­siy­le ko­nuş­may­la bi­ti­yor.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü